:: فروش ویژه جمعه :: اینجا ضربه بزنید

یک دایم

معرفی و مشخصات سکه 1 دایم (One Dime)به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه یک دایم کشور آمریکا معادل ده سنت یا 0.1 (یک دهم) دلار می باشد. این سکه در 18 تیپ مختلف به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 دایم نیم تنه - عقاب کوچک 

سکه دایم نیم تنه - عقاب کوچک - Draped Bust One Dime - Small eagle

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust One Dime - Small eagle
سکه یک دایم نیم تنه - عقاب کوچک
Liberty - 15 stars - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - 15 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - Eagle
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عقاب
1796 To 1797
از 1796 تا 1797
Silver 892
نقره با عیار 892
2.7 Grams
2.7 گرم
19 mm
19 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دایم 1797 ، 13 ستاره
 • نقره
 • 2.7
 • 19
 • 3
 • 1 دایم 1797 ، 16 ستاره
 • نقره
 • 2.7
 • 19
لیست کامل

2) 1 دایم نیم تنه - عقاب نشان 

سکه دایم نیم تنه - عقاب نشان - Draped Bust One Dime - Heraldic eagle

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust One Dime - Heraldic eagle
سکه یک دایم نیم تنه - عقاب نشان
Liberty - 13 stars - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - 13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Heraldic eagle
عبارت ایالات متحده آمریکا - نشان عقاب
1798 To 1807
از 1798 تا 1807
Silver 892
نقره با عیار 892
2.7 Grams
2.7 گرم
19 mm
19 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دایم 1798/97 سورشارژ تاریخ ، 13 ستاره
 • نقره
 • 2.7
 • 19
 • 3
 • 1 دایم 1798/97 سورشارژ تاریخ ، 16 ستاره
 • نقره
 • 2.7
 • 19
لیست کامل

3) 1 دایم نماد آزادی با کلاه 

سکه دایم نماد آزادی با کلاه - Liberty Cap One Dime

توضیحات

این سکه توسط John Reich طراحی شده است.

ویژگی ها

Liberty Cap One Dime
سکه یک دایم نماد آزادی با کلاه
13 stars - Liberty Cap - Date
13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه به همراه کلاه - تاریخ
United States of America - e Pluribus Unum - Eagle -Shield - 3 arrows - 10 C.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - مخفف 10 سنت
1809 To 1837
از 1809 تا 1837
Silver 892
نقره با عیار 892
2.7 Grams
2.7 گرم
18.8 mm
18.8 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دایم 1811/9 سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 2.7
 • 18.8
 • 3
 • 1 دایم 1814 ، تاریخ کوچک
 • نقره
 • 2.7
 • 18.8
لیست کامل

4) 1 دایم نماد آزادی نشسته - بدون ستاره 

سکه دایم نماد آزادی نشسته - بدون ستاره - Seated Liberty One Dime - No Stars

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime - No Stars
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - بدون ستاره
Seated Liberty - Date
زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - One Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک دایم
1837
1837
Silver 900
نقره با عیار 900
2.67 Grams
2.67 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دایم 1837 ، تاریخ بزرگ
 • نقره
 • 2.67
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1838
 • نقره
 • 2.67
 • 17.9
لیست کامل

5) 1 دایم نماد آزادی نشسته - با ستاره 

سکه دایم نماد آزادی نشسته - با ستاره - Seated Liberty One Dime - Stars around rim

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime - Stars around rim
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - با ستاره
13 stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - One Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک دایم
1838 To 1840
از 1838 تا 1840
Silver 900
نقره با عیار 900
2.67 Grams
2.67 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دایم 1838 ، ستاره های بزرگ
 • نقره
 • 2.67
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1838 ، آستین دار
 • نقره
 • 2.67
 • 17.9
لیست کامل

6) 1 دایم نماد آزادی نشسته - ضرب برجسته 

سکه دایم نماد آزادی نشسته - ضرب برجسته - Seated Liberty One Dime with Drapery

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime with Drapery
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - ضرب برجسته
13 stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - One Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک دایم
1840 To 1853
از 1840 تا 1853
Silver 900
نقره با عیار 900
2.67 Grams
2.67 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دایم 1841
 • نقره
 • 2.67
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1841 ، O
 • نقره
 • 2.67
 • 17.9
لیست کامل

7) 1 دایم نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ 

سکه دایم نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ - Seated Liberty One Dime - Arrows at date

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime - Arrows at date
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ
13 stars - Seated Liberty - Date - 2 Arrows
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ - 2 فلش
United States of America - Olive Wreath - One Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک دایم
1853 To 1855
از 1853 تا 1855
Silver 900
نقره با عیار 900
2.49 Grams
2.49 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دایم 1853 ، O
 • نقره
 • 2.49
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1854
 • نقره
 • 2.49
 • 17.9
لیست کامل

8) 1 دایم نماد آزادی نشسته - بدون فلش 

سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - بدون فلش - Seated Liberty One Dime - Arrows at date removed

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime - Arrows at date removed
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - بدون فلش
13 stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - One Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک دایم
1856 To 1860
از 1856 تا 1860
Silver 900
نقره با عیار 900
2.49 Grams
2.49 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دایم 1856 ، تاریخ بزرگ
 • نقره
 • 2.49
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1856 ، O
 • نقره
 • 2.49
 • 17.9
لیست کامل

9) 1 دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده به جای ستاره 

سکه دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده به جای ستاره - Seated Liberty One Dime - United States of America replaced stars

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime - United States of America replaced stars
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده به جای ستاره
United States of America - Seated Liberty - Date
عبارت ایالات متحده آمریکا - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
Wreath - One Dime
تاج گل - عبارت یک دایم
1860 To 1873
از 1860 تا 1873
Silver 900
نقره با عیار 900
2.49 Grams
2.49 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دایم 1860 ، O
 • نقره
 • 2.49
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1861
 • نقره
 • 2.49
 • 17.9
لیست کامل

10) 1 دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده با فلش 

سکه دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده با فلش - Seated Liberty One Dime - United States of America replaced stars - Arrows at date

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime - United States of America replaced stars - Arrows at date
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده با فلش
United States of America - Seated Liberty - Date
عبارت ایالات متحده آمریکا - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
Wreath - One Dime
تاج گل - عبارت یک دایم
1873 To 1874
از 1873 تا 1874
Silver 900
نقره با عیار 900
2.5 Grams
2.5 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دایم 1873 ، CC
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1873 ، S
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
لیست کامل

11) 1 دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده بدون فلش 

سکه دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده بدون فلش - Seated Liberty One Dime - United States of America replaced stars - Arrows at date removed

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dime - United States of America replaced stars - Arrows at date removed
سکه یک دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده بدون فلش
United States of America - Seated Liberty - Date
عبارت ایالات متحده آمریکا - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
Wreath - One Dime
تاج گل - عبارت یک دایم
1875 To 1891
از 1875 تا 1891
Silver 900
نقره با عیار 900
2.5 Grams
2.5 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دایم 1875 ، CC ، مینت مارک بالا
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1875 ، CC ، مینت مارک پایین
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
لیست کامل

12) 1 دایم باربر (طراح سکه) 

سکه یک دایم باربر - Barber One Dime

توضیحات

این سکه توسط Charles E. Barber طراحی شده است. این سکه به نام طراح آن و به «باربر دایم» معروف است.

ویژگی ها

Barber One Dime
سکه یک دایم باربر
United States of America - Liberty woman face side view - Date
عبارت ایالات متحده آمریکا - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
Wreath - One Dime
تاج گل - عبارت یک دایم
1892 To 1916
از 1892 تا 1916
Silver 900
نقره با عیار 900
2.5 Grams
2.5 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دایم 1892 ، O
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1892 ، S
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
لیست کامل

13) یک دایم مرکوری 

سکه یک دایم مرکوری - Mercury One Dime

توضیحات

این سکه توسط Adolph A. Weinman طراحی شده است.

ویژگی ها

Mercury One Dime
سکه یک دایم مرکوری
Liberty - Liberty woman face side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ زن آزادیخواه - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - A Roman fasces - Olive Branch - e Pluribus unum - One Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تبر پوش (نمادی برای جمهوری خواهان در آمریکا) - شاخه زیتون - عبارتی به زبان لاتین - عبارت یک دایم
1916 To 1945
از 1916 تا 1945
Silver 900
نقره با عیار 900
2.5 Grams
2.5 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دایم 1916 ، D
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1916 ، S
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
لیست کامل

14) 1 دایم روزولت 

سکه یک دایم روزولت - Roosevelt One Dime

توضیحات

این سکه توسط John R. Sinnock طراحی شده است.

ویژگی ها

Roosevelt One Dime
سکه یک دایم روزولت
Liberty - Roosevelt's side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ روزولت - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - Olive Branch - torch - oak branch - e Pluribus unum - One Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - شاخه زیتون - مشعل - شاخه بلوط - عبارتی به زبان لاتین - عبارت یک دایم
1946 To 1996
از 1946 تا 1996
Silver 900
نقره با عیار 900
2.5 Grams
2.5 گرم
17.9 mm
17.9 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دایم 1946 ، D
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
 • 3
 • 1 دایم 1946 ، S
 • نقره
 • 2.5
 • 17.9
لیست کامل

محصولات دسته: یک دایم


سکه 1 دایم 1900 باربر - VF25 - آمریکا 025513
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1916 باربر - EF45 - آمریکا 045303
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه 1 دایم 1916S مرکوری - F - آمریکا 007509
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1917S مرکوری - EF40 - آمریکا 007510
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1917S مرکوری - EF45 - آمریکا 025514
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1920 مرکوری - VF20 - آمریکا 007511
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1920 مرکوری - VF20 - آمریکا 025515
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1923 مرکوری - VF20 - آمریکا 007512
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1927 مرکوری - F - آمریکا 007513
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1929S مرکوری - VF35 - آمریکا 007514
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1935 مرکوری - VF25 - آمریکا 007515
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1935 مرکوری - VF35 - آمریکا 054897
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1936 مرکوری - EF40 - آمریکا 025516
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1936 مرکوری - VF20 - آمریکا 007516
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1937S مرکوری - VF30 - آمریکا 007517
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1938 مرکوری - VF35 - آمریکا 025517
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1940 مرکوری - AU50 - آمریکا 007518
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1940 مرکوری - VF25 - آمریکا 007519
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1941 مرکوری - EF40 - آمریکا 007520
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1941 مرکوری - EF40 - آمریکا 042861
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1941 مرکوری - EF45 - آمریکا 025518
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1941 مرکوری - PR67 - آمریکا 044780
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه 1 دایم 1941 مرکوری - VF35 - آمریکا 007521
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 دایم 1941 مرکوری - VF35 - آمریکا 042863
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.