5 ریال

 

اسکناس 5 ریال (پنج ریال) محمد رضا شاه پهلوی

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


محصولات دسته: 5 ریال


اسکناس 5 ریال - تک - AU50 - محمد رضا شاه 029559
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU50 - محمد رضا شاه 032393
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU50 - محمد رضا شاه 033043
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU50 - محمد رضا شاه 035734
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU50 - محمد رضا شاه 040832
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU50 - محمد رضا شاه 048259
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU55 - محمد رضا شاه 029089
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU55 - محمد رضا شاه 033686
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU55 - محمد رضا شاه 052543
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU58 - محمد رضا شاه 028769
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU58 - محمد رضا شاه 029560
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU58 - محمد رضا شاه 031488
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU58 - محمد رضا شاه 033042
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU58 - محمد رضا شاه 033685
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU58 - محمد رضا شاه 036834
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU58 - محمد رضا شاه 037133
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU58 - محمد رضا شاه 040400
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU58 - محمد رضا شاه 043987
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU58 - محمد رضا شاه 048257
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU58 - محمد رضا شاه 048258
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU58 - محمد رضا شاه 052532
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 5 ریال - تک - AU58 - محمد رضا شاه 056346
اتمام (فعلا موجود نیست)