:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

500 دلار

معرفی و مشخصات اسکناس 500 دلار (five hundred dollars) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 500 دلار سری بهره دار - وینفیلد اسکات 

500 دلار سری بهره دار - وینفیلد اسکات

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Hundred dollars Interest bearing note - Winfield Scott
اسکناس پانصد دلار سری بهره دار - وینفیلد اسکات
Two years after date the united states promise to pay five hundred dollars - Winfield Scott's portrait - Two Men
بعد از گذشت سه سال ایالات متحده متعهد به پرداخت پانصد دلار می باشد - پرتره جنرال وینفیلد اسکات
united states of America - pay to bearer
ایالات متحده آمریکا - پرداخت به حامل آن
1861
1861
Rawdon, Wright, Hatch & Edson, New Orleans (U.S.A.) - RWHE
چاپخانه اسکناس در نیواورلئان
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 500 دلار 1861 سری بهره دار - وینفیلد اسکات
 • -
 • 1861

2) 500 دلار سری بهره دار - جورج واشنگتن 

500 دلار سری بهره دار - جورج واشنگتن

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Hundred dollars Interest bearing note - George Washington
اسکناس پانصد دلار سری بهره دار - جورج واشنگتن
The united states promise to pay sixty days after date five hundred dollars with interest - Washington's portrait - Two women - eagle and Shield - Receivable in payment of all public dues
ایالات متحده متعهد شده است تا بعد از شصت روز پانصد دلار با بهره بپردازد - پرتره واشنگتن - دو زن - عقاب و سپر - قابل دریافت برای کلیه بدهی های عمومی
500 - Pay to Bearer - 500
500 - پرداخت به حامل آن - 500
1861
1861
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 500 دلار 1861 سری بهره دار - جورج واشنگتن
 • -
 • 1861

3) 500 دلار سری بهره دار خزانه داری - جورج واشنگتن 

500 دلار سری بهره دار خزانه داری - جورج واشنگتن

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Hundred dollars Interest Bearing Treasury Note - George washington
اسکناس پانصد دلار سری بهره دار خزانه داری - جورج واشنگتن
American Bank Note Co New York - Interest Ten Cents Per Day - Washington - October 1st 1861 - Three Years After Date The United States Promise To Pay To The Order Of Five Hundred Dollars With 7 3/10 Percent Interest Payable Semi-Annually - Act of July 17 1861 - Convertible Into 20 Year 6 Per Cent U.S. Bonds
چاپخانه اسکناس بانک نیویورک آمریکا - با بهره 10 سنت برای هر روز - واشنگتن - یکم اکتبر 1861 - سه سال پس از تاریخ ، ایالات متحده به حامل آن با هفت و سه دهم درصد سود برای پانصد دلار پرداخت خواهد کرد - مصوبه 17 جولای 1861 - قابل تبدیل به اوراق قرضه با 6 درصد سود بیست ساله
United States of America - Pay to bearer - Interest On This Note Ten Cents Per Day
ایالات متحده آمریکا - پرداخت به حامل آن - با بهره 10 سنت برای هر روز
1861
1861
American Bank Note Co New York
چاپخانه اسکناس بانک نیویورک آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 500 دلار 1861 سری بهره دار خزانه داری - جورج واشنگتن
 • -
 • 1861

4) 500 دلار سری رایج ایالات متحده - آلبرت گالتین 

500 دلار سری رایج ایالات متحده - آلبرت گالتین

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Hundred dollars Legal Tender - United States Note - Albert Gallatin
اسکناس پانصد دلار سری رایج ایالات متحده - آلبرت گالتین
Act of Feb 25th 1862 or Act of March 3rd, 1863 - Series number - The United States Promise To Pay To The Bearer Five Hundred Dollars Payable At The Treasury of the United States At New York - American National Bank Note Co. - Washington - Albert Gallatin's portrait - Serial number - Seal - March 10th 1863
مصوبه 25 فوریه 1862 یا مصوبه سوم مارس 1863 - شماره سری - ایالات متحده متعهد شده است تا پانصد دلار به حامل آن در خزانه داری نیویورک پرداخت نماید - چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا - واشنگتن - پرتره آلبرت گالتین - شماره سریال - مُهر - دهم مارس 1863
This Note Is A Legal Tender For All Debts Public And Private Except Duties On Imports And Interest On The Public Debt , And Is exchangeable for U.S. Six percent Twenty Year Bonds , redeemable at the pleasure of the U. States after Five Years, And Is Receivable In Payment of All Loans Made To The United States - United States of America
این اسکناس پولی قانونی است که برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود و قابل تبدیل به اوراق قرضه با 6 درصد سود 20 ساله و قابل بازخرید پس از 5 سال در خزانه داری آمریکا - ایالات متحده آمریکا
1863
1863
American National Bank Note Co.
چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 500 دلار سری رایج ایالات متحده - آلبرت گالتین
 • -
 • 1863

5) 500 دلار سری ملی - جنرال جان برگوین 

500 دلار سری ملی - جنرال برگوین

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Hundred dollars Banknote - National Currency - General John Burgoyne
اسکناس پانصد دلار سری ملی - جنرال برگوین
National Currency - This note is secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer at Washington. - Will Pay Five Hundred Dollars To Bearer on Demand - picture - Female - Serial number - Seal
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت پانصد دلار به حامل آن در خزانه داری نیویورک - تصویر - تصویر یک زن - شماره سریال - مُهر
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - male - Surrender of general Burgoyne - Eagle - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - تصویر یک مرد - تصویری از تسلیم شدن جنرال برگوین - عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1865
1865
National banknote co. N.Y.
چاپخانه اسکناس بانک ملی نیویورک
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 500 دلار 1865 سری ملی - جنرال برگوین
 • -
 • 1865

6) 500 دلار سری رایج خزانه داری - جان کوئینسی آدامز 

500 دلار سری رایج خزانه داری - جان کوئینسی آدامز

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Hundred dollars Legal Tender - United States Note - John Quincy Adams
اسکناس پانصد دلار سری رایج خزانه داری - جان کوئینسی آدامز
Act of March 3rd 1863 - This Note Is A Legal Tender For Five Hundred Dollars - Series of 1869 - The United States Will Pay The Bearer Five Hundred Dollars Washington - John Quincy Adams's portrait - Lady Justice - Serial number - Seal - Treasury Note
مصوبه سوم مارس 1863 - اسکناس پانصد دلار سری رایج - سری 1869 - ایالات متحده متعهد شده است تا پانصد دلار به حامل آن پرداخت نماید - پرتره جان کوئینسی آدامز - بانوی عدالت - شماره سریال - مُهر - اسکناس خزانه داری
This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or 15 years imprisonment at hard labor or both.
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1869
1869
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 500 دلار 1869 سری رایج خزانه داری - جان کوئینسی آدامز
 • Allison & Spinner
 • 1869

7) 500 دلار سری رایج ایالات متحده - جوزف مانسفیلد 

500 دلار سری رایج ایالات متحده - جوزف مانسفیلد

توضیحات

این اسکناس تاریخ های 1869 تا 1878 در چاپخانه Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC چاپ شده و تاریخ 1880 در چاپخانه Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP به چاپ رسیده است.

ویژگی ها

Five Hundred dollars Legal Tender - United States Note - General Joseph King Mansfield
اسکناس پانصد دلار سری رایج ایالات متحده - جوزف مانسفیلد
Act of March 3rd 1863 - This Note Is A Legal Tender For Five Hundred Dollars - The United States Will Pay To Bearer Five Hundred Dollars Washington D.C. - General Joseph King Mansfield's portrait - The woman is represent Victory - Serial number - Seal - United States Note
مصوبه سوم مارس 1863 - ایالات متحده متعهد شده است تا پانصد دلار به حامل آن پرداخت نماید - پرتره جوزف کینگ فنو مانسفیلد - بانویی به نشان پیروزی - شماره سریال - مُهر - اسکناس ایالات متحده
United States of America - Five hundred dollars - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or fifteen (15) years imprisonment at hard labor or both.
ایالات متحده آمریکا - پانصد دلار - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1874 - 1880
1880 - 1874
Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC - Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری - چاپخانه اسکناس بانک کلمبیا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 500 دلار 1874 سری رایج ایالات متحده - جوزف مانسفیلد
 • -
 • 1874
 • 2
 • 500 دلار 1875 سری رایج ایالات متحده - جوزف مانسفیلد
 • Allison & New
 • 1875
 • 3
 • 500 دلار 1878 سری رایج ایالات متحده - جوزف مانسفیلد
 • -
 • 1878
لیست کامل

8) 500 دلار سری گواهی سپرده نقره - چارلز سامنر 

500 دلار سری گواهی سپرده نقره - چارلز سامنر

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Hundred dollars Banknote - Certificate of Deposit - Charles Sumner
اسکناس پانصد دلار سری گواهی سپرده نقره - چارلز سامنر
Certificate of Deposit - Act of February 28th 1878 - This Certifies That There Have Been Deposited With The Treasurer Of U.S. At Payable At His Office To The Bearer On Demand Five Hundred Silver Dollars - Charles Sumner's portrait - Serial number - Seal
گواهی سپرده - مصوبه 28 فوریه 1878 - این گواهی قابل پرداخت به اندازه پانصد دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره چارلز سامنر - شماره سریال - مُهر
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1878 - 1880
1880 - 1878
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 500 دلار 1878 سری گواهی سپرده نقره - مُهر بزرگ قرمز
 • Scofield & Gilfillan
 • 1878
 • 2
 • 500 دلار 1878 سری گواهی سپرده نقره - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Scofield & Gilfillan
 • 1878
 • 3
 • 500 دلار 1880 سری گواهی سپرده نقره - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Bruce & Gilfillan
 • 1880
لیست کامل

9) 500 دلار سری گواهی طلا - آبراهام لینکلن 

500 دلار سری گواهی طلا - آبراهام لینکلن

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Hundred dollars Banknote - Gold Certificate - Abraham Lincoln
اسکناس پانصد دلار سری گواهی طلا - آبراهام لینکلن
Gold Certificate - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Of America Five Hundred Dollars In Gold Coin Repayable To The Bearer On Demand Washington D.C. - Department Series - Abraham Lincoln's portrait - Serial number - Seal
گواهی طلا - این اسکناس گواهی می کند که پانصد دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است و به حامل آن پرداخت می شود - سری وزارت خزانه داری - پرتره آبراهام لینکلن - شماره سریال - مُهر
Five Hundred Dollars United States Gold Certificate - Flying eagle with flag
پانصد دلار ایالات متحده سری گواهی طلا - عقاب به همراه پرچم
1882 - 1922
1922 - 1882
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 500 دلار 1882 سری گواهی طلا - آبراهام لینکلن
 • Parker & Burke
 • 1882
 • 2
 • 500 دلار 1922 سری گواهی طلا - آبراهام لینکلن
 • Speelman & white
 • 1922

10) 500 دلار سری فدرال رزرو - جان مارشال 

500 دلار سری فدرال رزرو - جان مارشال

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Hundred dollars Federal Reserve Note - John Marshall
اسکناس پانصد دلار سری فدرال رزرو - جان مارشال
Federal Reserve Note - Series of 1918 - Authorized by Federal Reserve Act of December 23, 1913 As Amended By Act of September 26, 1918 - The United States Will Pay To The Bearer On Demand Five Hundred Dollars Washington D.C. - John Marshall's portrait - Serial number - Seal
اسکناس فدرال رزرو - سری 1918 - ثبت شده توسط بانک فدرال رزرو طبق مصوبه 23 دسامبر 1913 ، اصلاح شده در تاریخ 26 دسامبر 1918 - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار پانصد دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره جان مارشال - شماره سریال - مُهر
Federal Reserve Note - Discovering the Mississippi - This note is receivable by all national and member banks and federal reserve banks for all taxes, customs and other public dues, it is redeemable in gold on demand at the treasury department of the United States in the city of Washington, District of Columbia, or in gold or lawful money at any federal reserve bank.
اسکناس فدرال رزرو - فتح میسیسیپی - این اسکناس قابل دریافت در تمام بانک های ملی و بانک های فدرال رزرو برای همه بدهی های عمومی و مالیات می باشد. قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری در شهر واشنگتن و ناحیه کلمبیامی باشد.همچنین علاوه بر طلا قابل تعویض با پول های قانونی در بانک های فدرال رزرو نیز می باشد
1918
1918
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 500 دلار 1918 سری فدرال رزرو - جان مارشال
 • White & Mellon
 • 1918

11) 500 دلار سری گواهی طلا - ویلیام مک کینلی 

500 دلار سری گواهی طلا - ویلیام مک کینلی

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Hundred dollars Banknote - Gold Certificate - William McKinley
اسکناس پانصد دلار سری گواهی طلا - ویلیام مک کینلی
This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Of America five hundred Dollars In Gold Coin Payable To The Bearer On Demand - Gold Certificate - This certificate is legal tender in the amount there of in payment of all debts and dues public and private - Series number - William McKinley's portrait - Seal - Serial number
این اسکناس گواهی می کند که پانصد دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است. این مبلغ سکه طلا با تقاضا و ارائه این اسکناس در دفتر خزانه داری شهر نیویورک قابل پرداخت است - گواهی طلا - این گواهی پولی قانونی است که قابل پرداخت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی می باشد - شماره سری - پرتره ویلیام مک کینلی - مُهر - شماره سریال
The united States of America - 500 - Five hundred dollars
ایالات متحده آمریکا - 500 - پانصد دلار
1928
1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 500 دلار 1928 سری گواهی طلا - ویلیام مک کینلی
 • Woods & Mellon
 • 1928

12) 500 دلار سری فدارل رزرو - ویلیام مک کینلی 

500 دلار سری فدارل رزرو - ویلیام مک کینلی

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Hundred dollars Federal Reserve Note - William McKinley
اسکناس پانصد دلار سری فدارل رزرو - ویلیام مک کینلی
Federal Reserve Note - The United States of America Will Pay To The Bearer On Demand Five hundred Dollars - Series number - Redeemable in gold on demand at the United States treasury, or in gold or lawful at any federal reserve bank - William McKinley's portrait - Serial number - Seal
اسکناس سری فدارل رزرو - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار پانصد دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - شماره سری - قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری ایالات متحده و یا قابل تعویض با طلا در بانک های فدرال رزرو می باشد - پرتره ویلیام مک کینلی - شماره سریال - مُهر
The united States of America - 500 - Five hundred dollars
ایالات متحده آمریکا - 500 - پانصد دلار
1928 - 1934
1934 - 1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 500 دلار 1928 سری فدارل رزرو - ویلیام مک کینلی
 • Woods & Mellon
 • 1928
 • 2
 • 500 دلار 1934 سری فدارل رزرو - ویلیام مک کینلی
 • Julian & Morgenthau
 • 1934

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.