:: فروش ویژه جمعه :: اینجا ضربه بزنید

یک دلار

معرفی و مشخصات سکه یک دلار (One Dollar) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه 1 دلار کشور آمریکا معادل 100 سنت می باشد. این سکه در 16 تیپ مختلف به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) یک دلار موی افشان 

سکه یک دلار موی افشان - Flowing Hair One Dollar

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Flowing Hair One Dollar
سکه یک دلار موی افشان
Liberty - 15 Stars - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - 15 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Eagle - Olive Wreath
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - تاج زیتون
1794 To 1795
از 1794 تا 1795
Silver 892
نقره با عیار 892
26.96 Grams
26.96 گرم
39-40 mm
39-40 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1795 ، دو برگ
 • نقره
 • 26.96
 • 39-40
 • 3
 • 1 دلار 1795 ، سه برگ
 • نقره
 • 26.96
 • 39-40
لیست کامل

2) یک دلار نیم تنه - عقاب کوچک 

سکه یک دلار نیم تنه - عقاب کوچک - Draped Bust One Dollar - Small eagle

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust One Dollar - Small eagle
سکه یک دلار نیم تنه - عقاب کوچک
Liberty - 15 Stars - Woman Bust - Date
عبارت لیبرتی - 15 ستاره - نیم تنه زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Eagle - Olive Wreath
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - تاج زیتون
1795 To 1798
از 1795 تا 1798
Silver 892
نقره با عیار 892
26.96 Grams
26.96 گرم
39-40 mm
39-40 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1796 ، تاریخ کوچک ، نوشته کوچک
 • نقره
 • 26.96
 • 39-40
 • 3
 • 1 دلار 1796 ، تاریخ کوچک ، نوشته بزرگ
 • نقره
 • 26.96
 • 39-40
لیست کامل

3) یک دلار نیم تنه - عقاب نشان 

سکه یک دلار نیم تنه - عقاب نشان - Draped Bust One Dollar - Heraldic eagle

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust One Dollar - Heraldic eagle
سکه یک دلار نیم تنه - عقاب نشان
Liberty - 13 Stars - Woman Bust - Date
عبارت لیبرتی - 13 ستاره - نیم تنه زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Heraldic Eagle
عبارت ایالات متحده آمریکا - نشان عقاب
1798 To 1804
از 1798 تا 1804
Silver 892
نقره با عیار 892
26.96 Grams
26.96 گرم
39-40 mm
39-40 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1798 ، ده عدد تیر پیکاندار
 • نقره
 • 26.96
 • 39-40
 • 3
 • 1 دلار 1798 ، سپر چهار خط
 • نقره
 • 26.96
 • 39-40
لیست کامل

4) یک دلار گوبرکت (طراح سکه) 

سکه یک دلار گوبرکت - Gobrecht One Dollar

توضیحات

این سکه دارای 5 تیپ متفاوت می باشد. در تیپ اول بر روی سکه امضای طراح (C. Gobrecht F.) را در زیر پایه که زن آزادیخواه بر روی آن نشسته مشاهده می کنیم و در پشت آن چندین ستاره طراحی شده است. در تیپ دوم روی سکه همانند تیپ اول و پشت سکه بدون ستاره است. در تیپ سوم بر روی سکه امضای طراح بر روی پایه قرار گرفته و پشت سکه بدون ستاره است. در تیپ چهارم روی سکه همانند تیپ سوم و پشت سکه به همراه ستاره است. تیپ پنجم بر روی سکه 13 ستاره اضافه شده ، امضای طراح برداشته شده و پشت آن نیز بدون ستاره می باشد. این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است

ویژگی ها

Gobrecht One Dollar
سکه یک دلار گوبرکت (طراح سکه)
Seated Liberty - Date
زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Flying Eagle - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - پرواز عقاب - عبارت یک دلار
1836 To 1839
از 1836 تا 1839
Silver 900
نقره با عیار 900
26.73 Grams
26.73 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1836 ، امضای طراح روی پایه و بدون ستاره در پشت
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1838
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
لیست کامل

5) یک دلار نماد آزادی نشسته 

سکه دلار نماد آزادی نشسته - Seated Liberty One Dollar

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dollar
سکه یک دلار نماد آزادی نشسته
13 Stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - عبارت یک دلار
1840 To 1866
از 1840 تا 1866
Silver 900
نقره با عیار 900
26.73 Grams
26.73 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1841
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1842
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
لیست کامل

6) یک دلار نماد آزادی نشسته - تراست 

سکه یک دلار نماد آزادی نشسته - تراست - Seated Liberty One Dollar - In God We Trust

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty One Dollar - In God We Trust
سکه یک دلار نماد آزادی نشسته - تراست
13 Stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - In God We Trust - Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - به خدایی که ایمان داریم - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - عبارت یک دلار
1866 To 1873
از 1866 تا 1873
Silver 900
نقره با عیار 900
26.73 Grams
26.73 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1867
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1868
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
لیست کامل

7) یک دلار تجاری 

سکه یک دلار تجاری - Trade One Dollar

توضیحات

این سکه توسط William Barber طراحی شده است.

ویژگی ها

Trade One Dollar
سکه یک دلار تجاری
13 Stars - Seated Liberty - In God We Trust - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Eagle - 3 Arrows - Olive Branch - 420 Grains 900 Fine - Trade Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - عبارت 420 گرینز 900 فاین - عبارت دلار تجارتی
1873 To 1885
از 1873 تا 1885
Silver 900
نقره با عیار 900
27.22 Grams
27.22 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1873 ، CC
 • نقره
 • 27.22
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1873 ، S
 • نقره
 • 27.22
 • 38.1
لیست کامل

8) یک دلار مورگان 

سکه یک دلار مورگان (طراح سکه) - Morgan One Dollar

توضیحات

این سکه توسط George T. Morgan طراحی شده است.

ویژگی ها

Morgan One Dollar
سکه یک دلار مورگان (طراح سکه)
13 Stars - e Pluribus unum - Liberty woman face side view - Date
13 ستاره - عبارتی به زبان لاتین - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - In God We Trust - Eagle - 3 Arrows - Olive Branch - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارت به خدایی که ایمان داریم - عقاب - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - عبارت یک دلار
1878 To 1921
از 1878 تا 1921
Silver 900
نقره با عیار 900
26.73 Grams
26.73 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1878 دم عقاب 7 پر
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1878 دم عقاب 7 پر روی 8 پر
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
لیست کامل

9) یک دلار صلح 

سکه یک دلار صلح - Peace One Dollar

توضیحات

این سکه توسط Anthony DeFrancisci طراحی شده است.

ویژگی ها

Peace One Dollar
سکه یک دلار صلح
Liberty - Liberty woman face side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ زن آزادیخواه - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Eagle - One Dollar - Peace
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - عبارت یک دلار - کلمه صلح
1921 To 1935
از 1921 تا 1935
Silver 900
نقره با عیار 900
26.73 Grams
26.73 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1922
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1922 ، D
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
لیست کامل

10) یک دلار آیزنهاور 

سکه یک دلار آیزنهاور - Eisenhower One Dollar

توضیحات

این سکه توسط Frank Gasparro طراحی شده است.

ویژگی ها

Eisenhower One Dollar
سکه یک دلار آیزنهاور
Liberty - Eisenhower's side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ آیزنهاور - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Eagle - Olive Branch - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - شاخه زیتون - عبارت یک دلار
1971 To 1977
از 1971 تا 1977
Copper-Nickel Clad Cooper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس
22.68 Grams
22.68 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1971 ، D
 • مس روکش نیکل
 • 22.68
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1971 ، S
 • نقره
 • 24.59
 • 38.1
لیست کامل

11) یک دلار جشن دویست سالگی آمریکا 

سکه یک دلار جشن دویست سالگی استقلال آمریکا - Bicentennial One Dollar

توضیحات

روی سکه توسط Frank Gasparro و پشت آن توسط Dennis R. Williams طراحی شده است.

ویژگی ها

Bicentennial One Dollar
سکه یک دلار جشن دویست سالگی استقلال آمریکا
Liberty - Eisenhower's side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ آیزنهاور - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - Moon - Liberty Bell - 2 Stars - e Pluribus unum - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - ماه - ناقوس آزادی - 2 ستاره عبارتی به زبان لاتین - عبارت یک دلار
1976
1976
Copper-Nickel Clad Cooper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس
22.68 Grams
22.68 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1976 ، تیپ دو
 • مس روکش نیکل
 • 22.68
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1976 ، تیپ یک ، D
 • مس روکش نیکل
 • 22.68
 • 38.1
لیست کامل

12) یک دلار سوزان آنتونی 

سکه یک دلار سوزان آنتونی - Susan B. Anthony Bust One Dollar

توضیحات

این سکه توسط Frank Gasparro طراحی شده است.

ویژگی ها

Susan B. Anthony Bust One Dollar
سکه یک دلار سوزان آنتونی
13 Stars - Liberty - Susan B. Anthony Bust - In God We Trust - Date
13 ستاره - عبارت لیبرتی - نیم تنه سوزان آنتونی - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - 13 Stars - e Pluribus unum - Eagle - Olive Branch - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - 13 ستاره - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - شاخه زیتون - عبارت یک دلار
1979 To 1999
از 1979 تا 1999
Copper-Nickel Clad Cooper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس
8.1 Grams
8.1 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1979 ، D
 • مس روکش نیکل
 • 8.1
 • 26.5
 • 3
 • 1 دلار 1979 ، S
 • مس روکش نیکل
 • 8.1
 • 26.5
لیست کامل

13) یک دلار ساکاگاوا (دختر سرخپوست) 

سکه یک دلار ساکاگاوا (دختر سرخپوست) - Sacagawea One Dollar

توضیحات

روی سکه توسط G. Goodacre و پشت آن توسط T. D. Rogers طراحی شده است.

ویژگی ها

Sacagawea One Dollar
سکه یک دلار ساکاگاوا (دختر سرخپوست)
Liberty - Sacagawea with her son - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - ساکاگاوا به همراه پسرش - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - 17 Stars - e Pluribus unum - Flying Eagle - One Dollar
عبارت ایالات متحده آمریکا - 17 ستاره - عبارتی به زبان لاتین - پرواز عقاب - عبارت یک دلار
2000 To 2009
از 2000 تا 2009
Copper-Zinc-Manganese-Nickel Clad Cooper
مس با روکشی از آلیاژ نیکل-مس-روی-منگنز
8.07 Grams
8.07 گرم
26.4 mm
26.4 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 2000 ، D
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
 • 3
 • 1 دلار 2000 ، S
 • مس
 • 8.07
 • 26.4
لیست کامل

محصولات دسته: یک دلار


سکه یک دلار 1879 مورگان - EF40 - آمریکا 007704
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1879 مورگان - VF30 - آمریکا 007703
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1880o مورگان - AU58 - آمریکا 050334
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه یک دلار 1880S مورگان - EF40 - آمریکا 007705
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1881 مورگان - VF30 - آمریکا 007706
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1881O مورگان - EF45 - آمریکا 007707
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1882 مورگان - EF45 - آمریکا 053238
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1882 مورگان - MS62 - آمریکا 052226
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه یک دلار 1882O مورگان - AU50 - آمریکا 007708
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1883O مورگان - AU55 - آمریکا 045008
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه یک دلار 1883O مورگان - AU58 - آمریکا 007709
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1883O مورگان - EF40 - آمریکا 007710
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1884 مورگان - EF40 - آمریکا 007711
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1885 مورگان - EF45 - آمریکا 007712
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1885 مورگان - EF45 - آمریکا 041454
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1885 مورگان - MS63 - آمریکا 052225
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه یک دلار 1886 مورگان - EF45 - آمریکا 007713
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1886 مورگان - MS62 - آمریکا تخفیف 6% 053237
5,200,000 تومان 4,900,000 تومان
سکه یک دلار 1888 مورگان - AU58 - آمریکا 053239
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1888 مورگان - EF40 - آمریکا 053240
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1888 مورگان - EF40 - آمریکا تخفیف 3% 053599
3,500,000 تومان 3,400,000 تومان
سکه یک دلار 1888 مورگان - VF35 - آمریکا 007714
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه یک دلار 1889 - O - مورگان - MS61 - آمریکا 052227
مزایده: پایان یافته - با برنده

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.