:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

دور در قواعد خوشنویسی

اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی بیان دیدگاه

دور

منظور از دور ، رطوبت و حرکت دورانی قلم است و هر جا که از حرکت قلم دوری حاصل شود ؛ مانند سَرِ ف ،  و ، یا دوایر و امثال آن یا در میان کشیده ها (به جز «ب» کشیده)

لازم به ذکر است که سطح و دور با هم هستند و با هم ادغام می شوند و گاه به سختی می توان آن ها را از هم تمیز داد.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید