:: پیک اختصاصی ویژه شهر تهران :: اول ببینید و سپس پرداخت کنید!

:: لیست جدید ۵ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۳ :: اینجا ضربه بزنید

1 ریال

سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی

 • سکه 1 ریال نقره
 • سکه 1 ریال مصدقی
 • سکه 1 ریال پهلوی
 • سکه1 ریال پنجاهمین سال
 • سکه 1 ریال آریامهر
 • سکه 1 ریال یادبود فائو

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 ریال نقره 

سکه 1 ریال نقره محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials silver coin

سکه ۱ ریال نقره محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - Silver
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - نقره
1 Rial - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاچ - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1322 To 1330
از 1322 تا 1330
Silver 600
نقره با عیار 600
1.6 Grams
1.6 گرم
18.2 mm
18.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 1323
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 40,000
 • 3
 • 1 ریال 1323/2 سورشارژ تاریخ نوع یک
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 50,000
لیست کامل

2) 1 ریال مصدقی 

سکه 1 ریال مصدقی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials coin

سکه ۱ ریال مصدقی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - Mosaddegh
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - مصدقی
1 Rial - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Date
1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1331 To 1336
از 1331 تا 1336
Nickel
نیکل
2 Grams
2 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 1332 (نوشته بزرگ)
 • نیکل
 • 2
 • 18.5
 • 80,000
 • 3
 • 1 ریال 1332
 • نیکل
 • 2
 • 18.5
 • 10,000
لیست کامل

3) 1 ریال دو تاج 

سکه 1 ریال دو تاج پهلوی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials two crown coin

سکه ۱ ریال پهلوی ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - Two Crown
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - دو تاج
1 Rial - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1337 To 1354 SH and 2536 Persian imperial calendar
از 1337 تا 1354 خورشیدی و 2536 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
1.75 Grams
1.75 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 1338
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 25,000
 • 3
 • 1 ریال 1339
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 30,000
لیست کامل

4) 1 ریال پنجاهمین سال 

سکه 1 ریال پنجاهمین سال پهلوی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials 50th of pahlavi coin

سکه ۱ ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - 50th
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پنجاهمین سال
1 Rial - 50th Anniversary of Pahlavi rule - Olive and oak Wreath - Crown - Date
1 ریال - پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2535 Persian imperial calendar
2535 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
1.8 Grams
1.8 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 2535 (چرخش 45 درجه)
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 15,000
 • 3
 • 1 ریال 2535 (چرخش 90 درجه)
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 50,000
لیست کامل

5) 1 ریال آریامهر 

سکه 1 ریال آریامهر محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials Ariamehr coin

سکه ۱ ریال آریامهر محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - Aryamehr
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - آریامهر
1 Rial - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2536,2537 Persian imperial calendar and 1357 SH
2536 ، 2537 شاهنشاهی و 1357 خورشیدی
Nickel
نیکل
1.8 Grams
1.8 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 2536 (چرخش 90 درجه) آریامهر
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 50,000
 • 3
 • 1 ریال 2537 آریامهر
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • ارزش فلز
لیست کامل

6) 1 ریال یادبود فائو 

سکه 1 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials FAO coin

سکه ۱ ریال F.A.O محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - F.A.O
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - یادبود فائو
Mohammad Reza Shah face side view - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran - Date
تصویر نیم رخ محمد رضا شاه - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - A phrase in Persian (Kasi ke gandom mikarad Rasti miafshanad) - Wheats - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - کسی که گندم میکارد راستی میافشاند - خوشه گندم - تاج
1350 To 1354
از 1350 تا 1354
Nickel
نیکل
1.82 Grams
1.82 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 1351 یادبود فائو
 • نیکل
 • 1.82
 • 18.5
 • 15,000
 • 3
 • 1 ریال 1351 یادبود فائو (چرخش 45 درجه)
 • نیکل
 • 1.82
 • 18.5
 • 55,000
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


سکه 1 ریال 1320 - EF45 - محمد رضا شاه 050845
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 - AU50 - محمد رضا شاه 036327
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 - VF25 - محمد رضا شاه 049090
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 - VF30 - محمد رضا شاه 049089
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 - VF35 - محمد رضا شاه 049088
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU50 - محمد رضا شاه 014105
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU50 - محمد رضا شاه 022747
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU50 - محمد رضا شاه 027639
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU50 - محمد رضا شاه 032352
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU55 - محمد رضا شاه 006627
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU55 - محمد رضا شاه 020463
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU55 - محمد رضا شاه 022748
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU55 - محمد رضا شاه 027638
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU55 - محمد رضا شاه 032353
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU58 - محمد رضا شاه 004677
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU58 - محمد رضا شاه 014106
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU58 - محمد رضا شاه 020462
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU58 - محمد رضا شاه 022749
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU58 - محمد رضا شاه 027637
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU58 - محمد رضا شاه 032354
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU58 - محمد رضا شاه 050775
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1 ریال 1322 نقره - AU58 - محمد رضا شاه 050776
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.