10000 ریال

 

اسکناس 10000 ریال (ده هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران

  • اسکناس ده هزار ریال بارگاهی ، مجلس شورای ملی
  • اسکناس ده هزار ریال تظاهراتی
  • اسکناس ده هزار ریال تصویر امام ، کوه دماوند
  • اسکناس ده هزار ریال تصویر امام ، حافظیه شیراز

 

10000 ریال بارگاهی

10000 ریال تظاهراتی

10000 ریال تصویر امام سری اول

10000 ریال تصویر امام سری دوم