2000 دینار

سکه 2000 دینار احمد شاه قاجار

  • سکه 2000 دینار خطی
  • سکه 2000 دینار تصویری
  • سکه 2000 دینار تصویری جلوس همایونی

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


محصولات دسته: 2000 دینار


سکه 2000 دینار 1330 (شیر متفاوت) - AU58 - احمد شاه 012691
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2000 دینار 1330 تصویری - EF40 - احمد شاه 025472
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2000 دینار 1330 تصویری - EF45 - احمد شاه 056230
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه 2000 دینار 1330 تصویری - VF30 - احمد شاه 010546
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2000 دینار 1330 تصویری - VF30 - احمد شاه 015617
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2000 دینار 1330 تصویری - VF35 - احمد شاه 015618
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2000 دینار 1330 تصویری - VF35 - احمد شاه 022083
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2000 دینار 1330 تصویری - VF35 - احمد شاه 040185
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2000 دینار 1330 تصویری - احمد شاه 002418
اتمام (فعلا موجود نیست)