1 ریال

سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی

 • سکه 1 ریال نقره
 • سکه 1 ریال مصدقی
 • سکه 1 ریال پهلوی
 • سکه1 ریال پنجاهمین سال
 • سکه 1 ریال آریامهر
 • سکه 1 ریال یادبود فائو

 

سکه 50 دینار محمد رضا شاه پهلوی 50 دینار
سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی 2 ریال

کاتالوگ


1) 1 ریال نقره 

سکه 1 ریال نقره محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials silver coin

سکه ۱ ریال نقره محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - Silver
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - نقره
1 Rial - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاچ - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1322 To 1330
از 1322 تا 1330
Silver 600
نقره با عیار 600
1.6 Grams
1.6 گرم
18.2 mm
18.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 1323
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 10,000
 • 3
 • 1 ریال 1323/2 سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 30,000
لیست کامل

2) 1 ریال مصدقی 

سکه 1 ریال مصدقی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials coin

سکه ۱ ریال مصدقی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - Mosaddegh
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - مصدقی
1 Rial - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Date
1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1331 To 1336
از 1331 تا 1336
Nickel
نیکل
2 Grams
2 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 1332 نوشته های روی سکه بزرگ
 • نیکل
 • 2
 • 18.5
 • 60,000
 • 3
 • 1 ریال 1332 نوشته های روی سکه کوچک
 • نیکل
 • 2
 • 18.5
 • 5,000
لیست کامل

3) 1 ریال دو تاج 

سکه 1 ریال دو تاج پهلوی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials two crown coin

سکه ۱ ریال پهلوی ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - Two Crown
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - دو تاج
1 Rial - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1337 To 1354 SH and 2536 Persian imperial calendar
از 1337 تا 1354 خورشیدی و 2536 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
1.75 Grams
1.75 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 1338
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 5,000
 • 3
 • 1 ریال 1339
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 5,000
لیست کامل

4) 1 ریال پنجاهمین سال 

سکه 1 ریال پنجاهمین سال پهلوی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials 50th of pahlavi coin

سکه ۱ ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - 50th
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پنجاهمین سال
1 Rial - 50th Anniversary of Pahlavi rule - Olive and oak Wreath - Crown - Date
1 ریال - پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2535 Persian imperial calendar
2535 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
1.8 Grams
1.8 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال پنجاهمین سال 2535 ، با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 5,000
 • 3
 • 1 ریال پنجاهمین سال 2535 ، با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 30,000
لیست کامل

5) 1 ریال آریامهر 

سکه 1 ریال آریامهر محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials Ariamehr coin

سکه ۱ ریال آریامهر محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - Aryamehr
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - آریامهر
1 Rial - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2536,2537 Persian imperial calendar and 1357 SH
2536 ، 2537 شاهنشاهی و 1357 خورشیدی
Nickel
نیکل
1.8 Grams
1.8 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال آریامهر 2536 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 10,000
 • 3
 • 1 ریال آریامهر 2537
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 200
لیست کامل

6) 1 ریال یادبود فائو 

سکه 1 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials FAO coin

سکه ۱ ریال F.A.O محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - F.A.O
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - یادبود فائو
Mohammad Reza Shah face side view - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran - Date
تصویر نیم رخ محمد رضا شاه - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - A phrase in Persian (Kasi ke gandom mikarad Rasti miafshanad) - Wheats - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - کسی که گندم میکارد راستی میافشاند - خوشه گندم - تاج
1350 To 1354
از 1350 تا 1354
Nickel
نیکل
1.82 Grams
1.82 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال فائو 1351
 • نیکل
 • 1.82
 • 18.5
 • 3,000
 • 3
 • 1 ریال فائو 1351 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 1.82
 • 18.5
 • 15,000
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


45,000 تومان
014105
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006627
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004677
 
55,000 تومان
014106
 
35,000 تومان
014104
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006628
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

011472
 
40,000 تومان
014103
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004679
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006630
 
20,000 تومان
011470
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004676
 
70,000 تومان
014102
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006625
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006626
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

011464
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

011465
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

011466
 
90,000 تومان
014101
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004674
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006624
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

011467
 
100,000 تومان
014100
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004675
 
110,000 تومان
014107
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004678
 
25,000 تومان
011469
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006629
 
32,000 تومان
011471
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004683
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

011473
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

011477
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.