1000 دینار

سکه 1000 دینار ناصرالدین شاه قاجار

  • سکه 1000 دینار
  • سکه 1000 دینار صاحبقران

 

1000 دینار

1000 دینار صاحبقران