2 ریال

سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی

 • سکه 2 ریال نقره
 • سکه 2 ریال مصدقی
 • سکه 2 ریال دو تاج
 • سکه 2 ریال پنجاهمین سال
 • سکه 2 ریال آریامهر

 

سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی 1 ریال
سکه 5 ریال محمد رضا شاه پهلوی 5 ریال

کاتالوگ


1) 2 ریال نقره 

سکه 2 ریال نقره محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials silver coin

سکه ۲ ریال نقره محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1322 تا 1330
ایران
نقره
600
3.2 گرم
22.3 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال 1323
 • نقره
 • 3.2
 • 22.3
 • 20,000
 • 3
 • 2 ریال 1323/2 سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 3.2
 • 22.3
 • 60,000
 • 4
 • 2 ریال 1324
 • نقره
 • 3.2
 • 22.3
 • 20,000
 • 5
 • 2 ریال 1325
 • نقره
 • 3.2
 • 22.3
 • 20,000
 • 6
 • 2 ریال 1326
 • نقره
 • 3.2
 • 22.3
 • 1,000,000
 • 7
 • 2 ریال 1327
 • نقره
 • 3.2
 • 22.3
 • 20,000
 • 8
 • 2 ریال 1328
 • نقره
 • 3.2
 • 22.3
 • 60,000
 • 9
 • 2 ریال 1329
 • نقره
 • 3.2
 • 22.3
 • 500,000
 • 10
 • 2 ریال 1330
 • نقره
 • 3.2
 • 22.3
 • 30,000

2) 2 ریال مصدقی 

سکه 2 ریال مصدقی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials coin

سکه ۲ ریال مصدقی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1331 تا 1336
ایران
نیکل
4 گرم
22.5 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال مصدقی 1331 دو بزرگ
 • نیکل
 • 4
 • 22.5
 • 1,200,000
 • 3
 • 2 ریال مصدقی 1332
 • نیکل
 • 4
 • 22.5
 • 20,000
 • 4
 • 2 ریال مصدقی 1332 شیر کوچک
 • نیکل
 • 4
 • 22.5
 • 200,000
 • 5
 • 2 ریال مصدقی 1333
 • نیکل
 • 4
 • 22.5
 • 10,000
 • 6
 • 2 ریال مصدقی 1334
 • نیکل
 • 4
 • 22.5
 • 15,000
 • 7
 • 2 ریال مصدقی 1335
 • نیکل
 • 4
 • 22.5
 • 100,000
 • 8
 • 2 ریال مصدقی 1336
 • نیکل
 • 4
 • 22.5
 • 300,000

3) 2 ریال دو تاج 

سکه 2 ریال دو تاج پهلوی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials two crown coin

سکه ۲ ریال پهلوی ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1338 تا 1354 خورشیدی و 2536 شاهنشاهی
ایران
نیکل
3 گرم
22.5 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال دو تاج 1339
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 20,000
 • 3
 • 2 ریال دو تاج 1340
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 50,000
 • 4
 • 2 ریال دو تاج 1341
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 5,000
 • 5
 • 2 ریال دو تاج 1342
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 5,000
 • 6
 • 2 ریال دو تاج 1343
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 5,000
 • 7
 • 2 ریال دو تاج 1344
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 2,000
 • 8
 • 2 ریال دو تاج 1345
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 5,000
 • 9
 • 2 ریال دو تاج 1346
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 1,000
 • 10
 • 2 ریال دو تاج 1346 با چرخش 60 درجه
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 30,000
 • 11
 • 2 ریال دو تاج 1347
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 1,000
 • 12
 • 2 ریال دو تاج 1347 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 5,000
 • 13
 • 2 ریال دو تاج 1348
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 1,000
 • 14
 • 2 ریال دو تاج 1349
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 1,000
 • 15
 • 2 ریال دو تاج 1350
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 500
 • 16
 • 2 ریال دو تاج 1350 با چرخش 180 درجه
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 50,000
 • 17
 • 2 ریال دو تاج 1351
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 500
 • 18
 • 2 ریال دو تاج 1352
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 500
 • 19
 • 2 ریال دو تاج 1353
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 200
 • 20
 • 2 ریال دو تاج 1354
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 200
 • 21
 • 2 ریال دو تاج 1354 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 8,000
 • 22
 • 2 ریال دو تاج 2536
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 200
 • 23
 • 2 ریال دو تاج 2536 با چرخش 180 درجه
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 20,000

4) 2 ریال پنجاهمین سال 

سکه 2 ریال پنجاهمین سال محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials 50th of pahlavi coin

سکه ۲ ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 ریال - پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2535 شاهنشاهی
ایران
نیکل
3 گرم
22.5 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال پنجاهمین سال 253 ارور در تاریخ (2535)
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 5,000
 • 3
 • 2 ریال پنجاهمین سال 2535 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 5,000
 • 4
 • 2 ریال پنجاهمین سال 2535 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 50,000

5) 2 ریال آریامهر 

سکه 2 ریال آریامهر محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials Ariamehr coin

سکه ۲ ریال آریامهر محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 ریال - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2536 ، 2537 شاهنشاهی و 1357 خورشیدی
ایران
نیکل
3 گرم
22.5 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال آریامهر 2537
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 200
 • 3
 • 2 ریال آریامهر 2537 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 5,000
 • 4
 • 2 ریال آریامهر 1357
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 200
 • 5
 • 2 ریال آریامهر 1357 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 20,000

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

006674
 
95,000 تومان
006672
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006671
 
55,000 تومان
006673
 
26,000 تومان
006678
 
35,000 تومان
006677
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006675
 
45,000 تومان
006676
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006682
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006681
 
30,000 تومان
006683
 
38,000 تومان
006686
 
45,000 تومان
006685
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006684
 
30,000 تومان
006687
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006690
 
35,000 تومان
006693
 
30,000 تومان
006694
 
45,000 تومان
006691
 
50,000 تومان
006692
 
75,000 تومان
006696
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006697
 
50,000 تومان
006698
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006695
 
40,000 تومان
006699
 
900,000 تومان
006700
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006701
 
90,000 تومان
006702
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.
iwmf