5000 ریال

 

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران

  • اسکناس پنج هزار ریال سورشارژی
  • اسکناس پنج هزار ریال بارگاهی ، پالایشگاه تهران
  • اسکناس پنج هزار ریال تظاهراتی نوع یکم
  • اسکناس پنج هزار ریال تظاهراتی نوع دوم
  • اسکناس پنج هزار ریال تصویر امام خمینی ، گل و مرغ
  • اسکناس پنج هزار ریال تصویر امام خمینی ، ماهواره امید
  • اسکناس پنج هزار ریال تصویر امام خمینی ، ظروف سفالی

 

5000 ریال سورشارژی

5000 ریال بارگاهی

5000 ریال تظاهراتی نوع یک

5000 ریال تظاهراتی نوع دوم

5000 ریال گل و مرغ

5000 ریال ماهواره امید

5000 ریال ظروف سفالی