:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

چوب درون نادرست یا کاذب

چوب بیان دیدگاه

چوب درون نادرست یا کاذب

در برخی از چوب ها همچون چوب درخت راش ، رنگ چوب درون با چوب برون یکسان است و در حالت عادی تشخیص درون چوب و برون چوب غیر ممکن است. گاهی قسمت مرکزی چوب به شکل قرمز تیره دیده می شود که آن را چوب درون نادرست می نامند. حد ناحیه چوب درون نادرست به شکل معوج دیده شده و تا اندازه ای هم مقاومت مکانیکی چوب را پایین می آورد و هنگام اشباع چوب با مواد محافظتی مشکل ایجاد می کند.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید