5 ریال

سکه 5 ریال محمد رضا شاه پهلوی

 • سکه 5 ریال نقره
 • سکه 5 ریال مصدقی
 • سکه 5 ریال دو تاج
 • سکه 5 ریال پنجاهمین سال
 • سکه 5 ریال آریامهر

 

سکه 2 ریال محمد رضا شاه پهلوی 2 ریال
سکه 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی 10 ریال

کاتالوگ


1) 5 ریال نقره 

سکه 5 ریال نقره محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 5 rials silver coin

سکه ۵ ریال نقره محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
پنج ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1322 تا 1329
ایران
نقره
600
8 گرم
26.2 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 ریال 1323
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 40,000
 • 3
 • 5 ریال 1323/2 سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 80,000
 • 4
 • 5 ریال 1323 با چرخش 90 درجه
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 200,000
 • 5
 • 5 ریال 1324
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 40,000
 • 6
 • 5 ریال 1325
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 40,000
 • 7
 • 5 ریال 1326
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 700,000
 • 8
 • 5 ریال 1327
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 80,000
 • 9
 • 5 ریال 1328
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 80,000
 • 10
 • 5 ریال 1329
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 5,000,000

2) 5 ریال مصدقی 

سکه 5 ریال مصدقی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 5 rials coin

سکه ۵ ریال مصدقی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

این سکه در سال 1335 ضرب نشده است

ویژگی ها

5 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
پنج ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1331 تا 1336
ایران
نیکل
7 گرم
26 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 ریال مصدقی 1331 جابجائی ریال
 • نیکل
 • 7
 • 26
 • 150,000
 • 3
 • 5 ریال مصدقی 1331 با چرخش 50 درجه
 • نیکل
 • 7
 • 26
 • 300,000
 • 4
 • 5 ریال مصدقی 1332
 • نیکل
 • 7
 • 26
 • 15,000
 • 5
 • 5 ریال مصدقی 1333
 • نیکل
 • 7
 • 26
 • 15,000
 • 6
 • 5 ریال مصدقی 1334
 • نیکل
 • 7
 • 26
 • 150,000
 • 7
 • 5 ریال مصدقی 1336
 • نیکل
 • 7
 • 26
 • 100,000

3) 5 ریال دو تاج 

سکه 5 ریال دو تاج پهلوی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 5 rials two crown coin

سکه ۵ ریال پهلوی ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
پنج ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1337 تا 1346
ایران
نیکل
7 و 5 گرم
26 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 ریال دو تاج 1338 (ضخیم)
 • نیکل
 • 7
 • 26
 • 50,000
 • 3
 • 5 ریال دو تاج 1338 (نازک)
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 100,000
 • 4
 • 5 ریال دو تاج 1339
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 30,000
 • 5
 • 5 ریال دو تاج 1340
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 10,000
 • 6
 • 5 ریال دو تاج 1340 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 70,000
 • 7
 • 5 ریال دو تاج 1341
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 30,000
 • 8
 • 5 ریال دو تاج 1342
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 15,000
 • 9
 • 5 ریال دو تاج 1343
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 10,000
 • 10
 • 5 ریال دو تاج 1344
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 20,000
 • 11
 • 5 ریال دو تاج 1345
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 10,000
 • 12
 • 5 ریال دو تاج 1346
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 10,000

4) 5 ریال پنجاهمین سال 

سکه 5 ریال پنجاهمین سال محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 5 rials 50th of Pahlavi coin

سکه ۵ ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 ریال - پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
پنج ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2535 شاهنشاهی
ایران
نیکل
4.7 گرم
25.8 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

5) 5 ریال آریامهر 

سکه 5 ریال آریامهر محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 5 rials Ariamehr coin

سکه ۵ ریال آریامهر محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 ریال - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
پنج ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1347 تا 1357 خورشیدی ، 2536 و 2537 شاهنشاهی
ایران
نیکل
4.6 گرم
25 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 ریال آریامهر 1348
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 20,000
 • 3
 • 5 ریال آریامهر 1349
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 15,000
 • 4
 • 5 ریال آریامهر 1349 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 300,000
 • 5
 • 5 ریال آریامهر 1350
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 2,000
 • 6
 • 5 ریال آریامهر 1351
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 1,000
 • 7
 • 5 ریال آریامهر 1352
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 1,000
 • 8
 • 5 ریال آریامهر 1352 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 40,000
 • 9
 • 5 ریال آریامهر 1353
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 500
 • 10
 • 5 ریال آریامهر 1354
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 500
 • 11
 • 5 ریال آریامهر 2536
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 500
 • 12
 • 5 ریال آریامهر 2536 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 40,000
 • 13
 • 5 ریال آریامهر 2537
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 500
 • 14
 • 5 ریال آریامهر 2537 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 70,000
 • 15
 • 5 ریال آریامهر 1357
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 500
 • 16
 • 5 ریال آریامهر 1357 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 50,000
 • 17
 • 5 ریال آریامهر 1357 با چرخش 135 درجه
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 80,000
 • 18
 • 5 ریال آریامهر 1357 با چرخش 180 درجه
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 90,000

کالاهای فروشگاه


55,000 تومان
006936
 
60,000 تومان
006935
 
45,000 تومان
006938
 
50,000 تومان
006937
 
75,000 تومان
006934
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006932
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006933
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006939
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006947
 
60,000 تومان
006946
 
45,000 تومان
006949
 
50,000 تومان
006948
 
70,000 تومان
006945
 
75,000 تومان
006944
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006941
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006942
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006943
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006950
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006952
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006951
 
100,000 تومان
006956
 
120,000 تومان
006955
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006957
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006954
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006953
 
120,000 تومان
006960
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006958
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006959
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006961
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000609
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006967
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.
iwmf