20 ریال

 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی

20 ریال سری اول

20 ریال تخت جمشید

20 ریال عالی قاپو

20 ریال ساختمان بانک ملی

20 ریال هتل رامسر

20 ریال شکارگاهی

20 ریال سد کرج