200 ریال

 

اسکناس 200 ریال (دویست ریال) محمد رضا شاه پهلوی

200 ریال پل ورسک سری یکم

200 ریال سی و سه پل

200 ریال فرودگاه مهرآباد

200 ریال پل ورسک سری دوم

200 ریال پل ورسک سری سوم

200 ریال میدان شهیاد