:: لیست جدید ۲۶ شهریور ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

عکاسی

کتاب آرایی بیان دیدگاه

عکاسی

قبل از اختراع فن عکاسی نوین ، عکاسی به هنر یا فنی اطلاق می شد که با ساخت الگویی مقوایی حواشی بعضی از کتاب ها و رسالات را می آراستند و بدین صورت می توانستند طرح مورد نظر را با سرعت تکثیر کنند. روش کار بدین صورت بود که نقش مورد نظر را در مقوا طراحی کرده و می بریدند (همانند هنر قطاعی) سپس آن را روی صفحه اصلی قرار داده و با رنگ های مختلف روی آن را که همچون الگو است رنگ می کردند ؛ در نتیجه در جاهایی که مقوا بریده شده بود اثر رنگ می ماند و بقیه سفید بود. بدین ترتیب نقش های یکنواخت در جاهای مختلف به دست می آمد که بیشتر آن ها با طلا تحریر (قلم گیری) می شد.

برای دیوار نویسی نیز به نوعی از همین روش استفاده می کنند. برای این کار الگوی مورد نظر را تهیه کرده و بر روی آن رنگ یا اسپری می زنند.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید