:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

سیستم هگزاگونال یا شش وجهی

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

سیستم هگزاگونال یا شش وجهی (Hexagonal)

در این سیستم تبلور ، یک محور اضافی وجود دارد که وجه ششم بلور را تشکیل می دهد. سه محور از چهار محور که بر روی یک سطح واقع اند دارای طول مساوی و زوایای تقاطع 120 درجه می باشند. محور چهارم قائم و از سه محور دیگر کوتاه تر یا بلند تر می باشد.

اشکال مهم در این گروه از بلورها عبارتند از : منشورهای شش سطحی مستطیل شکل (Hexagonal Prisms) ، دی پیرامیدها (Dipyramids) دوازده  سطح هرمی در سه گوشه ، دی هگزاگونال دی پیرامیدها (Dihexagonal Dipyramids ) 24 سطح هرمی سه گوشه و هرم های مضاعف (Doublr Pyramids).

کانی هایی که دراین سیستم متبلور می گردند :

آپاتیت ( Apatite ) ، بریل ( Beryl).

کانی آپاتیت در سیستم هگزاگونال

کانی آپاتیت (Apatite) در سیستم هگزاگونال

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید