20 ریال

سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی

 • سکه 20 ریال مبلغ با حروف
 • سکه 20 ریال مبلغ با عدد
 • سکه 20 ریال پنجاهمین سال
 • سکه 20 ریال بازی های آسیایی
 • سکه 20 ریال یادبود فائو (کسی که گندم میکارد)
 • سکه 20 ریال یادبود فائو (روستایی حماسه آفرین)
 • سکه 20 ریال تاسیس بانک ملی

 

سکه 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی 10 ریال
سکه خارجی سکه خارجی

کاتالوگ


1) 20 ریال مبلغ با حروف 

سکه 20 ریال مبلغ با حروف محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials Coin

سکه 20 ریال مبلغ با حروف محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - تاریخ
بیست ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1350 تا 1352
ایران
نیکل
9 گرم
31 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1351
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 5,000
 • 3
 • 20 ریال 1352
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 50,000

2) 20 ریال مبلغ با عدد 

سکه 20 ریال مبلغ با عدد محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials Coin

سکه 20 ریال مبلغ با عدد محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - تاریخ
20 ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1352 تا 1357 خورشیدی ، 2536 و 2537 شاهنشاهی
ایران
نیکل
9 گرم
31 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1352 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 40,000
 • 3
 • 20 ریال 1353
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 1,000
 • 4
 • 20 ریال 1353 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 80,000
 • 5
 • 20 ریال 1354
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 1,000
 • 6
 • 20 ریال 1354 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 20,000
 • 7
 • 20 ریال 1354 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 80,000
 • 8
 • 20 ریال 2536
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 1,000
 • 9
 • 20 ریال 2537
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 5,000
 • 10
 • 20 ریال 1357
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 200,000

3) 20 ریال پنجاهمین سال 

سکه 20 ریال پنجاهمین سال شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials 50th of Pahlavi Coin

سکه 20 ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - تاریخ
20 ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2535
ایران
نیکل
9 گرم
31 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 2535 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 30,000

4) 20 ریال بازی های آسیایی 

سکه 20 ریال بازی های آسیایی تهران محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials Tehran Asian Games Coin

سکه 20 ریال بازیهای آسیایی محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه
20 ریال - نشان بازی های آسیایی - هفتمین دوره بازی های آسیایی تهران - تاریخ
1353
ایران
نیکل
9 گرم
31 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

5) 20 ریال یادبود فائو (کسی که گندم میکارد) 

سکه 20 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials FAO Coin

سکه 20 ریال F.A.O گندم کار ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه
20 ریال - شیر و خورشید - خوشه گندم - کسی که گندم میکارد راستی میافشاند - تاج - تاریخ
2535 و 2536
ایران
نیکل
9 گرم
31 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال فائو 2536
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 4,000

6) 20 ریال یادبود فائو (روستایی) 

سکه 20 ریال فائو روستایی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials FAO Coin

سکه 20 ریال F.A.O روستایی ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه
20 ریال - شیر و خورشید - خوشه گندم - روستایی حماسه آفرین طبیعت - تاج - تاریخ
1357
ایران
نیکل
9 گرم
31 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

7) 20 ریال تاسیس بانک ملی 

سکه 20 ریال بانک ملی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 20 Rials Melli Bank Coin

سکه 20 ریال بانک ملی ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

فرمایش شاهنشاه آریامهر - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - تاسیس بانک ملی ایران یکی از پایه های حقیقی استقلال ایران بود - پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران - شهریور 1357
20 ریال - تصویر نیمرخ رضا شاه - فرمایش اعلحضرت رضا شاه کبیر - تاسیس بانک ملی ایران یکی از آرزوهای دیرینه ملت من بوده است
1357
ایران
نیکل
9 گرم
31 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

007242
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007225
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007224
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000673
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007228
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007226
 
30,000 تومان
007227
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000675
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007231
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007232
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000676
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000679
 
20,000 تومان
007233
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000687
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000680
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007246
 
15,000 تومان
007234
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000681
 
250,000 تومان
007239
 
450,000 تومان
007238
 
100,000 تومان
007240
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000694
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000685
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

007248
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.
iwmf