:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل سکه ، اسکناس و مدال یادبود در تاریخ 15 مرداد 1401 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا ضربه بزنید

5 سنت

معرفی و مشخصات سکه 5 سنت (five cents) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه 5 سنت کشور آمریکا معادل نیم دایم یا 0.05 (یک بیستم) دلار می باشد. این سکه در 10 تیپ مختلف به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 5 سنت سپر - نوع یک 

سکه پنج سنت سپر - نوع یک

توضیحات

این سکه توسط James B. Longacre طراحی شده است.

ویژگی ها

Shield Nickel 5 Cents - Rays
سکه پنج سنت سپر - نوع یک
In God We Trust - Olive Branch - Shield - Date
عبارت به خدایی که ایمان داریم - شاخه زیتون - سپر - تاریخ
United States of America - Rays between stars - 5 Cents
عبارت ایالات متحده آمریکا - پرتوهای نور بین ستاره ها
1866 To 1867
از 1866 تا 1867
Copper-Nickel
مس-نیکل
5 Grams
5 گرم
20.5 mm
20.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • پنج سنت 1867
 • مس-نیکل
 • 5
 • 20.5

2) 5 سنت سپر - نوع دو 

سکه پنج سنت سپر - نوع دو

توضیحات

این سکه توسط James B. Longacre طراحی شده است.

ویژگی ها

Shield Nickel 5 Cents - No Rays
سکه پنج سنت سپر - نوع دو
In God We Trust - Olive Branch - Shield - Date
عبارت به خدایی که ایمان داریم - شاخه زیتون - سپر - تاریخ
United States of America - 13 stars - 5 Cents
عبارت ایالات متحده آمریکا - 13 ستاره
1867 To 1883
از 1867 تا 1883
Copper-Nickel
مس-نیکل
5 Grams
5 گرم
20.5 mm
20.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • پنج سنت 1868
 • مس-نیکل
 • 5
 • 20.5
 • 3
 • پنج سنت 1869
 • مس-نیکل
 • 5
 • 20.5
لیست کامل

3) 5 سنت نماد آزادی - بدون سنت 

سکه پنج سنت نماد آزادی - بدون سنت

توضیحات

این سکه توسط Charles E. Barber طراحی شده است.

ویژگی ها

Liberty Nickel 5 Cents - Without Cents
سکه پنج سنت نماد آزادی - بدون سنت
13 stars - Liberty woman face side view - Date
13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Wreath - Roman numeral
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - تاج گل - عدد 5 رومی
1883
1883
Copper-Nickel
مس-نیکل
5 Grams
5 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 5 سنت نماد آزادی - با سنت 

سکه پنج سنت نماد آزادی - با سنت

توضیحات

این سکه توسط Charles E. Barber طراحی شده است.

ویژگی ها

Liberty Nickel 5 Cents - With Cents
سکه پنج سنت نماد آزادی - با سنت
13 stars - Liberty woman face side view - Date
13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Wreath - Roman numeral - Cents
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - تاج گل - عدد 5 رومی - عبارت سنت
1883 To 1913
از 1883 تا 1913
Copper-Nickel
مس-نیکل
5 Grams
5 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • پنج سنت 1884
 • مس-نیکل
 • 5
 • 21.2
 • 3
 • پنج سنت 1885
 • مس-نیکل
 • 5
 • 21.2
لیست کامل

5) 5 سنت بوفالو 

سکه پنج سنت بوفالو

توضیحات

این سکه توسط James Earle Fraser طراحی شده است.

ویژگی ها

5 Cents - Buffalo Nickel
سکه پنج سنت بوفالو
Liberty - Indian face side view - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ سرخپوست - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Buffalo - Five Cents
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - بوفالو - عبارت پنج سنت
1913 To 1938
از 1913 تا 1938
Copper-Nickel
مس-نیکل
5 Grams
5 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • پنج سنت 1913 ، D ، بدون خط بالای مبلغ
 • مس-نیکل
 • 5
 • 21.2
 • 3
 • پنج سنت 1913 ، S ، بدون خط بالای مبلغ
 • مس-نیکل
 • 5
 • 21.2
لیست کامل

6) 5 سنت جفرسون 

سکه پنج سنت جفرسون

توضیحات

این سکه توسط Felix Schlag طراحی شده است.

ویژگی ها

5 Cents - Jefferson Nickel
سکه پنج سنت جفرسون
In God We Trust - Jefferson's Side View - Liberty - Date
به خدایی که ایمان داریم - نیمرخ جفرسون - عبارت لیبرتی - تاریخ
e Pluribus unum - Jefferson's Building - Monticello - Five Cents - United States of America
عبارتی به زبان لاتین - خانه و آرامگاه جفرسون - عبارت مانتیسلو - عبارت پنج سنت - عبارت ایالات متحده آمریکا
1938 To 2003
از 1938 تا 2003
Copper-Nickel
مس-نیکل
5 Grams
5 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • پنج سنت 1938 ، D
 • مس-نیکل
 • 5
 • 21.2
 • 3
 • پنج سنت 1938 ، S
 • مس-نیکل
 • 5
 • 21.2
لیست کامل

7) 5 سنت جفرسون - یادبود توسعه غرب - سری یک 

سکه پنج سنت جفرسون - یادبود توسعه غرب - تصویر پشت سکه : پیپ ، تبر و دو دست به هم فشرده.

سکه پنج سنت جفرسون - یادبود توسعه غرب - تصویر پشت سکه : قایق لوئیس و کلارک

توضیحات

این سکه ها توسط Felix Schlag طراحی شده اند. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید پشت یکی از سکه ها تصویر پیپ ، تبر و دو دست به هم فشرده و در پشت سکه دیگر قایق لوئیس و کلارک طراحی گردیده است.

ویژگی ها

5 Cents Jefferson - Westward Expansion - Lewis & Clark Bicentennial - Series 1
سکه پنج سنت جفرسون - یادبود توسعه غرب - سری یک
In God We Trust - Jefferson's Side View - Liberty - Date
به خدایی که ایمان داریم - نیمرخ جفرسون - عبارت لیبرتی - تاریخ
-
-
2004
2004
Copper-Nickel
مس-نیکل
5 Grams
5 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • پنج سنت 2004 ، D ، پیمان دوستی
 • مس-نیکل
 • 5
 • 21.2
 • 3
 • پنج سنت 2004 ، P ، کشتی لوئیس و کلارک
 • مس-نیکل
 • 5
 • 21.2
لیست کامل

8) 5 سنت جفرسون - یادبود توسعه غرب - سری دو 

سکه پنج سنت جفرسون - یادبود توسعه غرب - تصویر پشت سکه : گونه ای از بوفالو

سکه پنج سنت جفرسون - یادبود توسعه غرب - تصویر پشت سکه : ساحل اقیانوس آرام

توضیحات

این سکه ها توسط Joe Fitzgerald and Don Everhart II طراحی شده اند. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید پشت یکی از سکه ها تصویر بوفالو و در پشت سکه دیگر ساحل اقیانوس آرام طراحی گردیده است.

ویژگی ها

5 Cents Jefferson - Westward Expansion - Lewis & Clark Bicentennial - Series 2
سکه پنج سنت جفرسون - یادبود توسعه غرب - سری دو
In God We Trust - Jefferson's Side View - Liberty - Date
به خدایی که ایمان داریم - نیمرخ جفرسون - عبارت لیبرتی - تاریخ
-
-
2005
2005
Copper-Nickel
مس-نیکل
5 Grams
5 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • پنج سنت 2005 ، D ، بوفالو
 • مس-نیکل
 • 5
 • 21.2
 • 3
 • پنج سنت 2005 ، S ، بوفالو ، پروف
 • مس-نیکل
 • 5
 • 21.2
لیست کامل

9) 5 سنت پرتره جفرسون 

سکه پنج سنت پرتره جفرسون

توضیحات

این سکه توسط Jamie N. Franki and Donna Weaver طراحی شده است.

ویژگی ها

5 Cents Jefferson Large Facing portrait
سکه پنج سنت پرتره جفرسون
In God We Trust - Jefferson Large Facing portrait - Liberty - Date
به خدایی که ایمان داریم - پرتره جفرسون - عبارت لیبرتی - تاریخ
e Pluribus unum - Jefferson's Building - Monticello - Five Cents - United States of America
- عبارتی به زبان لاتین - خانه و آرامگاه جفرسون - عبارت مانتیسلو - عبارت پنج سنت - عبارت ایالات متحده آمریکا
2006 To 2007
از 2006 تا 2007
Copper-Nickel
مس-نیکل
5 Grams
5 گرم
21 mm
21 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • پنج سنت 2006 ، D
 • مس-نیکل
 • 5
 • 21
 • 3
 • پنج سنت 2006 ، S ، پروف
 • مس-نیکل
 • 5
 • 21
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.