هنر سفالگری

مقاله ها و دسته ها

  • سفالگریسفالگری

    از آغاز نیمه سده گذشته باستان شناسان تعداد زیادی ظروف سفالی و اشیاء دیگر در منطقه ای از مشرق ایران تا عراق و از قفقاز تا دره سند از زیر خاک بیرون آوردند. سفال های پیش از تاریخ که در این منطقه وسیع یافت شده در شیوه و سبک ساختن تقریبا با مختصر تغییر یکنواخت و در سطح فنی بطرز اعجاب انگیزی پیشرفته است. نخستین نمونه های آن از شوش در ایلام که اولین سکونت گاه ایرانیان در پای فلات ایران بود بدست آمده است. فلات ایران با تنوع اقلیمی خود به احتمال زیاد یکی از مهمترین خاستگاه های اصلی پیدایش و گسترش صنعت...

  • سفال لعابیسفال لعابی

    تاریخچه ایرانیان که از دوران باستان با صنعت سفالگری آشنا بودند برای زیبایی و استحکام آن، به مرور زمان به کشف و ساختن لعاب نیز پرداختند. سفال بدون لعاب متخلخل (دارای روزنه های ریز) است و آب و مایعات از جدار آن تراوش می نماید، ولی لعاب باعث می شود تا جدار آن غیر قابل نفوذ شده و برای نگهداری بعضی از مواد مانند روغن و غیره مناسب تر شود. از طرف دیگر، لعاب به زیبایی ظرف می افزاید و به هنرمند نیز امکان خود نمایی می دهد. لعاب دادن سفال سفالگری یکی از دیرینه ترین هنرهای ایرانی می باشد....