1 ریال

سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی

 • سکه 1 ریال نقره
 • سکه 1 ریال مصدقی
 • سکه 1 ریال پهلوی
 • سکه1 ریال پنجاهمین سال
 • سکه 1 ریال آریامهر
 • سکه 1 ریال یادبود فائو

 

سکه 50 دینار محمد رضا شاه پهلوی 50 دینار
سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی 2 ریال

کاتالوگ


1) 1 ریال نقره 

سکه 1 ریال نقره محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials silver coin

سکه ۱ ریال نقره محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاچ - تاریخ
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1322 تا 1330
ایران
نقره
600
1.6 گرم
18.2 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 1323
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 10,000
 • 3
 • 1 ریال 1323/2 سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 30,000
 • 4
 • 1 ریال 1324
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 10,000
 • 5
 • 1 ریال 1325
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 10,000
 • 6
 • 1 ریال 1326
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 600,000
 • 7
 • 1 ریال 1327
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 10,000
 • 8
 • 1 ریال 1328
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 20,000
 • 9
 • 1 ریال 1329
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 250,000
 • 10
 • 1 ریال 1330
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 10,000

2) 1 ریال مصدقی 

سکه 1 ریال مصدقی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials coin

سکه ۱ ریال مصدقی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1331 تا 1336
ایران
نیکل
2 گرم
18.5 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 1332 نوشته های روی سکه بزرگ
 • نیکل
 • 2
 • 18.5
 • 60,000
 • 3
 • 1 ریال 1332 نوشته های روی سکه کوچک
 • نیکل
 • 2
 • 18.5
 • 5,000
 • 4
 • 1 ریال 1333
 • نیکل
 • 2
 • 18.5
 • 3,000
 • 5
 • 1 ریال 1334
 • نیکل
 • 2
 • 18.5
 • 3,000
 • 6
 • 1 ریال 1335
 • نیکل
 • 2
 • 18.5
 • 3,000
 • 7
 • 1 ریال 1336
 • نیکل
 • 2
 • 18.5
 • 8,000

3) 1 ریال دو تاج 

سکه 1 ریال دو تاج پهلوی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials two crown coin

سکه ۱ ریال پهلوی ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1337 تا 1354 خورشیدی و 2536 شاهنشاهی
ایران
نیکل
1.75 گرم
18.5 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 1338
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 5,000
 • 3
 • 1 ریال 1339
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 5,000
 • 4
 • 1 ریال 1340
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 1,000
 • 5
 • 1 ریال 1341
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 1,000
 • 6
 • 1 ریال 1342
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 1,000
 • 7
 • 1 ریال 1343
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 500
 • 8
 • 1 ریال 1344
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 500
 • 9
 • 1 ریال 1345
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 500
 • 10
 • 1 ریال 1345 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 70,000
 • 11
 • 1 ریال 1346
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 500
 • 12
 • 1 ریال 1346 ، با چرخش 50 درجه
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 20,000
 • 13
 • 1 ریال 1347
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 500
 • 14
 • 1 ریال 1348
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 500
 • 15
 • 1 ریال 1348 ، با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 10,000
 • 16
 • 1 ریال 1348 ، با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 40,000
 • 17
 • 1 ریال 1349
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 500
 • 18
 • 1 ریال 1349 ، با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 10,000
 • 19
 • 1 ریال 1350
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 200
 • 20
 • 1 ریال 1350 ، با چرخش 80 درجه
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 30,000
 • 21
 • 1 ریال 1351
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 200
 • 22
 • 1 ریال 1351 ، با چرخش 60 درجه
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 10,000
 • 23
 • 1 ریال 1352
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 200
 • 24
 • 1 ریال 1352 ، با چرخش 135 درجه
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 20,000
 • 25
 • 1 ریال 1353
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 200
 • 26
 • 1 ریال 1353 تاریخ بزرگ
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 1,000
 • 27
 • 1 ریال 1354
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 200
 • 28
 • 1 ریال 1354 ، با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 5,000
 • 29
 • 1 ریال 1354 ، با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 20,000
 • 30
 • 1 ریال 1354 ، با چرخش 180 درجه
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 20,000
 • 31
 • 1 ریال 2536 تاریخ کوچک
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 200
 • 32
 • 1 ریال 256 ارور در تاریخ (2536)
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 50,000
 • 33
 • 1 ریال 2536 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 10,000
 • 34
 • 1 ریال 2536 تاریخ بزرگ
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 30,000

4) 1 ریال پنجاهمین سال 

سکه 1 ریال پنجاهمین سال پهلوی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials 50th of pahlavi coin

سکه ۱ ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 ریال - پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2535 شاهنشاهی
ایران
نیکل
1.8 گرم
18.5 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال پنجاهمین سال 2535 ، با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 5,000
 • 3
 • 1 ریال پنجاهمین سال 2535 ، با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 30,000

5) 1 ریال آریامهر 

سکه 1 ریال آریامهر محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials Ariamehr coin

سکه ۱ ریال آریامهر محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 2536 تا 2537 شاهنشاهی و 1357 خورشیدی
ایران
نیکل
1.8 گرم
18.5 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال آریامهر 2536 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 10,000
 • 3
 • 1 ریال آریامهر 2537
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 200
 • 4
 • 1 ریال آریامهر 2537 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 5,000
 • 5
 • 1 ریال آریامهر 2537 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 30,000
 • 6
 • 1 ریال آریامهر 1357
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 200

6) 1 ریال یادبود فائو 

سکه 1 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials FAO coin

سکه ۱ ریال F.A.O محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر نیم رخ محمد رضا شاه - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تاریخ
یک ریال - شیر و خورشید - کسی که گندم میکارد راستی میافشاند - خوشه گندم - تاج
از 1350 تا 1354
ایران
نیکل
1.82 گرم
18.5 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال فائو 1351
 • نیکل
 • 1.82
 • 18.5
 • 3,000
 • 3
 • 1 ریال فائو 1351 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 1.82
 • 18.5
 • 15,000
 • 4
 • 1 ریال فائو 1353
 • نیکل
 • 1.82
 • 18.5
 • 10,000
 • 5
 • 1 ریال فائو 1354
 • نیکل
 • 1.82
 • 18.5
 • 20,000

کالاهای فروشگاه


40,000 تومان
006627
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004677
 
35,000 تومان
006628
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004679
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006630
 
45,000 تومان
004676
 
55,000 تومان
006625
 
45,000 تومان
006626
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004674
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006624
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004675
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004678
 
30,000 تومان
006629
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004683
 
13,000 تومان
004684
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004682
 
20,000 تومان
006631
 
22,000 تومان
006633
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004680
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004681
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006632
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004695
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004696
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004692
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004690
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004687
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004689
 
22,000 تومان
004686
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006635
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.
iwmf