50 ریال

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) رضا شاه پهلوی

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 50 ریال کلاه کوچک 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) رضا شاه پهلوی - Iran 50 rials Pahlavi banknote

اسکناس پنجاه ریال کلاه کوچک رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Reza Shah Pahlavi - small Pahlavi hat
اسکناس 50 ریال رضا شاه پهلوی - کلاه کوچک
Portrait of Reza Shah Pahlavi with small Pahlavi hat - 50 Rials - Chehel Sotoun Mansion - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر رضا شاه تمام رخ با کلاه کوچک - پنجاه ریال - عمارت چهل ستون اصفهان - بانک ملی ایران - شماره سریال
National Bank of Iran - Lion and Sun - Fifty Rials
بانک ملی ایران - شیر و خورشید - پنجاه ریال
1311
1311
American Banknote Company (USA)
شرکت چاپ اسکناس آمریکا
-
157x83 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1403
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

2) 50 ریال کلاه بزرگ 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) رضا شاه پهلوی - Iran 50 rials Pahlavi banknote

اسکناس پنجاه ریال کلاه بزرگ رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Reza Shah Pahlavi - Large Pahlavi hat
اسکناس 50 ریال رضا شاه پهلوی - کلاه بزرگ
Portrait of Reza Shah Pahlavi (three-quarter face) with Large Pahlavi hat - Fifty Rials - Chehel Sotoun Mansion - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر رضا شاه سه رخ با کلاه بزرگ - پنجاه ریال - عمارت چهل ستون اصفهان - بانک ملی ایران - شماره سریال
National Bank of Iran - Lion and Sun - Fifty Rials
بانک ملی ایران - شیر و خورشید - پنجاه ریال
1314
1314
American Banknote Company (USA)
شرکت چاپ اسکناس آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1403
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال امضا فارسی
 • خسروی - هژیر
 • 1314
 • 20,000,000

3) 50 ریال پشت لاتین 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) رضا شاه پهلوی - Iran 50 rials Pahlavi banknote

اسکناس پنجاه ریال پشت لاتین رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Reza Shah Pahlavi - Latin reverse
اسکناس 50 ریال رضا شاه پهلوی - پشت لاتین
Reza Shah Pahlavi face side view without Pahlavi hat - Fifty Rials - National Bank of Iran - Alborz Mountains - Farvahar Symbol - Serial Number
تصویر رضا شاه نیم رخ بدون کلاه - پنجاه ریال - بانک ملی ایران - کوه های البرز - سمبل فروهر - شماره سریال
BANQUE MELLIE IRAN - 50 Rials - Palace of Dariush at Persepolis (Tachara) - Lion and Sun
بانک ملی ایران - پنجاه ریال - کاخ داریوش کبیر در تخت جمشید (کاخ آپادانا) - شیر و خورشید
1316
1316
France
فرانسه
-
-
Reza Shah Pahlavi face side view without Pahlavi hat - (Type 2 Pahlavi)
نیم رخ رضا شاه پهلوی بدون کلاه - (تیپ 2 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1403
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال مهر 1317 کوچک
 • خسروی - هژیر
 • 1317
 • 9,500,000
 • 3
 • 50 ریال مهر 1317 بزرگ
 • خسروی - هژیر
 • 1317
 • 11,000,000
لیست کامل

4) 50 ریال پشت فارسی 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) رضا شاه پهلوی - Iran 50 rials Pahlavi banknote

اسکناس پنجاه ریال پشت فارسی رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Reza Shah Pahlavi - Farsi reverse
اسکناس 50 ریال رضا شاه پهلوی - پشت فارسی
Reza Shah Pahlavi face side view without Pahlavi hat - Fifty Rials - National Bank of Iran - Alborz mountains - Farvahar Symbol - Serial Number
تصویر رضا شاه نیم رخ بدون کلاه - پنجاه ریال - بانک ملی ایران - کوه های البرز - سمبل فروهر - شماره سریال
National Bank of Iran - Fifty Rials - Palace of Dariush at Persepolis (Tachara) - One Pahlavi
بانک ملی ایران - پنجاه ریال - کاخ داریوش کبیر در تخت جمشید (کاخ آپادانا) - شیر و خورشید
1317
1317
France
فرانسه
153*80 mm
153x80 میلیمتر
Crown - (Type 1 Pahlavi)
تاج - (تیپ 1 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1403
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال شماره فارسی
 • خسروی - هژیر
 • 1317
 • 4,200,000
 • 3
 • 50 ریال مهر 1319 با کادر
 • خسروی - هژیر
 • 1319
 • 3,500,000
لیست کامل

محصولات دسته: 50 ریال