50 ریال

سکه 50 ریال جمهوری اسلامی

 • سکه 50 ریال نقشه ایران (مس)
 • سکه 50 ریال نقشه ایران (نیکل)
 • سکه 50 ریال دهمین سالگرد انقلاب
 • سکه 50 ریال بارگاه حضرت معصومه (ع) نیکل
 • سکه 50 ریال بارگاه حضرت معصومه (ع) برنز

 

سکه 20 ریال جمهوری اسلامی 20 ریال
سکه 100 ریال جمهوری اسلامی 100 ریال

کاتالوگ


1) 50 ریال نقشه ایران (مسی) 

سکه 50 ریال نقشه ایران مس جمهوری اسلامی ایران - IR iran 50 rials Copper iran map Coin

سکه ۵۰ ریال مس نقشه ایران ، جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

50 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاسیسات شرکت نفت - خوشه گندم و چرخ دنده نماد صنعت
نقشه ایران - استقلال آزادی جمهوری اسلامی - تاریخ
از 1359 تا 1368
ایران
مس
10 گرم
26.2 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 ریال 1359 دور سکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 150,000
 • 3
 • 50 ریال 1360 دور سکه بانک مرکزی ایران
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 2,000
 • 4
 • 50 ریال 1360 دور سکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 300,000
 • 5
 • 50 ریال 1361 صفر مبلغ ریز
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 5,000
 • 6
 • 50 ریال 1361 دور سکه بانک مرکزی ایران
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 1,000
 • 7
 • 50 ریال 1361 دور سکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 1,000
 • 8
 • 50 ریال 1361 با چرخش 45 درجه
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 30,000
 • 9
 • 50 ریال 1361 با چرخش 180 درجه
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • -
 • 10
 • 50 ریال 1362
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 10,000
 • 11
 • 50 ریال 1363
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 10,000
 • 12
 • 50 ریال 1364
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 2,000
 • 13
 • 50 ریال 1365
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 2,000
 • 14
 • 50 ریال 1366 نوشته ی درياها گود
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 2,000
 • 15
 • 50 ریال 1366 نوشته ی درياها برجسته
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 2,000
 • 16
 • 50 ریال 1367
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 2,000
 • 17
 • 50 ریال 1368
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 30,000

2) 50 ریال نقشه ایران (نیکل) 

سکه 50 ریال نقشه ایران نیکل جمهوری اسلامی ایران - IR iran 50 rials Nickle iran map Coin

سکه ۵۰ ریال نیکل نقشه ایران ، جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

50 ریال - جمهوری اسلامی ایران - شرکت نفت - خوشه گندم
نقشه ایران - استقلال آزادی جمهوری اسلامی - تاریخ
از 1368 تا 1370
ایران
نیکل
7 گرم
26.2 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 ریال 1369
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 1,000
 • 3
 • 50 ریال 1370
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 1,000

3) 50 ریال دهمین سالگرد انقلاب 

سکه 50 ریال دهمین سالگرد جمهوری اسلامی ایران - IR iran 50 rials nickle Coin

سکه ۵۰ ریال دهمین سالگرد جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

50 ریال - جمهوری اسلامی ایران - شرکت نفت - خوشه گندم
گل لاله - دهمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران - تاریخ
1367
ایران
نیکل
7 گرم
26.2 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

4) 50 ریال بارگاه حضرت معصومه (ع) نیکل 

سکه 50 ریال بارگاه حضرت معصومه جمهوری اسلامی ایران - IR iran 50 rials Masoumeh Tomb Coin

سکه ۵۰ ریال نیکل حضرت معصومه جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

50 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاریخ
بارگاه حضرت معصومه (ع)
از 1371 تا 1382
ایران
نیکل
7 گرم
26.2 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 ریال 1371 صفر مبلغ بزرگ
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 6,000
 • 3
 • 50 ریال 1372
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 1,000
 • 4
 • 50 ریال 1373
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 1,000
 • 5
 • 50 ریال 1374
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 1,000
 • 6
 • 50 ریال 1375
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 500
 • 7
 • 50 ریال 1376
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 500
 • 8
 • 50 ریال 1377 تاریخ ریز
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 500
 • 9
 • 50 ریال 1377 تاریخ درشت
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 700
 • 10
 • 50 ریال 1378
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 500
 • 11
 • 50 ریال 1379
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 500
 • 12
 • 50 ریال 1380
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 500
 • 13
 • 50 ریال 1381
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 4,000
 • 14
 • 50 ریال 1382
 • نیکل
 • 7
 • 26.2
 • 500

5) 50 ریال بارگاه حضرت معصومه (ع) برنز 

سکه 50 ریال بارگاه حضرت معصومه جمهوری اسلامی ایران - IR iran 50 rials bronze Coin

سکه ۵۰ ریال برنز حضرت معصومه جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

50 ریال - جمهوری اسلامی ایران - برگ زیتون - تاریخ
بارگاه حضرت معصومه (ع)
1383 و 1385
ایران
برنز
3.5 گرم
20.2 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 ریال 1385
 • مس
 • 3.5
 • 20.2
 • 200

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

000712
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000714
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000717
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000715
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000720
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000722
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000723
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000724
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000728
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000725
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000726
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000727
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000732
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000735
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000736
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000738
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000739
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000740
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000741
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000743
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.
iwmf