20 ریال

 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی

اسکناس 10 ریال (ده ریال) محمد رضا شاه پهلوی 10 ریال
اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی 50 ریال

کاتالوگ


1) 20 ریال سری اول 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال سری اول محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - بانک ملی ایران
بانک ملی ایران - تصویر راه آهن سه خط طلایی سواد کوه - بیست ریال
1323
چاپخانه هریسون (انگلستان)
142x80 میلیمتر
تاج - (ف پهلوی 1)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

2) 20 ریال تخت جمشید 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال تخت جمشید محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - بانک ملی ایران
BANK MELLI IRAN - نقش بر روی دیوار سنگی ، تخت جمشید - بیست ریال
1327
چاپخانه هریسون (انگلستان)
137x69 میلیمتر
نیم رخ محمدرضا پهلوی (ف پهلوی 3)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

3) 20 ریال عالی قاپو 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال عالی قاپو محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - شیر بالدار - تاریخ - بانک ملی ایران
BANK MELLI IRAN - عالی قاپو ، کاخ شاه عباس در اصفهان - بیست ریال
1330
چاپخانه هریسون (انگلستان)
131x69 میلیمتر
نیم رخ محمدرضا پهلوی (ف پهلوی 3)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 20 ریال 1330 شماره قرمز
 • زند - رضوی
 • 1330
 • 60,000
 • 3
 • 20 ریال 1330 شماره بالا
 • زند - رضوی
 • 1330
 • 60,000
 • 4
 • 20 ریال 1332
 • ناصر - امامی
 • 1332
 • 25,000

4) 20 ریال ساختمان بانک ملی 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال ساختمان بانک ملی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - علامت باک ملی - تاریخ - بانک ملی ایران
BANK MELLI IRAN - ساختمان مرکزی بانک ملی - بیست ریال
1333
چاپخانه هریسون (انگلستان)
131x69 میلیمتر
نیم رخ محمدرضا پهلوی (ف پهلوی 3)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

5) 20 ریال هتل رامسر 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال هتل رامسر محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - تاریخ - بانک ملی ایران
BANK MELLI IRAN - مجسمه رضا شاه مقابل هتل قدیم رامسر - بیست ریال
1337
چاپخانه هریسون (انگلستان)
136x69 میلیمتر
نیم رخ محمدرضا پهلوی (ف پهلوی 4)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 20 ریال 1340 شماره قرمز
 • شعاعی - کاشانی
 • 1340
 • 15,000
 • 3
 • 20 ریال 1340 شماره سیاه
 • شعاعی - کاشانی
 • 1340
 • 20,000

6) 20 ریال شکارگاهی 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال شکارگاهی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - بانک ملی ایران
BANK MELLI IRAN - شکارگاه ، مینیاتور قرن سیزدهم هجری - بیست ریال
1343
چاپخانه هریسون (انگلستان)
131x69 میلیمتر
نیم رخ محمدرضا پهلوی (ف پهلوی 5)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 20 ریال
 • هویدا - سمیعی
 • -
 • 4,000
 • 3
 • 20 ریال تصویر متفاوت
 • آموزگار - سمیعی
 • -
 • 2,000

7) 20 ریال سد کرج 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال سد کرج محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - نگاره ای از تخت جمشید - بانک ملی ایران
BANK MELLI IRAN - سد کرج - بیست ریال
1354
چاپخانه هریسون (انگلستان)
130x67 میلیمتر
نیم رخ محمدرضا پهلوی (ف پهلوی 5)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 20 ریال - ریال فشرده
 • انصاری - مهران
 • -
 • 1,500
 • 3
 • 20 ریال
 • یگانه - مهران
 • -
 • 1,500
 • 4
 • 20 ریال
 • یگانه - خوش کیش
 • -
 • 1,500

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

002574
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004890
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005515
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006818
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005520
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002627
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004422
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006817
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002571
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004423
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004424
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004425
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005514
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002576
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002628
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004427
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006819
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002577
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002629
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002602
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004417
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004886
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004887
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005509
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005511
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.
iwmf