1000 ریال

 

اسکناس 1000 ریال (یک هزار ریال) محمد رضا شاه پهلوی

1000 ریال سری یکم

1000 ریال کوه دماوند

1000 ریال آرامگاه حافظ سری یکم

1000 ریال آرامگاه حافظ سری دوم

1000 ریال سری آخر