100 ریال

 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 100 ریال قهوه ای 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال قهوه ای محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - brown
اسکناس 100 ریال محمد رضا شاه پهلوی - قهوه ای
Portrait of Mohammad Reza Shah - One Hundred Rials - National Bank of Iran Building - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - ساختمان بانک ملی - بانک ملی ایران - شماره سریال
National Bank of Iran - Royal boat - One Hundred Rials
بانک ملی ایران - قایق سلطنتی - صد ریال
1323
1323
-
-
165*95 mm
165x95 میلیمتر
Crown - (Type 1 Pahlavi)
تاج (تیپ 1 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

2) 100 ریال بنفش 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال بنفش محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Purple
اسکناس 100 ریال محمد رضا شاه پهلوی - بنفش
Portrait of Mohammad Reza Shah - One Hundred Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
National Bank of Iran - Dezful bridge, Sassani period - One hundred Rials
بانک ملی ایران - پل دزفول ، دوره ساسانی - صد ریال
1325
1325
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
166*94 mm
166x94 میلیمتر
Crown - (Type 1 Pahlavi)
تاج (تیپ 1 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

3) 100 ریال سری سوم (گلی) 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال کاخ داریوش محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Darius palace
اسکناس 100 ریال محمد رضا شاه پهلوی - کاخ داریوش
Portrait of Mohammad Reza Shah - One Hundred Rials - Lamassu - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - گاو بالدار با سر انسان - بانک ملی ایران - شماره سریال
National Bank of Iran - Darius palace, Perspolis - One Hundred Rials
بانک ملی ایران - کاخ داریوش ، تخت جمشید - صد ریال
1327
1327
-
-
149*73 mm
149x73 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 3 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا پهلوی (تیپ 3 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

4) 100 ریال کراواتی 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال کراواتی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - With Necktie
اسکناس 100 ریال محمد رضا شاه پهلوی - با کراوات
Portrait of Mohammad Reza Shah - One Hundred Rials - Lamassu - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - گاو بالدار با سر انسان - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Relief of Darius receiving tribute, Perspolis - One Hundred Rials
بانک ملی ایران - مراسم شرفیابی به نزد داریوش ، تخت جمشید - صد ریال
1330 - 1332
1330 - 1332
-
-
148*73 mm
148x73 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 4 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا پهلوی (تیپ 4 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 100 ریال 1330 پرنگ
 • ابراهیم زاده - وارسته
 • 1330
 • 70,000
 • 3
 • 100 ریال 1332
 • ناصر - امامی
 • 1332
 • 150,000
لیست کامل

5) 100 ریال 1333 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال پالایشگاه سری یک محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Refinery (type 1)
اسکناس 100 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پالایشگاه سری یک
Portrait of Mohammad Reza Shah - One Hundred Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Abadan oil refinery - One Hundred Rials
بانک ملی ایران - پالایشگاه آبادان - صد ریال
1333
1333
-
-
149*73 mm
149x73 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 4 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا پهلوی (تیپ 4 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

6) 100 ریال پالایشگی 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال پالایشگاه سری دوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Refinery (type 2)
اسکناس 100 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پالایشگاه سری دوم
Portrait of Mohammad Reza Shah - One Hundred Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Abadan oil refinery - One Hundred Rials
بانک مرکزی ایران - پالایشگاه آبادان - صد ریال
1342
1342
-
-
149*73 mm
149x73 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 100 ریال بدون تاریخ
 • هویدا - سمیعی
 • -
 • 25,000

7) 100 ریال پالایشگاه - یقه نظامی 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال پالایشگاه سری سوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Refinery (type 3)
اسکناس 100 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پالایشگاه سری سوم
Portrait of Mohammad Reza Shah - One Hundred Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Abadan oil refinery - One Hundred Rials
بانک مرکزی ایران - پالایشگاه آبادان - صد ریال
-
-
-
-
148*73 mm
148x73 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 100 ریال نوشته بانک مرکزی سیاه
 • آموزگار - سمیعی
 • -
 • 20,000
 • 3
 • 100 ریال نوشته بانک مرکزی قرمز
 • آموزگار - فرمانفرماییان
 • -
 • 20,000
لیست کامل

8) 100 ریال 1350 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال 1350 محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - 1350
اسکناس 100 ریال محمد رضا شاه پهلوی - 1350
Portrait of Mohammad Reza Shah - One Hundred Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Education Corps, Promotion & development Corps, Health Corps - One Hundred Rials
بانک مرکزی ایران - سپاه دانش ، سپاه ترویج و آبادانی ، سپاه بهداشت - صد ریال
1350
1350
-
-
149*73 mm
149x73 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

9) 100 ریال موزه پهلوی 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال موزه پهلوی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Pahlavi Museum
اسکناس 100 ریال محمد رضا شاه پهلوی - موزه پهلوی
Portrait of Mohammad Reza Shah - One Hundred Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - صد ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Pahlavi Museum - One Hundred Rials
بانک مرکزی ایران - موزه پهلوی - صد ریال
1354 - 1355
1354 - 1355
-
-
142*71 mm
142x71 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 100 ریال انصاری - یگانه (سریال روی فیلیگران)
 • انصاری - یگانه
 • 1354
 • 10,000
 • 3
 • 100 ریال انصاری - مهران
 • انصاری - مهران
 • -
 • 10,000
لیست کامل

10) 100 ریال پنجاهمین سال 

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 100 rials banknote

اسکناس صد ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - 50th years
اسکناس 100 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پنجاهمین سال
Portrait of Mohammad Reza Shah & Reza Shah Pahlavi - One Hundred Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی - صد ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - the 50th anniversary of the foundation of the Pahlavi Dynasty 2535 - One Hundred Rials
بانک مرکزی ایران - پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی 2535 - صد ریال
1355
1355
-
-
142*71 mm
142x71 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

محصولات دسته: 100 ریال


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.