50000 ریال

 

اسکناس 50000 ریال (پنجاه ریال) جمهوری اسلامی ایران

  • اسکناس پنجاه هزار ریال انرژی هسته ای
  • اسکناس پنجاه هزار ریال دانشگاه تهران

 

50000 ریال نشان انرژی هسته ای

50000 ریال دانشگاه تهران