یک دایم

معرفی و مشخصات سکه 1 دایم (One Dime)به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه یک دایم کشور آمریکا معادل ده سنت یا 0.1 (یک دهم) دلار می باشد. این سکه در 18 تیپ مختلف به شرح زیر به ضرب رسیده است :

پنج سنت 5 سنت
بیست سنت 20 سنت

کاتالوگ


1) یک دایم نیم تنه - عقاب کوچک 

سکه دایم نیم تنه - عقاب کوچک - Draped Bust One Dime - Small eagle

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust One Dime - Small eagle
سکه یک دایم نیم تنه - عقاب کوچک
Liberty - 15 stars - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - 15 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - Eagle
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عقاب
1796 To 1797
از 1796 تا 1797
Silver 892
نقره با عیار 892
2.7 Grams
2.7 گرم
19 mm
19 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دایم 1797 ، 13 ستاره
 • نقره
 • 2.7
 • 19
 • 3
 • 1 دایم 1797 ، 16 ستاره
 • نقره
 • 2.7
 • 19
لیست کامل

2) یک دایم نیم تنه - عقاب نشان 

سکه دایم نیم تنه - عقاب نشان - Draped Bust One Dime - Heraldic eagle

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust One Dime - Heraldic eagle
سکه یک دایم نیم تنه - عقاب نشان
Liberty - 13 stars - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - 13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Heraldic eagle
عبارت ایالات متحده آمریکا - نشان عقاب
1798 To 1807
از 1798 تا 1807
Silver 892
نقره با عیار 892
2.7 Grams
2.7 گرم
19 mm
19 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دایم 1798/97 سورشارژ تاریخ ، 13 ستاره
 • نقره
 • 2.7
 • 19
 • 3
 • 1 دایم 1798/97 سورشارژ تاریخ ، 16 ستاره
 • نقره
 • 2.7
 • 19
لیست کامل

3) یک دایم نماد آزادی با کلاه 

سکه دایم نماد آزادی با کلاه - Liberty Cap One Dime

توضیحات

این سکه توسط John Reich طراحی شده است.

ویژگی ها

Liberty Cap One Dime
سکه یک دایم نماد آزادی با کلاه
13 stars - Liberty Cap - Date
13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه به همراه کلاه - تاریخ
United States of America - e Pluribus Unum - Eagle -Shield - 3 arrows - 10 C.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - مخفف 10 سنت
1809 To 1837
از 1809 تا 1837
Silver 892
نقره با عیار 892
2.7 Grams
2.7 گرم
18.8 mm
18.8 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دایم 1811/9 سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 2.7
 • 18.8
 • 3
 • 1 دایم 1814 ، تاریخ کوچک
 • نقره
 • 2.7
 • 18.8
لیست کامل

4) یک دایم نماد آزادی نشسته - بدون ستاره 

سکه دایم نماد آزادی نشسته - بدون ستاره - Seated Liberty One Dime - No Stars

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime - No Stars
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - بدون ستاره
Seated Liberty - Date
زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - One Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک دایم
1837
1837
Silver 900
نقره با عیار 900
2.67 Grams
2.67 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دایم 1837 ، تاریخ بزرگ
 • نقره
 • 2.67
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1838
 • نقره
 • 2.67
 • 17.9
لیست کامل

5) یک دایم نماد آزادی نشسته - با ستاره 

سکه دایم نماد آزادی نشسته - با ستاره - Seated Liberty One Dime - Stars around rim

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime - Stars around rim
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - با ستاره
13 stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - One Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک دایم
1838 To 1840
از 1838 تا 1840
Silver 900
نقره با عیار 900
2.67 Grams
2.67 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دایم 1838 ، ستاره های بزرگ
 • نقره
 • 2.67
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1838 ، آستین دار
 • نقره
 • 2.67
 • 17.9
لیست کامل

6) یک دایم نماد آزادی نشسته - ضرب برجسته 

سکه دایم نماد آزادی نشسته - ضرب برجسته - Seated Liberty One Dime with Drapery

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime with Drapery
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - ضرب برجسته
13 stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - One Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک دایم
1840 To 1853
از 1840 تا 1853
Silver 900
نقره با عیار 900
2.67 Grams
2.67 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دایم 1841
 • نقره
 • 2.67
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1841 ، O
 • نقره
 • 2.67
 • 17.9
لیست کامل

7) یک دایم نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ 

سکه دایم نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ - Seated Liberty One Dime - Arrows at date

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime - Arrows at date
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ
13 stars - Seated Liberty - Date - 2 Arrows
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ - 2 فلش
United States of America - Olive Wreath - One Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک دایم
1853 To 1855
از 1853 تا 1855
Silver 900
نقره با عیار 900
2.49 Grams
2.49 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دایم 1853 ، O
 • نقره
 • 2.49
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1854
 • نقره
 • 2.49
 • 17.9
لیست کامل

8) یک دایم نماد آزادی نشسته - بدون فلش 

سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - بدون فلش - Seated Liberty One Dime - Arrows at date removed

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime - Arrows at date removed
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - بدون فلش
13 stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - One Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک دایم
1856 To 1860
از 1856 تا 1860
Silver 900
نقره با عیار 900
2.49 Grams
2.49 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دایم 1856 ، تاریخ بزرگ
 • نقره
 • 2.49
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1856 ، O
 • نقره
 • 2.49
 • 17.9
لیست کامل

9) یک دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده به جای ستاره 

سکه دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده به جای ستاره - Seated Liberty One Dime - United States of America replaced stars

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime - United States of America replaced stars
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده به جای ستاره
United States of America - Seated Liberty - Date
عبارت ایالات متحده آمریکا - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
Wreath - One Dime
تاج گل - عبارت یک دایم
1860 To 1873
از 1860 تا 1873
Silver 900
نقره با عیار 900
2.49 Grams
2.49 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دایم 1860 ، O
 • نقره
 • 2.49
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1861
 • نقره
 • 2.49
 • 17.9
لیست کامل

10) یک دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده با فلش 

سکه دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده با فلش - Seated Liberty One Dime - United States of America replaced stars - Arrows at date

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime - United States of America replaced stars - Arrows at date
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده با فلش
United States of America - Seated Liberty - Date
عبارت ایالات متحده آمریکا - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
Wreath - One Dime
تاج گل - عبارت یک دایم
1873 To 1874
از 1873 تا 1874
Silver 900
نقره با عیار 900
2.5 Grams
2.5 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دایم 1873 ، CC
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1873 ، S
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
لیست کامل

11) یک دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده بدون فلش 

سکه دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده بدون فلش - Seated Liberty One Dime - United States of America replaced stars - Arrows at date removed

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime - United States of America replaced stars - Arrows at date removed
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده بدون فلش
United States of America - Seated Liberty - Date
عبارت ایالات متحده آمریکا - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
Wreath - One Dime
تاج گل - عبارت یک دایم
1875 To 1891
از 1875 تا 1891
Silver 900
نقره با عیار 900
2.5 Grams
2.5 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دایم 1875 ، CC ، مینت مارک بالا
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1875 ، CC ، مینت مارک پایین
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
لیست کامل

12) یک دایم باربر (طراح سکه) 

سکه یک دایم باربر - Barber One Dime

توضیحات

این سکه توسط Charles E. Barber طراحی شده است. این سکه به نام طراح آن و به «باربر دایم» معروف است.

ویژگی ها

Barber One Dime
سکه یک دایم باربر
United States of America - Liberty woman face side view - Date
عبارت ایالات متحده آمریکا - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
Wreath - One Dime
تاج گل - عبارت یک دایم
1892 To 1916
از 1892 تا 1916
Silver 900
نقره با عیار 900
2.5 Grams
2.5 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دایم 1892 ، O
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1892 ، S
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
لیست کامل

13) یک دایم مرکوری 

سکه یک دایم مرکوری - Mercury One Dime

توضیحات

این سکه توسط Adolph A. Weinman طراحی شده است.

ویژگی ها

Mercury One Dime
سکه یک دایم مرکوری
Liberty - Liberty woman face side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ زن آزادیخواه - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - A Roman fasces - Olive Branch - e Pluribus unum - One Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تبر پوش (نمادی برای جمهوری خواهان در آمریکا) - شاخه زیتون - عبارتی به زبان لاتین - عبارت یک دایم
1916 To 1945
از 1916 تا 1945
Silver 900
نقره با عیار 900
2.5 Grams
2.5 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دایم 1916 ، D
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1916 ، S
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
لیست کامل

14) یک دایم روزولت 

سکه یک دایم روزولت - Roosevelt One Dime

توضیحات

این سکه توسط John R. Sinnock طراحی شده است.

ویژگی ها

Roosevelt One Dime
سکه یک دایم روزولت
Liberty - Roosevelt's side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ روزولت - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - Olive Branch - torch - oak branch - e Pluribus unum - One Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - شاخه زیتون - مشعل - شاخه بلوط - عبارتی به زبان لاتین - عبارت یک دایم
1946 To 1996
از 1946 تا 1996
Silver 900
نقره با عیار 900
2.5 Grams
2.5 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دایم 1946 ، D
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1946 ، S
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


سکه 1 دایم 1923 مرکوری - VF20 - آمریکا
 • تخفیف 9%
55,000 تومان 50,000 تومان
007512
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007513
 
سکه 1 دایم 1929S مرکوری - VF35 - آمریکا
 • تخفیف 7%
68,000 تومان 63,000 تومان
007514
 
سکه 1 دایم 1935 مرکوری - VF25 - آمریکا
 • تخفیف 11%
45,000 تومان 40,000 تومان
007515
 
سکه 1 دایم 1936 مرکوری - VF20 - آمریکا
 • تخفیف 8%
65,000 تومان 60,000 تومان
007516
 
سکه 1 دایم 1937S مرکوری - VF30 - آمریکا
 • تخفیف 8%
65,000 تومان 60,000 تومان
007517
 
سکه 1 دایم 1940 مرکوری - AU50 - آمریکا
 • تخفیف 8%
120,000 تومان 110,000 تومان
007518
 
سکه 1 دایم 1940 مرکوری - VF25 - آمریکا
 • تخفیف 9%
55,000 تومان 50,000 تومان
007519
 
سکه 1 دایم 1941 مرکوری - EF40 - آمریکا
 • تخفیف 14%
70,000 تومان 60,000 تومان
007520
 
سکه 1 دایم 1941 مرکوری - VF35 - آمریکا
 • تخفیف 8%
65,000 تومان 60,000 تومان
007521
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007522
 
سکه 1 دایم 1943 مرکوری - VF30 - آمریکا
 • تخفیف 9%
55,000 تومان 50,000 تومان
007523
 
سکه 1 دایم 1943D مرکوری - VF30 - آمریکا
 • تخفیف 9%
55,000 تومان 50,000 تومان
007524
 
سکه 1 دایم 1943S مرکوری - VF35 - آمریکا
 • تخفیف 8%
65,000 تومان 60,000 تومان
007525
 
سکه 1 دایم 1944 مرکوری - VF30 - آمریکا
 • تخفیف 9%
55,000 تومان 50,000 تومان
007526
 
سکه 1 دایم 1944D مرکوری - EF45 - آمریکا
 • تخفیف 13%
75,000 تومان 65,000 تومان
007527
 
سکه 1 دایم 1944S مرکوری - VF25 - آمریکا
 • تخفیف 9%
55,000 تومان 50,000 تومان
007528
 
سکه 1 دایم 1945 مرکوری - VF35 - آمریکا
 • تخفیف 8%
65,000 تومان 60,000 تومان
007529
 
سکه 1 دایم 1946 روزولت - AU50 - آمریکا
 • تخفیف 14%
70,000 تومان 60,000 تومان
007530
 
سکه 1 دایم 1946 روزولت - EF40 - آمریکا
 • تخفیف 13%
40,000 تومان 35,000 تومان
007531
 
سکه 1 دایم 1946 روزولت - VF35 - آمریکا
 • تخفیف 14%
35,000 تومان 30,000 تومان
007532
 
سکه 1 دایم 1946D روزولت - VF30 - آمریکا
 • تخفیف 7%
30,000 تومان 28,000 تومان
007533
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007534
 
سکه 1 دایم 1947D روزولت - VF30 - آمریکا
 • تخفیف 7%
30,000 تومان 28,000 تومان
007535
 
سکه 1 دایم 1947S روزولت - VF30 - آمریکا
 • تخفیف 7%
30,000 تومان 28,000 تومان
007536
 
سکه 1 دایم 1948 روزولت - EF40 - آمریکا
 • تخفیف 13%
40,000 تومان 35,000 تومان
007537
 
سکه 1 دایم 1948D روزولت - VF30 - آمریکا
 • تخفیف 7%
30,000 تومان 28,000 تومان
007538
 
سکه 1 دایم 1948S روزولت - VF35 - آمریکا
 • تخفیف 14%
35,000 تومان 30,000 تومان
007539
 
سکه 1 دایم 1949 روزولت - VF35 - آمریکا
 • تخفیف 14%
35,000 تومان 30,000 تومان
007540
 
سکه 1 دایم 1950 روزولت - VF30 - آمریکا
 • تخفیف 7%
30,000 تومان 28,000 تومان
007541
 
سکه 1 دایم 1950D روزولت - VF30 - آمریکا
 • تخفیف 7%
30,000 تومان 28,000 تومان
007542
 
سکه 1 دایم 1950S روزولت - VF30 - آمریکا
 • تخفیف 7%
30,000 تومان 28,000 تومان
007543
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.