لعاب کاری سفال

مقاله ها و دسته ها

  • سفال لعابیسفال لعابی

    تاریخچه ایرانیان که از دوران باستان با صنعت سفالگری آشنا بودند برای زیبایی و استحکام آن، به مرور زمان به کشف و ساختن لعاب نیز پرداختند. سفال بدون لعاب متخلخل (دارای روزنه های ریز) است و آب و مایعات از جدار آن تراوش می نماید، ولی لعاب باعث می شود تا جدار آن غیر قابل نفوذ شده و برای نگهداری بعضی از مواد مانند روغن و غیره مناسب تر شود. از طرف دیگر، لعاب به زیبایی ظرف می افزاید و به هنرمند نیز امکان خود نمایی می دهد. لعاب دادن سفال سفالگری یکی از دیرینه ترین هنرهای ایرانی می باشد....