1000 ریال

 

اسکناس 1000 ریال (یک هزار ریال) محمد رضا شاه پهلوی

اسکناس 500 ریال (پانصد ریال) محمد رضا شاه پهلوی 500 ریال
اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) محمد رضا شاه پهلوی 5000 ریال

کاتالوگ


1) 1000 ریال سری یکم 

اسکناس 1000 ریال (یک هزار ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 1000 rials banknote

اسکناس یک هزار ریال سری یکم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1000 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Series I
اسکناس 1000 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سری یکم
Portrait of Mohammad Reza Shah - one thousand Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - یک هزار ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
National Bank of Iran - Mount Damavand and river - One thousand Rials
بانک ملی ایران - کوه دماوند و رودخانه - یک هزار ریال
1325
1325
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
196x114 mm
196x114 میلیمتر
Crown - (Type 1 Pahlavi)
تاج - (تیپ 1 پهلوی)
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

2) 1000 ریال کوه دماوند 

اسکناس 1000 ریال (یک هزار ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 1000 rials banknote

اسکناس یک هزار ریال کوه دماوند محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1000 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Mount Damavand
اسکناس 1000 ریال محمد رضا شاه پهلوی - کوه دماوند
Portrait of Mohammad Reza Shah - One thousand Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - یک هزار ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Mount Damavand and river - One thousand Rials
بانک ملی ایران - کوه دماوند و رودخانه - یک هزار ریال
1327
1327
-
-
166x79 mm
166x79 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 3 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا شاه پهلوی (تیپ 3 پهلوی)
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

3) 1000 ریال آرامگاه حافظ سری یکم 

اسکناس 1000 ریال (یک هزار ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 1000 rials banknote

اسکناس یک هزار ریال آرامگاه حافظ سری یکم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1000 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Tomb of Hafez - Series I
اسکناس 1000 ریال محمد رضا شاه پهلوی - آرامگاه حافظ سری یکم
Portrait of Mohammad Reza Shah - One thousand Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - یک هزار ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Tomb of Hafez - One thousand Rials
بانک مرکزی ایران - آرامگاه حافظ - یک هزار ریال
1341 - 1342
1341 - 1342
-
-
181x80 mm
181x80 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا شاه پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1000 ریال بدون تاریخ
 • بهنیا - سمیعی
 • 1343
 • 250,000

4) 1000 ریال آرامگاه حافظ سری دوم 

اسکناس 1000 ریال (یک هزار ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 1000 rials banknote

اسکناس یک هزار ریال آرامگاه حافظ سری دوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1000 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Tomb of Hafez - Series II
اسکناس 1000 ریال محمد رضا شاه پهلوی - آرامگاه حافظ سری دوم
Portrait of Mohammad Reza Shah - One thousand Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - یک هزار ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Tomb of Hafez - One thousand Rials
بانک مرکزی ایران - آرامگاه حافظ - یک هزار ریال
-
-
-
-
167x80 mm
167x80 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا شاه پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1000 ریال نوشته بانک مرکزی سیاه
 • آموزگار - سمیعی
 • -
 • 200,000
 • 3
 • 1000 ریال
 • آموزگار - فرمانفرماییان
 • -
 • 80,000
لیست کامل

5) 1000 ریال سری آخر 

اسکناس 1000 ریال (یک هزار ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 1000 rials banknote

اسکناس یک هزار ریال سری آخر محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1000 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - last series
اسکناس 1000 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سری آخر
Portrait of Mohammad Reza Shah - One thousand Rials - Central Bank of Iran - Lamassu - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - یک هزار ریال - بانک مرکزی ایران - گاو بالدار - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Lamassu - Tomb of Hafez - One thousand Rials
بانک مرکزی ایران - گاو بالدار - آرامگاه حافظ - یک هزار ریال
1354 - 1355
1354 - 1355
-
-
160x77 mm
160x77 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا شاه پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 1000 ریال
 • انصاری - مهران
 • -
 • 10,000
 • 3
 • 1000 ریال
 • یگانه - مهران
 • --
 • 10,000
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

002650
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002648
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002649
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012118
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006881
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

010435
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012120
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

010434
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

010436
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012119
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012117
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004916
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005577
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006880
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

010433
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006879
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002654
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002651
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.