:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل اسکناس ، سکه و مدال یادبود در تاریخ 23 مرداد 1401 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا ضربه بزنید

1 ریال

سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی

 • سکه 1 ریال نقره
 • سکه 1 ریال مصدقی
 • سکه 1 ریال پهلوی
 • سکه1 ریال پنجاهمین سال
 • سکه 1 ریال آریامهر
 • سکه 1 ریال یادبود فائو

 

کتاب


1) 1 ریال نقره 

سکه 1 ریال نقره محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials silver coin

سکه ۱ ریال نقره محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - Silver
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - نقره
1 Rial - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاچ - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1322 To 1330
از 1322 تا 1330
Silver 600
نقره با عیار 600
1.6 Grams
1.6 گرم
18.2 mm
18.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 1323
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 20,000
 • 3
 • 1 ریال 1323/2 سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 1.6
 • 18.2
 • 40,000
لیست کامل

2) 1 ریال مصدقی 

سکه 1 ریال مصدقی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials coin

سکه ۱ ریال مصدقی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - Mosaddegh
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - مصدقی
1 Rial - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Date
1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1331 To 1336
از 1331 تا 1336
Nickel
نیکل
2 Grams
2 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 1332 (نوشته بزرگ)
 • نیکل
 • 2
 • 18.5
 • 60,000
 • 3
 • 1 ریال 1332
 • نیکل
 • 2
 • 18.5
 • 5,000
لیست کامل

3) 1 ریال دو تاج 

سکه 1 ریال دو تاج پهلوی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials two crown coin

سکه ۱ ریال پهلوی ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - Two Crown
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - دو تاج
1 Rial - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1337 To 1354 SH and 2536 Persian imperial calendar
از 1337 تا 1354 خورشیدی و 2536 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
1.75 Grams
1.75 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 1338
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 5,000
 • 3
 • 1 ریال 1339
 • نیکل
 • 1.75
 • 18.5
 • 5,000
لیست کامل

4) 1 ریال پنجاهمین سال 

سکه 1 ریال پنجاهمین سال پهلوی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials 50th of pahlavi coin

سکه ۱ ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - 50th
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پنجاهمین سال
1 Rial - 50th Anniversary of Pahlavi rule - Olive and oak Wreath - Crown - Date
1 ریال - پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2535 Persian imperial calendar
2535 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
1.8 Grams
1.8 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 2535 (چرخش 45 درجه)
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 5,000
 • 3
 • 1 ریال 2535 (چرخش 90 درجه)
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 30,000
لیست کامل

5) 1 ریال آریامهر 

سکه 1 ریال آریامهر محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials Ariamehr coin

سکه ۱ ریال آریامهر محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - Aryamehr
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - آریامهر
1 Rial - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2536,2537 Persian imperial calendar and 1357 SH
2536 ، 2537 شاهنشاهی و 1357 خورشیدی
Nickel
نیکل
1.8 Grams
1.8 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 2536 (چرخش 90 درجه) آریامهر
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 10,000
 • 3
 • 1 ریال 2537 آریامهر
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 500
لیست کامل

6) 1 ریال یادبود فائو 

سکه 1 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials FAO coin

سکه ۱ ریال F.A.O محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - F.A.O
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - یادبود فائو
Mohammad Reza Shah face side view - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran - Date
تصویر نیم رخ محمد رضا شاه - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - A phrase in Persian (Kasi ke gandom mikarad Rasti miafshanad) - Wheats - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - کسی که گندم میکارد راستی میافشاند - خوشه گندم - تاج
1350 To 1354
از 1350 تا 1354
Nickel
نیکل
1.82 Grams
1.82 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال 1351 یادبود فائو
 • نیکل
 • 1.82
 • 18.5
 • 3,000
 • 3
 • 1 ریال 1351 یادبود فائو (چرخش 45 درجه)
 • نیکل
 • 1.82
 • 18.5
 • 15,000
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.