«مزخرف» چیست؟

دانستنی ها بیان دیدگاه

آیا میدانید بر روی مدال پنجاهمین سال شاهنشاهی ناصرالدین شاه «مزخرف» نوشته شده است؟

معنی کلمه مزخرف؛ آراستن با چیزهای زیبا و فریبنده میباشد. درگذشته پادشاهان را با تمجید و ستایش نام می بردند و سپس درخواست خود را میگفتند. این القاب آنقدر طولانی می شد که پادشاه حوصله اش سر می رفت و می گفت: مزخرف گویی بس است و به اصل موضوع بپرداز...

روی مدال پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه نیز مزخرف نوشته شده است: السلطان ابن السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان ابن الخاقان شاهنشاه ذوالقرنین ناصرالدین شاه قاجار

امروزه عبارت مزخرف گویی برای افرادی که حرف بیهوده می زنند به کار می رود.

نظر کاربران


avatarنظر خود را ارسال کنید