:: مزایده شماره ۹۳ :: اینجا ضربه بزنید

10 ریال

 

اسکناس 10 ریال (ده ریال) محمد رضا شاه پهلوی

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10 ریال سری اول 

اسکناس 10 ریال (ده ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 10 rials banknote

اسکناس ده ریال سری اول (یکم) محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Series I
اسکناس 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سری اول
Portrait of Mohammad Reza Shah - Ten Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - ده ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
Ten Rials - Alborz mountains
کوه های البرز - ده ریال
1323
1323
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
132*70 mm
132x70 میلیمتر
Crown - (Type 1 Pahlavi)
تاج - (تیپ 1 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 10 ریال شماره سیاه
 • ابتهاج - بامداد
 • 1323
 • 250,000

2) 10 ریال سری سوم 

اسکناس 10 ریال (ده ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 10 rials banknote

اسکناس ده ریال اژدها نشان محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Dragon sign
اسکناس 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی - اژدها نشان
Portrait of Mohammad Reza Shah - Ten Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - ده ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
National Bank of Iran - Taq-e Bostan - Winged dragon, Sassanid period - Ten Rials
بانک ملی ایران - طاق بستان - اژدهای بالدار ، دوره ساسانی - ده ریال
1327 - 1330
1327 - 1330
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
131*68 mm
131x68 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 3 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 3 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

3) 10 ریال کرواتی 

اسکناس 10 ریال (ده ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 10 rials banknote

اسکناس ده ریال مهر داریوش محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Darius seal
اسکناس 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی - مُهر داریوش
Portrait of Mohammad Reza Shah - Ten Rials - Relief of the Persepolis pilasters (a man with a goat) - Date - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - ده ریال - نگاره ای از تخت جمشید (مرد با بز) - تاریخ - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Ten Rials - Royal seal of Dariush
بانک ملی ایران - ده ریال - مُهر سلطنتی داریوش کبیر
1330
1330
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
130*68 mm
130x68 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 3 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 3 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 10 ریال 1330 شماره قرمز
 • زند - رضوی
 • 1330
 • 30,000
 • 3
 • 10 ریال 1332 شماره سیاه
 • ناصر - امامی
 • 1332
 • 50,000
لیست کامل

4) 10 ریال 1333 

اسکناس 10 ریال (ده ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 10 rials banknote

اسکناس ده ریال آرامگاه ابن سینا محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Tomb of Avicenna
اسکناس 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی - آرامگاه ابن سینا
Portrait of Mohammad Reza Shah - Ten Rials - Columns of Persepolis - Date - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - ده ریال - ستون های تخت جمشید - تاریخ - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Ten Rials - Tomb of Avicenna
بانک ملی ایران - ده ریال - آرامگاه ابن سینا
1333
1333
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
130*68 mm
130x68 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 3 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 3 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

5) 10 ریال سد کرج 

اسکناس 10 ریال (ده ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran 10 rials banknote

اسکناس ده ریال سد کرج محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Karaj dam
اسکناس 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سد کرج
Portrait of Mohammad Reza Shah - Ten Rials - Date - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - ده ریال - تاریخ - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Ten Rials - Karaj dam
بانک ملی ایران - ده ریال - سد کرج
1337
1337
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
130*67 mm
130x67 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 4 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 4 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 10 ریال 1340 بانک مرکزی شماره قرمز
 • شعاعی - کاشانی
 • 1340
 • 10,000
 • 3
 • 10 ریال 1340 بانک مرکزی شماره سیاه
 • شعاعی - کاشانی
 • 1340
 • 15,000
لیست کامل

محصولات دسته: 10 ریال


اسکناس 10 ریال 1330 - تک - AU50 - محمد رضا شاه 043198
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - AU50 - محمد رضا شاه 043548
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - AU50 - محمد رضا شاه 044944
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - AU58 - محمد رضا شاه 041172
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - EF40 - محمد رضا شاه 032403
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - EF40 - محمد رضا شاه 045078
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - EF40 - محمد رضا شاه 046009
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - EF45 - محمد رضا شاه 042189
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - F12 - محمد رضا شاه 039777
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - UNC61 - محمد رضا شاه 030075
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - VF20 - محمد رضا شاه 043549
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - VF20 - محمد رضا شاه 048270
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - VF25 - محمد رضا شاه 030073
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - VF25 - محمد رضا شاه 035806
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - VF25 - محمد رضا شاه 041690
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - VF25 - محمد رضا شاه 046999
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - VF25 - محمد رضا شاه 052122
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - VF30 - محمد رضا شاه 038109
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - VF30 - محمد رضا شاه 039254
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - VF30 - محمد رضا شاه 041173
اتمام (فعلا موجود نیست)
اسکناس 10 ریال 1330 - تک - VF30 - محمد رضا شاه 052121
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.