200 ریال

 

اسکناس 200 ریال (دویست ریال) جمهوری اسلامی ایران

  • اسکناس دویست ریال سورشارژی
  • اسکناس دویست ریال بنای آزادی
  • اسکناس دویست ریال آرامگاه ابن سینا

 

200 ریال سورشارژی

200 ریال بنای آزادی

200 ریال آرامگاه ابن سینا

200 ریال جهاد سازندگی