:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

10000 ریال

اسکناس 10000 ریال (ده هزار ریال) محمد رضا شاه پهلوی

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10000 ریال عکس وسط 

اسکناس 10000 ریال (ده هزار ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 10000 rials banknote

اسکناس ده هزار ریال سری یکم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10000 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Bust at center
اسکناس 10000 ریال محمد رضا شاه پهلوی - عکس وسط
Portrait of Mohammad Reza Shah - Ten thousand Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - ده هزار ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - National Consultative Assembly - Ten thousand Rials
بانک مرکزی ایران - مجلس شورای ملی - ده هزار ریال
-
-
-
-
178x82 mm
178x82 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا شاه پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 10000 ریال جهانشاهی
 • آموزگار - جهانشاهی
 • -
 • 3,000,000

2) 10000 ریال سری آخر 

اسکناس 10000 ریال (ده هزار ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 10000 rials banknote

اسکناس ده هزار ریال سری آخر محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10000 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Last series
اسکناس 10000 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سری آخر
Portrait of Mohammad Reza Shah - Ten thousand Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - ده هزار ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - National Consultative Assembly - Ten thousand Rials
بانک مرکزی ایران - مجلس شورای ملی - ده هزار ریال
1354 - 1355
1354 - 1355
-
-
172x81 mm
172x81 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمد رضا شاه پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 10000 ریال انصاری - مهران
 • انصاری - مهران
 • 1354
 • 200,000
 • 3
 • 10000 ریال یگانه - مهران
 • یگانه - مهران
 • -
 • 400,000
لیست کامل

محصولات دسته: 10000 ریال