:: لیست جدید ۲۶ شهریور ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

یک دلار ریاست جمهوری

معرفی و مشخصات سکه یک دلار ریاست جمهوری (Presidents One Dollar) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه 1 دلار کشور آمریکا معادل 100 سنت می باشد. این سکه در 8 تیپ مختلف به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 دلار جرج واشنگتن 

سکه یک دلار ریاست جمهوری - جرج واشنگتن - Presidential One Dollar Coins

توضیحات

در کنگره بیرونی سکه ها عبارت «به خدایی که ایمان داریم / In God We Trust» و عبارتی به زبان لاتین «e Pluribus unum» و تاریخ و نشان اختصاری ضرابخانه به صورت فرو رفته ضرب شده است.

ویژگی ها

Presidential One Dollar Coins
سکه یک دلار ریاست جمهوری
Name of president - President's portrait - Date
نام و پرتره رئیس جمهور - تاریخ
United States of America - Statue of Liberty - $1
عبارت ایالت متحده - تندیس آزادی - 1 دلار
2007 To 2008
از 2007 تا 2008
Copper-Zinc-Manganese-Nickel Clad Copper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس-روی-منگنز
8.07 Grams
8.07 گرم
26.4 mm
26.4 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 2007 جرج واشنگتن ، Plain edge error
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
 • 3
 • 1 دلار 2007 جرج واشنگتن ، D
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
لیست کامل

2) 1 دلار جان آدامز 

سکه یک دلار ریاست جمهوری - جان آدامز - Presidential One Dollar Coin

توضیحات

در کنگره بیرونی سکه ها عبارت «به خدایی که ایمان داریم / In God We Trust» و عبارتی به زبان لاتین «e Pluribus unum» و تاریخ و نشان اختصاری ضرابخانه به صورت فرو رفته ضرب شده است.

ویژگی ها

Presidential One Dollar Coins
سکه یک دلار ریاست جمهوری
Name of president - President's portrait - Date
نام و پرتره رئیس جمهور - تاریخ
United States of America - Statue of Liberty - $1
عبارت ایالت متحده - تندیس آزادی - 1 دلار
2007 To 2008
از 2007 تا 2008
Copper-Zinc-Manganese-Nickel Clad Cooper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس-روی-منگنز
8.07 Grams
8.07 گرم
26.4 mm
26.4 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 2007 جان آدامز ، P ، Double edge lettering
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
 • 3
 • 1 دلار 2007 جان آدامز ، D
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
لیست کامل

3) 1 دلار توماس جفرسون 

سکه یک دلار ریاست جمهوری - توماس جفرسون - Presidential One Dollar Coins

توضیحات

در کنگره بیرونی سکه ها عبارت «به خدایی که ایمان داریم / In God We Trust» و عبارتی به زبان لاتین «e Pluribus unum» و تاریخ و نشان اختصاری ضرابخانه به صورت فرو رفته ضرب شده است.

ویژگی ها

Presidential One Dollar Coins
سکه یک دلار ریاست جمهوری
Name of president - President's portrait - Date
نام و پرتره رئیس جمهور - تاریخ
United States of America - Statue of Liberty - $1
عبارت ایالت متحده - تندیس آزادی - 1 دلار
2007 To 2008
از 2007 تا 2008
Copper-Zinc-Manganese-Nickel Clad Copper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس-روی-منگنز
8.07 Grams
8.07 گرم
26.4 mm
26.4 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 2007 توماس جفرسون ، D
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
 • 3
 • 1 دلار 2007 توماس جفرسون ، S
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
لیست کامل

4) 1 دلار جیمز مدیسون 

سکه یک دلار ریاست جمهوری - جیمز مدیسون - James Madison - Presidential One Dollar Coins

توضیحات

در کنگره بیرونی سکه ها عبارت «به خدایی که ایمان داریم / In God We Trust» و عبارتی به زبان لاتین «e Pluribus unum» و تاریخ و نشان اختصاری ضرابخانه به صورت فرو رفته ضرب شده است.

ویژگی ها

Presidential One Dollar Coins
سکه یک دلار ریاست جمهوری
Name of president - President's portrait - Date
نام و پرتره رئیس جمهور - تاریخ
United States of America - Statue of Liberty - $1
عبارت ایالت متحده - تندیس آزادی - 1 دلار
2007 To 2008
از 2007 تا 2008
Copper-Zinc-Manganese-Nickel Clad Copper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس-روی-منگنز
8.07 Grams
8.07 گرم
26.4 mm
26.4 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 2007 جیمز مدیسون ، D
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
 • 3
 • 1 دلار 2007 جیمز مدیسون ، S
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
لیست کامل

5) 1 دلار جیمز مونرو 

سکه یک دلار ریاست جمهوری - جیمز مونرو - Presidential One Dollar Coins

توضیحات

در کنگره بیرونی سکه ها عبارت «به خدایی که ایمان داریم / In God We Trust» و عبارتی به زبان لاتین «e Pluribus unum» و تاریخ و نشان اختصاری ضرابخانه به صورت فرو رفته ضرب شده است.

ویژگی ها

Presidential One Dollar Coins
سکه یک دلار ریاست جمهوری
Name of president - President's portrait - Date
نام و پرتره رئیس جمهور - تاریخ
United States of America - Statue of Liberty - $1
عبارت ایالت متحده - تندیس آزادی - 1 دلار
2007 To 2008
از 2007 تا 2008
Copper-Zinc-Manganese-Nickel Clad Copper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس-روی-منگنز
8.07 Grams
8.07 گرم
26.4 mm
26.4 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 2008 جیمز مونرو ، D
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
 • 3
 • 1 دلار 2008 جیمز مونرو ، S
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
لیست کامل

6) 1 دلار جان کوئینسی آدامز 

سکه یک دلار ریاست جمهوری - John Quincy Adams - Presidential One Dollar Coins

توضیحات

در کنگره بیرونی سکه ها عبارت «به خدایی که ایمان داریم / In God We Trust» و عبارتی به زبان لاتین «e Pluribus unum» و تاریخ و نشان اختصاری ضرابخانه به صورت فرو رفته ضرب شده است.

ویژگی ها

Presidential One Dollar Coins
سکه یک دلار ریاست جمهوری
Name of president - President's portrait - Date
نام و پرتره رئیس جمهور - تاریخ
United States of America - Statue of Liberty - $1
عبارت ایالت متحده - تندیس آزادی - 1 دلار
2007 To 2008
از 2007 تا 2008
Copper-Zinc-Manganese-Nickel Clad Copper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس-روی-منگنز
8.07 Grams
8.07 گرم
26.4 mm
26.4 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 2008 جان کوئینسی آدامز ، D
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
 • 3
 • 1 دلار 2008 جان کوئینسی آدامز ، S
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
لیست کامل

7) 1 دلار اندرو جکسون 

سکه یک دلار ریاست جمهوری - Andrew Jackson - Presidential One Dollar Coins

توضیحات

در کنگره بیرونی سکه ها عبارت «به خدایی که ایمان داریم / In God We Trust» و عبارتی به زبان لاتین «e Pluribus unum» و تاریخ و نشان اختصاری ضرابخانه به صورت فرو رفته ضرب شده است.

ویژگی ها

Presidential One Dollar Coins
سکه یک دلار ریاست جمهوری
Name of president - President's portrait - Date
نام و پرتره رئیس جمهور - تاریخ
United States of America - Statue of Liberty - $1
عبارت ایالت متحده - تندیس آزادی - 1 دلار
2007 To 2008
از 2007 تا 2008
Copper-Zinc-Manganese-Nickel Clad Copper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس-روی-منگنز
8.07 Grams
8.07 گرم
26.4 mm
26.4 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 2008 اندرو جکسون ، D
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
 • 3
 • 1 دلار 2008 اندرو جکسون ، S
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
لیست کامل

8) 1 دلار مارتین ون بیورن 

سکه یک دلار ریاست جمهوری - مارتین ون بیورن - Presidential One Dollar Coins

توضیحات

در کنگره بیرونی سکه ها عبارت «به خدایی که ایمان داریم / In God We Trust» و عبارتی به زبان لاتین «e Pluribus unum» و تاریخ و نشان اختصاری ضرابخانه به صورت فرو رفته ضرب شده است.

ویژگی ها

Presidential One Dollar Coins
سکه یک دلار ریاست جمهوری
Name of president - President's portrait - Date
نام و پرتره رئیس جمهور - تاریخ
United States of America - Statue of Liberty - $1
عبارت ایالت متحده - تندیس آزادی - 1 دلار
2007 To 2008
از 2007 تا 2008
Copper-Zinc-Manganese-Nickel Clad Copper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس-روی-منگنز
8.07 Grams
8.07 گرم
26.4 mm
26.4 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 2008 مارتین ون بیورن ، D
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
 • 3
 • 1 دلار 2008 مارتین ون بیورن ، S
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.