100 ریال

 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی

100 ریال قهوه ای

100 ریال بنفش

100 ریال کاخ داریوش

100 ریال کرباتی

100 ریال پالایشگاه سری یک

100 ریال پالایشگاه سری دوم

100 ریال پالایشگاه سری سوم

100 ریال 1350

100 ریال موزه پهلوی

100 ریال پنجاهمین سال