سطح در قواعد خوشنویسی

اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی بیان دیدگاه

سطح

منظور از سطح ، آن حالت خشکی و مسطح بودنی است که ناشی از حرکت افقی قلم می باشد ؛ مانند حرکت شروع کشیده ها و یا میانه «ف» کوتاه و بلند.
 

نظر کاربران


avatarنظر خود را ارسال کنید