:: مزایده شماره ۹۴ :: اینجا ضربه بزنید

20 ریال

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 20 ریال سری اول 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال سری اول محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Series I
اسکناس 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سری اول
Portrait of Mohammad Reza Shah - Twenty Rials - National Bank of Iran - Lion and Sun - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - بانک ملی ایران - شیر و خورشید - شماره سریال
National Bank of Iran - Savadkooh, Three Golden Lines - Twenty Rials
بانک ملی ایران - تصویر راه آهن سه خط طلایی سواد کوه - بیست ریال
1323
1323
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
142*80 mm
142x80 میلیمتر
Crown - (Type 1 Pahlavi)
تاج - (تیپ 1 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

2) 20 ریال سری سوم 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال تخت جمشید محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Persepolis
اسکناس 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - تخت جمشید
Portrait of Mohammad Reza Shah - Twenty Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Relief of the Persepolis pilasters - Twenty Rials
بانک ملی ایران - نقش بر روی دیوار سنگی ، تخت جمشید - بیست ریال
1327
1327
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
137*69 mm
137x69 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 3 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 3 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

3) 20 ریال کرواتی 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال عالی قاپو محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Ali Qapu
اسکناس 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - عالی قاپو
Portrait of Mohammad Reza Shah - Twenty Rials - Winged lion - Date - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - شیر بالدار - تاریخ - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Ali Qapu building, Palace of Shah abbas in isfahan - Twenty Rials
بانک ملی ایران - عالی قاپو ، کاخ شاه عباس در اصفهان - بیست ریال
1330
1330
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
131*69 mm
131x69 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 3 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 3 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 20 ریال 1330 شماره قرمز
 • زند - رضوی
 • 1330
 • 80,000
 • 3
 • 20 ریال 1330 شماره بالا
 • زند - رضوی
 • 1330
 • 80,000
لیست کامل

4) 20 ریال 1333 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال ساختمان بانک ملی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Melli bank building
اسکناس 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - ساختمان بانک ملی
Portrait of Mohammad Reza Shah - Twenty Rials - National Bank of Iran emblem - Date - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - نشان بانک ملی - تاریخ - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Melli bank building - Twenty Rials
بانک ملی ایران - ساختمان مرکزی بانک ملی - بیست ریال
1333
1333
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
131*69 mm
131x69 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 3 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 3 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

5) 20 ریال هتل رامسر 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال هتل رامسر محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Ramsar Hotel
اسکناس 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - هتل رامسر
Portrait of Mohammad Reza Shah - Twenty Rials - Date - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - تاریخ - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Statue of Reza shah in front of the old Ramsar hotel - Twenty Rials
بانک ملی ایران - مجسمه رضا شاه مقابل هتل قدیم رامسر - بیست ریال
1337
1337
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
136*69 mm
136x69 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 4 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 4 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 20 ریال 1340 شماره قرمز
 • شعاعی - کاشانی
 • 1340
 • 25,000
 • 3
 • 20 ریال 1340 شماره سیاه
 • شعاعی - کاشانی
 • 1340
 • 30,000
لیست کامل

6) 20 ریال شکارگاهی 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال شکارگاهی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Hunting scene
اسکناس 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - شکارگاهی
Portrait of Mohammad Reza Shah - Twenty Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
 BANK MARKAZI IRAN - Hunting scene, Nineteenth century miniature painting - Twenty Rials
بانک مرکزی ایران - شکارگاه ، مینیاتور قرن سیزدهم هجری - بیست ریال
1343
1343
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
131*69 mm
131x69 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 20 ریال هویدا - سمیعی
 • هویدا - سمیعی
 • -
 • 10,000
 • 3
 • 20 ریال آموزگار - سمیعی
 • آموزگار - سمیعی
 • -
 • 8,000
لیست کامل

7) 20 ریال شکارگاهی - تیپ 2 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال شکارگاهی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Hunting scene
اسکناس 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - شکارگاهی
Portrait of Mohammad Reza Shah - Twenty Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
 BANK MARKAZI IRAN - Hunting scene, Nineteenth century miniature painting - Twenty Rials
بانک مرکزی ایران - شکارگاه ، مینیاتور قرن سیزدهم هجری - بیست ریال
1343
1343
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
131*69 mm
131x69 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)

8) 20 ریال سد کرج 

اسکناس 20 ریال (بیست ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 20 rials banknote pahlavi II

اسکناس بیست ریال سد کرج محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Karaj dam
اسکناس 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سد کرج
Portrait of Mohammad Reza Shah - Twenty Rials - Relief of the Persepolis pilasters (a man with a goat) - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - بیست ریال - نگاره ای از تخت جمشید (مرد با بز) - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Twenty Rials - Karaj dam
بانک مرکزی ایران - بیست ریال - سد کرج
1354
1354
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
130*67 mm
130x67 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 20 ریال انصاری - مهران (ریال فشرده)
 • انصاری - مهران
 • -
 • 5,000
 • 3
 • 20 ریال یگانه - مهران
 • یگانه - مهران
 • -
 • 5,000
لیست کامل

محصولات دسته: 20 ریال


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.