100 تومان

 

اسکناس 100 تومان (یکصد تومان) ناصرالدین شاه قاجار

100 تومان سری یکم

100 تومان سری دوم