:: لیست جدید ۱۳ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

2 ریال

سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی

 • سکه 2 ریال نقره
 • سکه 2 ریال مصدقی
 • سکه 2 ریال دو تاج
 • سکه 2 ریال پنجاهمین سال
 • سکه 2 ریال آریامهر

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 ریال نقره 

سکه 2 ریال نقره محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials silver coin

سکه ۲ ریال نقره محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Silver
سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی - نقره
2 Rials - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
2 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
Two Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1322 To 1330
از 1322 تا 1330
Silver 600
نقره با عیار 600
3.2 Grams
3.2 گرم
22.3 mm
22.3 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال 1323
 • نقره
 • 3.2
 • 22.3
 • 80,000
 • 3
 • 2 ریال 1323/2 سورشارژ تاریخ نوع یک
 • نقره
 • 3.2
 • 22.3
 • 120,000
لیست کامل

2) 2 ریال مصدقی 

سکه 2 ریال مصدقی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials coin

سکه ۲ ریال مصدقی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - mosaddegh
سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی - مصدقی
2 Rials - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Date
2 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
Two Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1331 To 1336
از 1331 تا 1336
Nickel
نیکل
4 Grams
4 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال 1331 مصدقی (2 بزرگ)
 • نیکل
 • 4
 • 22.5
 • 2,000,000
 • 3
 • 2 ریال 1332 مصدقی
 • نیکل
 • 4
 • 22.5
 • 30,000
لیست کامل

3) 2 ریال دو تاج 

سکه 2 ریال دو تاج پهلوی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials two crown coin

سکه ۲ ریال پهلوی ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Two crown
سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی - دو تاج
2 Rials - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
2 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
Two Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1338 To 1354 SH and 2536 Persian imperial calendar
از 1338 تا 1354 خورشیدی و 2536 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
3 Grams
3 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال 1339
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 30,000
 • 3
 • 2 ریال 1340
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 100,000
لیست کامل

4) 2 ریال پنجاهمین سال 

سکه 2 ریال پنجاهمین سال محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials 50th of pahlavi coin

سکه ۲ ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - 50th
سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پنجاهمین سال
2 Rials - 50th Anniversary of Pahlavi rule - Olive and oak Wreath - Crown - Date
2 ریال - پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
Two Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2535 Persian imperial calendar
2535 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
3 Grams
3 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال 2535 (253) ارور تاریخ
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 10,000
 • 3
 • 2 ریال 2535 (چرخش 45 درجه)
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 10,000
لیست کامل

5) 2 ریال آریامهر 

سکه 2 ریال آریامهر محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 2 rials Ariamehr coin

سکه ۲ ریال آریامهر محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Aryamehr
سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی - آریامهر
2 Rials - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahnshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
2 ریال - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
Two Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
دو ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2536,2537 Persian imperial calendar and 1357 SH
2536 ، 2537 شاهنشاهی و 1357 خورشیدی
Nickel
نیکل
3 Grams
3 گرم
22.5 mm
22.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 ریال 2537 آریامهر
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • ارزش فلز
 • 3
 • 2 ریال 2537 آریامهر (چرخش 45 درجه)
 • نیکل
 • 3
 • 22.5
 • 25,000
لیست کامل

محصولات دسته: 2 ریال


سکه 2 ریال 1312 - MS61 - رضا شاه 044404
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه 2 ریال 1322 - AU55 - محمد رضا شاه 027688
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - AU55 - محمد رضا شاه 039336
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - EF40 - محمد رضا شاه 022832
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - F - محمد رضا شاه 006674
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - F - محمد رضا شاه 008540
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - F - محمد رضا شاه 009742
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - MS61 - محمد رضا شاه 006672
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - MS61 - محمد رضا شاه 011587
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - MS62 - محمد رضا شاه 008541
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - MS62 - محمد رضا شاه 008542
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - MS62 - محمد رضا شاه 016349
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - MS62 - محمد رضا شاه 039335
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - MS63 - محمد رضا شاه 006671
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - MS63 - محمد رضا شاه 016350
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - MS63 - محمد رضا شاه 032885
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - MS63 - محمد رضا شاه 032886
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - VF20 - محمد رضا شاه 009744
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - VF25 - محمد رضا شاه 009745
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - VF25 - محمد رضا شاه 011588
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - VF25 - محمد رضا شاه 020530
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - VF25 - محمد رضا شاه 022835
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - VF25 - محمد رضا شاه 027690
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 2 ریال 1322 - VF25 - محمد رضا شاه 027691
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.