2000 ریال

 

اسکناس 2000 ریال (دو هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران

  • اسکناس دو هزار ریال آزاد سازی خرمشهر
  • اسکناس دو هزار ریال تصویر امام خمینی

 

2000 ریال آزاد سازی خرمشهر

2000 ریال تصویر امام