5000 ریال

 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران

 • اسکناس پنج هزار ریال سورشارژی
 • اسکناس پنج هزار ریال بارگاهی ، پالایشگاه تهران
 • اسکناس پنج هزار ریال تظاهراتی نوع یکم
 • اسکناس پنج هزار ریال تظاهراتی نوع دوم
 • اسکناس پنج هزار ریال تصویر امام خمینی ، گل و مرغ
 • اسکناس پنج هزار ریال تصویر امام خمینی ، ماهواره امید
 • اسکناس پنج هزار ریال تصویر امام خمینی ، ظروف سفالی

 

اسکناس 2000 ریال (دو هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران 2000 ریال
اسکناس 10000 ریال (ده هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران 10000 ریال

کاتالوگ


1) 5000 ریال سورشارژی 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال سورشارژی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

سورشارژ روی تصویر محمد رضا شاه - بانک مرکزی ایران - پنج هزار ریال
BANK MARKAZI IRAN - منظره کاخ گلستان - پنج هزار ریال
1358
-
165x79 میلیمتر
پهلوی 5
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال مهر فیلیگران جمهوری اسلامی
 • انصاری - مهران
 • -
 • 250,000
 • 3
 • 5000 ریال
 • یگانه - مهران
 • 1358
 • 300,000
 • 4
 • 5000 ریال بدون مهر روی فیلیگران
 • یگانه - خوش کیش
 • -
 • 200,000
 • 5
 • 5000 ریال مهر فیلیگران شیر و خورشید
 • یگانه - خوش کیش
 • 1358
 • 250,000
 • 6
 • 5000 ریال مهر فیلیگران جمهوری اسلامی
 • یگانه - خوش کیش
 • -
 • 150,000

2) 5000 ریال بارگاهی 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال بارگاهی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

بارگاه امام رضا (ع) - بانک مرکزی ایران - پنج هزار ریال
BANK MARKAZI IRAN - پالایشگاه تهران - پنج هزار ریال
1358
-
166x79 میلیمتر
شیر و خورشید (ف 1)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال بدون نخ اسکناس
 • اردلان - مولوی
 • 1359
 • 15,000

3) 5000 ریال تظاهراتی نوع یک 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال تظاهراتی نوع یک جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

طرح تظاهرات نوع یک - بانک مرکزی ایران - جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BANK MARKAZI IRAN - بارگاه حضرت معصومه (س) - پنج هزار ریال
-
-
154x75 میلیمتر
الله (ف 3)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

4) 5000 ریال تظاهراتی نوع دوم 

5000 ریال تظاهراتی نوع دوم

اسکناس پنج هزار ریال تظاهراتی نوع دوم جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

طرح تظاهرات نوع دو - بانک مرکزی ایران - پنج هزار ریال
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BANK MARKAZI IRAN - بارگاه حضرت معصومه (س) - پنج هزار ریال
-
-
-
-
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال
 • ایروانی - نور بخش
 • -
 • 4,000

5) 5000 ریال گل و مرغ 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال گل و مرغ جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر امام خمینی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - نقش گل و مرغ - پنج هزار ریال
-
-
-
-
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال
 • محمدخان - نور بخش
 • -
 • -
 • 3
 • 5000 ریال
 • نمازی - نور بخش
 • -
 • -
 • 4
 • 5000 ریال
 • مظاهری - نور بخش
 • -
 • -
 • 5
 • 5000 ریال
 • مظاهری - شیبانی
 • -
 • -
 • 6
 • 5000 ریال
 • جعفری - شیبانی
 • -
 • -

6) 5000 ریال ماهواره امید 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال ماهواره امید جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر امام خمینی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - ماهواره امید - پنج هزار ریال
-
-
-
-
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

7) 5000 ریال ظروف سفالی 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال ظروف سفالی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر امام خمینی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - ظروف سفالی قرن هشتم - پنج هزار ریال
-
-
-
-
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال
 • طیب نیا - سیف
 • -
 • -
 • 3
 • 5000 ریال
 • کرباسیان - سیف
 • -
 • -

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

004508
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005781
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007295
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002668
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004509
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002669
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007300
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.
iwmf