20000 ریال

 

اسکناس 20000 ریال (بیست هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران

  • اسکناس بیست هزار ریال نقش جهان (تصویر امام بزرگ)
  • اسکناس بیست هزار ریال نقش جهان (تصویر امام کوچک)
  • اسکناس بیست هزار ریال مسجد الاقصی
  • اسکناس بیست هزار ریال بادگیر

 

20000 ریال نقش جهان (تصویر امام بزرگ)

20000 ریال نقش جهان (تصویر امام کوچک)

20000 ریال مسجد الاقصی

20000 ریال بادگیر