صاحب زمان

سکه شاباش صاحب الزمان

کتاب


1) صاحب زمان - نوع یک 

سکه شاباش صاحب الزمان

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع یکم

 

توضیحات

-

ویژگی ها

Religious Token coin - Sahib Al-Zaman - Type one
سکه شاباش صاحب الزمان - نوع یک
Olive and Oak Wreath - Ya Sahib Al-Zaman - Tehran - Flower
برگ زیتون و بلوط - نوشته «یا صاحب الزمان» - طهران - گل
Olive and Oak Wreath - Ya Sahib Al-Zaman - Tehran - Flower
برگ زیتون و بلوط - نوشته «یا صاحب الزمان» - طهران - گل
Unknown
نا مشخص
Silver
نقره
about 1.3 Grams
در حدود 1.3 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)

2) صاحب زمان - نوع دوم 

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع دوم

 سکه شاباش صاحب الزمان - نوع دوم

 

توضیحات

-

ویژگی ها

Religious Token coin - Sahib Al-Zaman - Type two
سکه شاباش صاحب الزمان - نوع دو
Ya Sahib Al-Zaman - 2 Flowers - Date
نوشته «یا صاحب الزمان» - 2 عدد گل - تاریخ
Ya Sahib Al-Zaman - 2 Flowers - Date
نوشته «یا صاحب الزمان» - 2 عدد گل - تاریخ
1332 To 1339
از 1332 تا 1339
Silver
نقره
about 1.3 Grams
در حدود 1.3 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 2
 • سکه صاحب زمان نوع دوم 1333 تاریخ 2 رقمی
 • 15,000
 • 3
 • سکه صاحب زمان نوع دوم 1333 تاریخ 4 رقمی
 • 50,000
لیست کامل

3) صاحب زمان - نوع سوم 

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع سوم

 سکه شاباش صاحب الزمان - نوع سوم

 

توضیحات

-

ویژگی ها

Religious Token coin - Sahib Al-Zaman - Type Three
سکه شاباش صاحب الزمان - نوع سه
Ya Sahib Al-Zaman - Date
نوشته «یا صاحب الزمان» - تاریخ
Ya Sahib Al-Zaman - Date
نوشته «یا صاحب الزمان» - تاریخ
1336 To 1339
از 1336 تا 1339
Silver
نقره
about 1.3 Grams
در حدود 1.3 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 2
 • سکه صاحب زمان نوع سوم 1338
 • 15,000
 • 3
 • سکه صاحب زمان نوع سوم 1339
 • 15,000
لیست کامل

4) صاحب زمان - نوع چهارم 

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع چهارم

 سکه شاباش صاحب الزمان - نوع چهارم

 

توضیحات

-

ویژگی ها

Religious Token coin - Sahib Al-Zaman - Type Four
سکه شاباش صاحب الزمان - نوع چهار
Olive and Oak wreath - Ya Sahib Al-Zaman - Tehran
شاخه زیتون و بلوط - نوشته «یا صاحب الزمان» - طهران
Olive and Oak wreath - Ya Sahib Al-Zaman - Tehran
شاخه زیتون و بلوط - نوشته «یا صاحب الزمان» - طهران
Unknown
نامشخص
Silver
نقره
about 1.3 Grams
در حدود 1.3 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 2
 • سکه صاحب زمان نوع چهار - مکرر یک روی سکه
 • 100,000

5) صاحب زمان - نوع پنجم 

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع پنجم

 سکه شاباش صاحب الزمان - نوع پنجم

 

توضیحات

-

ویژگی ها

Religious Token coin - Sahib Al-Zaman - Type Five
سکه شاباش صاحب الزمان - نوع پنج
Ya Sahib Al-Zaman
نوشته «یا صاحب الزمان»
Ya Sahib Al-Zaman
نوشته «یا صاحب الزمان»
Unknown
نامشخص
Silver
نقره
about 1.3 Grams
در حدود 1.3 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)

6) صاحب زمان - نوع ششم 

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع ششم

 سکه شاباش صاحب الزمان - نوع ششم

 

توضیحات

-

ویژگی ها

Religious Token coin - Sahib Al-Zaman - Type Six
سکه شاباش صاحب الزمان - نوع شش
Olive wreath - Ya Sahib Al-Zaman - Tehran
برگ زیتون - نوشته «یا صاحب الزمان» - طهران
Olive wreath - Ya Sahib Al-Zaman - Tehran
برگ زیتون - نوشته «یا صاحب الزمان» - طهران
Unknown
نامشخص
Silver
نقره
about 1.3 Grams
در حدود 1.3 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف

7) صاحب زمان - نوع هفتم 

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع هشتم

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع هفتم

 

توضیحات

-

ویژگی ها

Religious Token coin - Sahib Al-Zaman - Type Seven
سکه شاباش صاحب الزمان - نوع هفت
Ya Sahib Al-Zaman - Date
نوشته «یا صاحب الزمان» - تاریخ
Ya Sahib Al-Zaman Alayhi As-Salaam (peace upon him ) - 3 Stars
نوشته «یا صاحب الزمان علیه السلام » - 3 ستاره
Unknown
نامشخص
Silver
نقره
about 1.3 Grams
در حدود 1.3 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

011151

اتمام (فعلا موجود نیست)

011152

اتمام (فعلا موجود نیست)

011149

اتمام (فعلا موجود نیست)

011153

اتمام (فعلا موجود نیست)

011072

اتمام (فعلا موجود نیست)

011073

اتمام (فعلا موجود نیست)

011071

اتمام (فعلا موجود نیست)

011070

اتمام (فعلا موجود نیست)

011069

اتمام (فعلا موجود نیست)

011074

اتمام (فعلا موجود نیست)

011085

اتمام (فعلا موجود نیست)

011086

اتمام (فعلا موجود نیست)

011084

اتمام (فعلا موجود نیست)

011083
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.