2 ریال

سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی

 • سکه 2 ریال نقره
 • سکه 2 ریال مصدقی
 • سکه 2 ریال دو تاج
 • سکه 2 ریال پنجاهمین سال
 • سکه 2 ریال آریامهر

 

سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی 1 ریال
سکه 5 ریال محمد رضا شاه پهلوی 5 ریال

کاتالوگ


1) 2 ریال نقره 

سکه 2 ریال نقره محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials silver coin

سکه ۲ ریال نقره محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Silver
سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی - نقره
2 Rials - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
2 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
Two Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1322 To 1330
از 1322 تا 1330
Silver 600
نقره با عیار 600
3.2 Grams
3.2 گرم
22.3 mm
22.3 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال 1323
 • نقره
 • 3.2
 • 22.3
 • 40,000
 • 3
 • 2 ریال 1323/2 (سورشارژ تاریخ)
 • نقره
 • 3.2
 • 22.3
 • 80,000
لیست کامل

2) 2 ریال مصدقی 

سکه 2 ریال مصدقی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials coin

سکه ۲ ریال مصدقی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - mosaddegh
سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی - مصدقی
2 Rials - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Date
2 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
Two Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1331 To 1336
از 1331 تا 1336
Nickel
نیکل
4 Grams
4 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال 1331 مصدقی (2 بزرگ)
 • نیکل
 • 4
 • 22.5
 • 1,500,000
 • 3
 • 2 ریال 1332 مصدقی
 • نیکل
 • 4
 • 22.5
 • 30,000
لیست کامل

3) 2 ریال دو تاج 

سکه 2 ریال دو تاج پهلوی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials two crown coin

سکه ۲ ریال پهلوی ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Two crown
سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی - دو تاج
2 Rials - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
2 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
Two Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1338 To 1354 SH and 2536 Persian imperial calendar
از 1338 تا 1354 خورشیدی و 2536 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
3 Grams
3 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال 1339
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 20,000
 • 3
 • 2 ریال 1340
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 50,000
لیست کامل

4) 2 ریال پنجاهمین سال 

سکه 2 ریال پنجاهمین سال محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials 50th of pahlavi coin

سکه ۲ ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - 50th
سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پنجاهمین سال
2 Rials - 50th Anniversary of Pahlavi rule - Olive and oak Wreath - Crown - Date
2 ریال - پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
Two Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2535 Persian imperial calendar
2535 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
3 Grams
3 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال 2535 (253) ارور تاریخ
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 5,000
 • 3
 • 2 ریال 2535 (چرخش 45 درجه)
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 5,000
لیست کامل

5) 2 ریال آریامهر 

سکه 2 ریال آریامهر محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials Ariamehr coin

سکه ۲ ریال آریامهر محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Aryamehr
سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی - آریامهر
2 Rials - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahnshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
2 ریال - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
Two Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2536,2537 Persian imperial calendar and 1357 SH
2536 ، 2537 شاهنشاهی و 1357 خورشیدی
Nickel
نیکل
3 Grams
3 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال 2537 آریامهر
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 500
 • 3
 • 2 ریال 2537 آریامهر (چرخش 45 درجه)
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 5,000
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

006674

اتمام (فعلا موجود نیست)

008540

اتمام (فعلا موجود نیست)

009742

اتمام (فعلا موجود نیست)

006672

اتمام (فعلا موجود نیست)

011587

اتمام (فعلا موجود نیست)

008541

اتمام (فعلا موجود نیست)

008542

اتمام (فعلا موجود نیست)

006671

اتمام (فعلا موجود نیست)

009744
55,000 تومان
009745

اتمام (فعلا موجود نیست)

011588

اتمام (فعلا موجود نیست)

009746

اتمام (فعلا موجود نیست)

006673

اتمام (فعلا موجود نیست)

009743

اتمام (فعلا موجود نیست)

006678
45,000 تومان
006677

اتمام (فعلا موجود نیست)

011589

اتمام (فعلا موجود نیست)

011590

اتمام (فعلا موجود نیست)

006675

اتمام (فعلا موجود نیست)

006676

اتمام (فعلا موجود نیست)

011591

اتمام (فعلا موجود نیست)

011592

اتمام (فعلا موجود نیست)

011593
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.