:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

10000 دلار

معرفی و مشخصات اسکناس 10000 دلار (ten thousand dollars) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10000 دلار سری گواهی طلا - اندرو جکسون 

10000 دلار سری گواهی طلا - اندرو جکسون

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten Thousand dollars Banknote - Gold Certificate - Andrew Jackson
اسکناس ده هزار دلار سری گواهی طلا - اندرو جکسون
Act of March 11 1900 - Series of 1900 - It is Hereby Certified That Ten Thousand Dollars Have been Deposited with the Assistant Treasurer of the United States Payable in Gold at his Office, to the order of Federal Reserve Board - Washington Issue - Andrew Jackson's bust -Serial number - Seal - Gold Certificate
مصوبه 11 مارس 1900 - سری 1900 - به موجب این سند گواهی می شود که به دستور هیئت مدیره بانک فدرال رزرو مبلغ ده هزار دلار به عنوان پشتوانه در دفتر معاون خزانه داری به صورت طلا پرداخت می شود - پرتره اندرو جکسون - شماره سریال - مُهر - صادره واشنگتن - گواهی طلا
Payable Only To The Treasurer Of The U.S. Or A Federal Reserve Bank
پرداخت فقط به خزانه دار از ایالات متحده و یا یک بانک فدرال رزرو
1900
1900
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10000 دلار 1900 سری گواهی طلا - اندرو جکسون
 • Lyons & Roberts
 • 1900
 • اشتراک VIP
 • 2
 • 10000 دلار 1900 سری گواهی طلا - اندرو جکسون
 • Lyons & Treat
 • 1900
 • 3
 • 10000 دلار 1900 سری گواهی طلا - اندرو جکسون
 • Vernon & Treat
 • 1900
لیست کامل

2) 10000 دلار سری رایج ایالات متحده - اندرو جکسون 

10000 دلار سری رایج ایالات متحده - اندرو جکسون

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten Thousand dollars Banknote - United States note - Andrew Jackson
اسکناس ده هزار دلار سری رایج ایالات متحده - اندرو جکسون
United states note - Act of March 3th 1863 - 10000 - The united states ten thousand dollars - Washingotn.D.C - Jackson's bust - Serial number - Seal - This note is legal tender for ten thousand dollars
اسکناس سری رایج ایالات متحده - مصوبه سوم مارس 1863 - 10000 - ده هزار دلار ایالات متحده - واشنگتن دی.سی. - نیم تنه اندرو جکسون - شماره سریال - مُهر - این اسکناس ، پولی قانونی به ارزش ده هزار دلار می باشد
United States of America - Heraldic eagle and Flag - Ten thousand
ایالات متحده آمریکا - عقاب و پرچم - ده هزار
1878
1878
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10000 دلار 1878 سری رایج ایالات متحده - اندرو جکسون
 • -
 • 1878

3) 10000 دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان 

10000 دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten Thousand dollars Banknote - Gold Certificate - Heraldic eagle
اسکناس ده هزار دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان
This certificate that ten thousand dollars of gold coin have been deposited in the treasury of the united states. that sum is repayable in gold coin on demand on the presentation here of the office of the u.s assistant treasurer at new york city - Act of 12th 1882 - Andrew Jackson's Bust - Serial number - 10000 - Seal - Gold certificate
این اسکناس گواهی می کند که ده هزار دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است. این مبلغ سکه طلا با تقاضا و ارائه این اسکناس در دفتر خزانه داری شهر نیویورک قابل پرداخت است - مصوبه دوازدهم جولای 1882 - نیم تنه اندرو جکسون - شماره سریال - 10000 - مُهر - گواهی طلا
ten thousand dollars - United states - 10000 - Heraldic eagle and Flag - Gold Certificate
ده هزار دلار - ایالات متحده - 10000 - عقاب و پرچم - گواهی طلا
1882
1882
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ خزانه داری آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10000 دلار 1882 سری گواهی طلا - عقاب نشان - مُهر قهوه ای
 • Bruce & Gilfillan
 • 1882
 • 2
 • 10000 دلار 1882 سری گواهی طلا - عقاب نشان - مُهر قهوه ای - CS by Thomas C. Acton
 • Bruce & Gilfillan
 • 1882
 • 3
 • 10000 دلار 1882 سری گواهی طلا - عقاب نشان - مُهر قهوه ای
 • Bruce & Wyman
 • 1882
لیست کامل

4) 10000 دلار سری فدرال رزرو - مُهر آبی 

10000 دلار سری فدرال رزرو - مُهر آبی

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten Thousand dollars - Federal reserve note - Blue Seal
اسکناس ده هزار دلار سری فدرال رزرو - مُهر آبی
Federal Reserve Note - The United States of America Will Pay To The Bearer on Demand Ten Thousand Dollars - Authorized By Federal Reserve Act of December 23, 1913 As Amended By Act of September 26, 1918 - Series of 1918 - Salmon P. Chase's portrait - Seal - Ten thousand dollars
اسکناس فدرال رزرو - ایالات متحده موظف به پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار ده هزار دلار می باشد - مجاز شده توسط مصوبه 23 دسامبر 1913 ، اصلاح قانون در اصلاح 26 سپتامبر 1918 - سری 1918 - پرتره ساموئل پی. چیس - مُهر - ده هزار دلار
Federal Reserve Note - Embarkation of the Pilgrims - This note is receivable by all national and member banks and federal reserve banks for all taxes, customs and other public dues, it is redeemable in gold on demand at the treasury department of the United States in the city of Washington, District of Columbia, or in gold or lawful money at any federal reserve bank
اسکناس فدرال رزرو - نقاشی مسافران (اثر رابرت والتر) - این اسکناس قابل دریافت در تمام بانک های ملی و بانک های فدرال رزرو برای همه بدهی های عمومی و مالیات می باشد. قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری در شهر واشنگتن و ناحیه کلمبیامی باشد.همچنین علاوه بر طلا قابل تعویض با پول های قانونی در بانک های فدرال رزرو نیز می باشد
1918
1918
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10000 دلار 1918 سری فدرال رزرو - مُهر آبی
 • -
 • 1918
 • اشتراک VIP

5) 10000 دلار سری گواهی طلا - سالمون پی. چیس 

10000 دلار سری گواهی طلا - سالمون پی. چیس

توضیحات

این اسکناس دارای دو تیپ می باشد. تیپ اول : پشت سبز است و در سال 1928 منتشر شده ؛ تیپ دوم : بر روی اسکناس در سمت راست پرتره عدد 10000 نقش بسته ، پشت آن به رنگ نارنجی است و تاریخ انتشار آن مربوط به سال 1934 می باشد.

ویژگی ها

Ten Thousand dollars Banknote - Gold Certificate - Salmon P. Chase
اسکناس ده هزار دلار سری گواهی طلا - سالمون پی. چیس
The united states of America Ten thousand dollars in gold payable to bearer on demand as authorized by low - Series number - Serial number - Seal - Gold Certificate - This certificate is legal tender in the amount there of in payment of all debts and dues public and private - Salmon P. Chase's portrait
طبق قانون ، ایالات متحده ده هزار دلار طلا به حامل آن پرداخت می کند - شماره سری - شماره سریال - مُهر - گواهی طلا - این گواهی پولی قانونی است که قابل پرداخت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی می باشد - پرتره سالمون پی. چیس
The united states of America - 10000 - Ten thousand dollars
ایالات متحده آمریکا - 10000 - ده هزار دلار
1928
1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10000 دلار 1928 سری گواهی طلا - پشت سبز
 • Woods & Mellon
 • 1928
 • 2
 • 10000 دلار 1934 سری گواهی طلا - پشت نارنجی
 • Julian & Morgenthau
 • 1934

6) 10000 دلار سری فدرال رزرو - مُهر سبز 

10000 دلار سری فدرال رزرو - مُهر سبز

توضیحات

-

ویژگی ها

Ten Thousand dollars dollars - Federal reserve note - Green Seal
اسکناس ده هزار دلار سری فدرال رزرو - مُهر سبز
Federal Reserve Note - The United States of America Will Pay To The Bearer on Demand Ten Thousand Dollars - Series of 1934 - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private and is redeemable lawful money of the United States, at United States treasury or at any federal reserve bank - Salmon P. Chase's portrait - Seal
اسکناس فدرال رزرو - ایالات متحده موظف به پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار ده هزار دلار می باشد - سری 1934 - این اسکناس قابل دریافت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی است و همچنین قابل تعویض با تمام پول های قانونی ایالات متحده در شعب وزارت خزانه داری یا هر کدام از بانک های فدرال رزرو
The united states of America - 10000 - Ten thousand dollars
ایالات متحده آمریکا - 10000 - ده هزار دلار
1928 - 1934
1934 - 1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 10000 دلار 1934 سری فدرال رزرو - مُهر سبز
 • -
 • 1934

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.