موزامبیک

فهرست و کاتالوگ اسکناس کشور موزامبیک به تفکیک مبلغ اسمی