شأن در قواعد خوشنویسی

اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی بیان دیدگاه

شأن (دلنشینی)

کلک تو خوش نویسد در شان یار و اغیار    تعویذ جانفزایی افسون عمرکاهی «حافظ»

کیفیتی از خط است که خطاط به نگریستن در خط مجذوب شود و احساس خستگی نکند. شأن تاثیر صفات روحی هنرمند در آثارش به چشم ایمان است و طبعا اگر چنین اعتقاد باشد هنرمند به جز هنر به کار دیگر نخواهد پرداخت و هنرش زندگی او می گردد و در چنین مرحله ای تردید نیست که هنرمند ، توانایی آن را خواهد یافت که آنچه در دل و ذهنش می گذرد در صفحه کاغذ ثبت کند و این نهایت هنرمندی است. 

نظر کاربران


avatarنظر خود را ارسال کنید