نیم دلار

معرفی و مشخصات سکه نیم دلار (Half Dollar) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه نیم دلار کشور آمریکا معادل 0.5 (یک دوم) دلار و یا 50 سنت می باشد. این سکه در 20 تیپ مختلف به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) نیم دلار موی افشان 

سکه نیم دلار موی افشان

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Flowing Hair Half Dollar
سکه نیم دلار موی افشان
Liberty - 15 Stars - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - 15 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Eagle - Olive Wreath
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - تاج زیتون
1794 To 1795
از 1794 تا 1795
Silver 892
نقره با عیار 892
13.48 Grams
13.48 گرم
32.5 mm
32.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1403
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1795
 • نقره
 • 13.48
 • 32.5
 • 3
 • نیم دلار 1795 ، تاریخ مکرر
 • نقره
 • 13.48
 • 32.5
لیست کامل

2) نیم دلار نیم تنه - عقاب کوچک 

سکه نیم دلار نیم تنه - عقاب کوچک

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust Half Dollar - Small eagle
سکه نیم دلار نیم تنه - عقاب کوچک
Liberty - 15 Stars - Woman Bust - Date
عبارت لیبرتی - 15 ستاره - نیم تنه زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Eagle - Olive Wreath - 1/2
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - تاج زیتون - 1/2
1796 To 1797
از 1796 تا 1797
Silver 892
نقره با عیار 892
13.48 Grams
13.48 گرم
32.5 mm
32.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1795 ، 16 ستاره
 • نقره
 • 13.48
 • 32.5
 • 3
 • نیم دلار 1797
 • نقره
 • 13.48
 • 32.5
لیست کامل

3) نیم دلار نیم تنه - عقاب نشان 

سکه نیم دلار نیم تنه - عقاب نشان

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust Half Dollar - Heraldic eagle
سکه نیم دلار نیم تنه - عقاب نشان
Liberty - 15 Stars - Woman Bust - Date
عبارت لیبرتی - 15 ستاره - نیم تنه زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Heraldic Eagle
عبارت ایالات متحده آمریکا - نشان عقاب
1801 To 1807
از 1801 تا 1807
Silver 892
نقره با عیار 892
13.48 Grams
13.48 گرم
32.5 mm
32.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1802
 • نقره
 • 13.48
 • 3.5
 • 3
 • نیم دلار 1803 ، 3 تاریخ کوچک
 • نقره
 • 13.48
 • 3.5
لیست کامل

4) نیم دلار نیم تنه - نوشته 50C 

سکه نیم دلار نیم تنه - نوشته 50C

توضیحات

این سکه توسط John Reich طراحی شده است.

ویژگی ها

Bust Half Dollar - 50 C.
سکه نیم دلار نیم تنه - نوشته 50C
13 Stars - Woman Bust - Date
13 ستاره - نیم تنه زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - 50 C.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - مخفف 50 سنت
1807 To 1836
از 1807 تا 1836
Silver 892
نقره با عیار 892
13.48 Grams
13.48 گرم
32.5 mm
32.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1807 ، ستاره های بزرگ
 • نقره
 • 13.48
 • 32.5
 • 3
 • نیم دلار 1807 ، 50/20C سورشارژ
 • نقره
 • 13.48
 • 32.5
لیست کامل

5) نیم دلار نیم تنه - نوشته 50Cents 

سکه نیم دلار نیم تنه - نوشته 50 Cents

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Bust Half Dollar - 50 Cents
سکه نیم دلار نیم تنه - نوشته 50 Cents
13 Stars - Woman Bust - Date
13 ستاره - نیم تنه زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - 50 Cents
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - عبارت 50 سنت
1836 To 1837
از 1836 تا 1837
Silver 900
نقره با عیار 900
13.36 Grams
13.36 گرم
30 mm
30 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1837
 • نقره
 • 13.36
 • 30

6) نیم دلار نیم تنه - نوشته Half Dol 

سکه نیم دلار نیم تنه - نوشته Half Dol.

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Bust Half Dollar - Half Dol.
سکه نیم دلار نیم تنه - نوشته Half Dol.
13 Stars - Woman Bust - Date
13 ستاره - نیم تنه زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - Half Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - مخفف نیم دلار
1838 To 1839
از 1838 تا 1839
Silver 900
نقره با عیار 900
13.36 Grams
13.36 گرم
30 mm
30 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1838 ، O
 • نقره
 • 13.36
 • 30
 • 3
 • نیم دلار 1839
 • نقره
 • 13.36
 • 30
لیست کامل

7) نیم دلار نماد آزادی نشسته 

سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Half Dollar
سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته
13 Stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - Half Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - مخفف نیم دلار
1839 To 1853
از 1839 تا 1853
Silver 900
نقره با عیار 900
13.36 Grams
13.36 گرم
30.6 mm
30.6 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1839 ، با پارچه زیر آرنج
 • نقره
 • 13.36
 • 30.6
 • 3
 • نیم دلار 1840
 • نقره
 • 13.36
 • 30.6
لیست کامل

8) نیم دلار نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ و پرتو 

سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ و پرتو

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Half Dollar - With Arrows and Rays
سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ و پرتو
13 Stars - Seated Liberty - 2 Arrows - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - 2 فلش - تاریخ
United States of America - Rays around Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - Half Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - پرتوهای نور گرداگرد عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - مخفف نیم دلار
1853
1853
Silver 900
نقره با عیار 900
12.44 Grams
12.44 گرم
30.6 mm
30.6 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1853 ، O
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6

9) نیم دلار نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ و بدون پرتو 

سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ و بدون پرتو

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Half Dollar - Arrows at date Without Rays
سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ و بدون پرتو
13 Stars - Seated Liberty - 2 Arrows - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - 2 فلش - تاریخ
United States of America - Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - Half Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - مخفف نیم دلار
1854 To 1855
از 1854 تا 1855
Silver 900
نقره با عیار 900
12.44 Grams
12.44 گرم
30.6 mm
30.6 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1854 ، O
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 3
 • نیم دلار 1855
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
لیست کامل

10) نیم دلار با نماد آزادی نشسته - بدون فلش و بدون پرتو 

سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته - بدون فلش و بدون پرتو

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Half Dollar - Without Rays and Arrows
سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته - بدون فلش و بدون پرتو
13 Stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - Half Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - مخفف نیم دلار
1856 To 1866
از 1856 تا 1866
Silver 900
نقره با عیار 900
12.44 Grams
12.44 گرم
30.6 mm
30.6 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1856 ، 0
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 3
 • نیم دلار 1856 ، S
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
لیست کامل

11) نیم دلار با نماد آزادی نشسته - تراست 

سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته - تراست

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Half Dollar - In God We Trust
سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته - تراست
13 Stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - In God We Trust - Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - Half Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - به خدایی که ایمان داریم - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - مخفف نیم دلار
1866 To 1891
از 1866 تا 1891
Silver 900
نقره با عیار 900
12.44 Grams
12.44 گرم
30.6 mm
30.6 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1866 ، S
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 3
 • نیم دلار 1867
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
لیست کامل

12) نیم دلار با نماد آزادی نشسته - تراست و فلش کنار تاریخ 

سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته - تراست و فلش کنار تاریخ

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Half Dollar - In God We Trust and Arrows at date
سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته - تراست و فلش کنار تاریخ
13 Stars - Seated Liberty - 2 Arrows - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته -2 فلش - تاریخ
United States of America - In God We Trust - Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - Half Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - به خدایی که ایمان داریم - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - مخفف نیم دلار
1873 To 1874
از 1873 تا 1874
Silver 900
نقره با عیار 900
12.5 Grams
12.5 گرم
30.6 mm
30.6 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1873 ، CC
 • نقره
 • 12.5
 • 30.6
 • 3
 • نیم دلار 1873 ، S
 • نقره
 • 12.5
 • 30.6
لیست کامل

13) نیم دلار باربر (طراح سکه) 

سکه نیم دلار باربر

توضیحات

این سکه توسط Charles E. Barber طراحی شده است.

ویژگی ها

Barber Half Dollar
سکه نیم دلار باربر
13 Stars - In God We Trust - Liberty woman face side view - Date
13 ستاره - عبارت به خدایی که ایمان داریم - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Heraldic Eagle - Half Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - نشان عقاب - عبارت نیم دلار
1892 To 1915
از 1892 تا 1915
Silver 900
نقره با عیار 900
12.5 Grams
12.5 گرم
30.6 mm
30.6 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1892 ، O
 • نقره
 • 12.5
 • 30.6
 • 3
 • نیم دلار 1892 ، O کوچک
 • نقره
 • 12.5
 • 30.6
لیست کامل

14) نیم دلار نماد آزادی پیاده 

سکه نیم دلار راه رفتن نماد آزادی

توضیحات

این سکه توسط Adolph A. Weinman طراحی شده است.

ویژگی ها

Walking Liberty Half Dollar
سکه نیم دلار پیاده روی آزادی
Liberty - Walking Liberty - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - راه رفتن نماد آزادی - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - Eagle - e Pluribus unum - Half Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - عبارتی به زبان لاتین - عبارت نیم دلار
1916 To 1947
از 1916 تا 1947
Silver 900
نقره با عیار 900
12.5 Grams
12.5 گرم
30.6 mm
30.6 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1916 ، D
 • نقره
 • 12.5
 • 30.6
 • 3
 • نیم دلار 1916 ، S
 • نقره
 • 12.5
 • 30.6
لیست کامل

15) نیم دلار فرانکلین 

سکه نیم دلار فرانکلین

توضیحات

این سکه توسط John R. Sinnock طراحی شده است.

ویژگی ها

Franklin Half Dollar
سکه نیم دلار فرانکلین
Liberty - Franklin's side view - Date - In God We Trust
عبارت لیبرتی - نیمرخ فرانکلین - تاریخ - عبارت به خدایی که ایمان داریم
United States of America - Liberty bell - Small Eagle - e Pluribus unum - Half Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - ناقوس آزادی - عقاب کوچک - عبارتی به زبان لاتین - عبارت نیم دلار
1948 To 1963
از 1948 تا 1963
Silver 900
نقره با عیار 900
12.5 Grams
12.5 گرم
30.6 mm
30.6 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1948 ، D
 • نقره
 • 12.5
 • 30.6
 • 3
 • نیم دلار 1949
 • نقره
 • 12.5
 • 30.6
لیست کامل

16) نیم دلار کندی 

سکه نیم دلار کندی

توضیحات

روی این سکه توسط Gilroy Roberts و پشت آن توسط Frank Gasparro طراحی شده است.

ویژگی ها

Kennedy Half Dollar
سکه نیم دلار کندی
Liberty - Kennedy's Side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ کندی - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - Heraldic eagle - Half Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - نشان عقاب - عبارت نیم دلار
1964 To 2005
از 1964 تا 2005
Silver 900
نقره با عیار 900 و 400
12.5 Grams
12.5 گرم
30.6 mm
30.6 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1964 ، D
 • نقره 900
 • 12.5
 • 30.6
 • 3
 • نیم دلار 1965
 • نقره 400
 • 11.5
 • 30.6
لیست کامل

17) نیم دلار جشن دویست سالگی کندی 

سکه نیم دلار جشن دویست سالگی کندی

توضیحات

روی این سکه توسط Seth Huntington و پشت آن توسط Frank Gasparro طراحی شده است.

ویژگی ها

Kennedy Bicentennial Half Dollar
سکه نیم دلار جشن دویست سالگی کندی
Liberty - Kennedy's Side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ کندی - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - Independence Hall - building - 200 years of freedom - e Pluribus unum - Half Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - ساختمان و عبارت تالار استقلال - 200 سال آزادی - عبارتی به زبان لاتین - عبارت نیم دلار
1976
1976
Copper-Nickel
مس-نیکل
11.1 Grams
11.1 گرم
30.6 mm
30.6 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دلار 1976 ، D
 • مس-نیکل
 • 11.1
 • 30.6
 • 3
 • نیم دلار 1976 ، S
 • مس-نیکل
 • 11.1
 • 30.6
لیست کامل

محصولات دسته: نیم دلار


سکه نیم دلار 1936 نماد آزادی - VF25 - آمریکا 007679
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1936 نماد آزادی - VF30 - آمریکا 025468
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1941 نماد آزادی - VF30 - آمریکا 048970
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1942 نماد آزادی - EF40 - آمریکا 048948
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1942 نماد آزادی - EF45 - آمریکا 025321
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1942 نماد آزادی - VF35 - آمریکا 007680
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1942D نماد آزادی - EF40 - آمریکا 025470
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1943 نماد آزادی - EF45 - آمریکا 025324
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1943 نماد آزادی - VF35 - آمریکا 025325
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1943 نماد آزادی - VF35 - آمریکا 048958
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1943D نماد آزادی - VF35 - آمریکا 042845
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1943S نماد آزادی - VF25 - آمریکا 007681
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1944 نماد آزادی - VF25 - آمریکا 042846
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1944D نماد آزادی - VF25 - آمریکا 007682
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1944S نماد آزادی - AU50 - آمریکا 007683
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1944S نماد آزادی - VF25 - آمریکا 007684
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1945S نماد آزادی - VF30 - آمریکا 007685
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1945S نماد آزادی - VF35 - آمریکا 025473
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1946 نماد آزادی - EF40 - آمریکا 025512
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1946 نماد آزادی - VF30 - آمریکا 046283
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1948 فرانکلین - AU58 - آمریکا 025326
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه نیم دلار 1951 فرانکلین - AU50 - آمریکا 025330
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.