نخ کوک

ابزار و وسایل دوخت و دوز

نخ کوک

نخی نازک و ضعیف است. زود کنده می شود و به پارچه آسیبی نمی رساند. از این نخ برای نشانه گذاری روی پارچه مورد استفاده قرار می گیرد.

هشتگ ها