100 ریال

 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی 50 ریال
اسکناس 200 ریال (دویست ریال) محمد رضا شاه پهلوی 200 ریال

کاتالوگ


1) 100 ریال قهوه ای 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال قهوه ای محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - ساختمان بانک ملی - بانک ملی ایران
بانک ملی ایران - قایق سلطنتی - صد ریال
1323
-
165x95 میلیمتر
تاج - (ف پهلوی 1)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

2) 100 ریال بنفش 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال بنفش محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - بانک ملی ایران
بانک ملی ایران - پل دزفول ، دوره ساسانی - صد ریال
1325
چاپخانه هریسون (انگلستان)
166x94 میلیمتر
تاج - (ف پهلوی 1)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

3) 100 ریال کاخ داریوش 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال کاخ داریوش محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - گاو بالدار با سر انسان - بانک ملی ایران
BANK MELLI IRAN - کاخ داریوش ، تخت جمشید - صد ریال
1327
-
149x73 میلیمتر
نیم رخ محمد رضا پهلوی (ف پهلوی 3)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

4) 100 ریال کرباتی 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال کرباتی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - گاو بالدار با سر انسان - بانک ملی ایران
BANK MELLI IRAN - مراسم شرفیابی به نزد داریوش ، تخت جمشید - صد ریال
1330 - 1332
-
148x73 میلیمتر
نیم رخ محمدرضا پهلوی (ف پهلوی 4)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 100 ریال 1330 پرنگ
 • ابراهیم زاده - وارسته
 • 1330
 • 50,000
 • 3
 • 100 ریال 1332
 • ناصر - امامی
 • 1332
 • 70,000

5) 100 ریال پالایشگاه سری یک 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال پالایشگاه سری یک محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - بانک ملی ایران
BANK MELLI IRAN - تاریخ - پالایشگاه آبادان - صد ریال
1333
-
149x73 میلیمتر
نیم رخ محمد رضا پهلوی (ف پهلوی 4)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

6) 100 ریال پالایشگاه سری دوم 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال پالایشگاه سری دوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - بانک مرکزی ایران
BANK MARKAZI IRAN - تاریخ - پالایشگاه آبادان - صد ریال
1342
-
149x73 میلیمتر
نیم رخ محمد رضا پهلوی (ف پهلوی 5)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 100 ریال بدون تاریخ
 • هویدا - سمیعی
 • -
 • 15,000

7) 100 ریال پالایشگاه سری سوم 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال پالایشگاه سری سوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - بانک مرکزی ایران
BANK MARKAZI IRAN - پالایشگاه آبادان - صد ریال
-
-
148x73 میلیمتر
نیم رخ محمد رضا پهلوی (ف پهلوی 5)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 100 ریال نوشته بانک مرکزی قرمز
 • آموزگار - فرمانفرماییان
 • -
 • 10,000
 • 3
 • 100 ریال نوشته بانک مرکزی سیاه
 • آموزگار - فرمانفرماییان
 • -
 • 10,000
 • 4
 • 100 ریال نوشته بانک مرکزی سیاه
 • آموزگار - سمیعی
 • -
 • 5,000
 • 5
 • 100 ریال
 • آموزگار - جهانشاهی
 • 1350
 • 2,000

8) 100 ریال 1350 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال 1350 محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - بانک مرکزی ایران
BANK MARKAZI IRAN - سپاه دانش - سپاه ترویج و آبادانی - سپاه بهداشت - صد ریال
1350
-
149x73 میلیمتر
نیم رخ محمد رضا پهلوی (ف پهلوی 5)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

9) 100 ریال موزه پهلوی 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال موزه پهلوی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - بانک مرکزی ایران
BANK MARKAZI IRAN - موزه پهلوی - صد ریال
1354 - 1355
-
142x71 میلیمتر
نیم رخ محمد رضا پهلوی (ف پهلوی 5)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 100 ریال سریال روی فیلیگران
 • انصاری - یگانه
 • 1354
 • 2,000
 • 3
 • 100 ریال
 • انصاری - مهران
 • -
 • 2,000
 • 4
 • 100 ریال
 • یگانه - مهران
 • -
 • 2,000
 • 5
 • 100 ریال
 • یگانه - خوش کیش
 • -
 • 2,000

10) 100 ریال پنجاهمین سال 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی - صد ریال - بانک مرکزی ایران
BANK MARKAZI IRAN - پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی 2535 - صد ریال
1355
-
142x71 میلیمتر
نیم رخ محمد رضا پهلوی (ف پهلوی 5)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

002699
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002703
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005547
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004458
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004459
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006861
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002632
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004899
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002595
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006860
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002705
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002633
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.
iwmf