1000 دینار

لیست قیمت کلکسیونی و فهرست سکه 1000 دینار ناصرالدین شاه قاجار به همراه تصویر و توضیحات

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1000 دینار 

سکه 1000 دینار ناصرالدین شاه قاجار - Iran Qajar 1000 dinars coin

سکه ۱۰۰۰ دینار ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

این سکه در ایران و اتریش به ضرب رسیده و نمونه آن به وزن 5.1 گرم و قطر 24 میلیمتر می باشد.

ویژگی ها

1000 Dinars Naser al-din shah qajar
سکه ۱۰۰۰ دینار ناصرالدین شاه قاجار
Al-Sultan Nasser ed-din shah Qajar - Olive and oak leaves - Tehran
السلطان ناصرالدین شاه قاجار - برگ زیتون و بلوط - طهران
1000 Dinars - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown - Date
یکهزار دینار - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
1294 To 1298
از 1294 تا 1298
Silver
نقره
4.6 Grams
4.6 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1000 دینار 1281 (نمونه مس)
 • مس
 • 4.8
 • 24
 • -
 • 3
 • 1000 دینار 1281 (رایج)
 • نقره
 • 4.6
 • 23
 • -
لیست کامل

2) 1000 دینار صاحبقران 

سکه ۱۰۰۰ دینار صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار - Iran Qajar 1000 Dinars Sahib Qeran

سکه ۱۰۰۰ دینار صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

-

ویژگی ها

1000 Dinars Naser al-din shah qajar - Sahib Qeran
سکه ۱۰۰۰ دینار ناصرالدین شاه قاجار - صاحب قران
Al-Sultan Sahib Qeran Nasser ed-din shah Qajar - Olive and oak leaves - Tehran
السلطان صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار - برگ زیتون و بلوط - طهران
1000 Dinars - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown - Date
یکهزار دینار - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
1298 To 1312
از 1298 تا 1312
Silver
نقره
4.6 Grams
4.6 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1000 دینار 1298/7 سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 4.6
 • 23
 • 450,000
 • 3
 • 1000 دینار 1298 ( 8 تاریخ مکرر)
 • نقره
 • 4.6
 • 23
 • 450,000
لیست کامل

محصولات دسته: 1000 دینار


سکه 1000 دینار 1296 - AU50 - ناصرالدین شاه 048147
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - AU50 - ناصرالدین شاه 051474
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - AU53 - ناصرالدین شاه 018028
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - AU55 - ناصرالدین شاه 024600
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - AU58 - ناصرالدین شاه 048148
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - EF40 - ناصرالدین شاه 018023
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - EF40 - ناصرالدین شاه 021607
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - EF40 - ناصرالدین شاه 042031
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - EF40 - ناصرالدین شاه 042032
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - EF40 - ناصرالدین شاه 048144
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - EF40 - ناصرالدین شاه 051470
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - EF45 - ناصرالدین شاه 018022
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - EF45 - ناصرالدین شاه 042033
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - EF45 - ناصرالدین شاه 042562
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - EF45 - ناصرالدین شاه 048145
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - EF45 - ناصرالدین شاه 048146
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - EF45 - ناصرالدین شاه 051469
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 1000 دینار 1296 - MS61 - ناصرالدین شاه 033212
اتمام (فعلا موجود نیست)