100 دلار سری ملی - مُهر آبی

100 دلار سری ملی - مُهر آبی

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Banknote - National Currency - Blue Seal
اسکناس صد دلار سری ملی - مُهر آبی
National Currency - This note is secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer at Washington. - Will Pay One Hundred Dollars To Bearer on Demand - picture - Female - Serial number - Seal
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت توسط حامل آن در خزانه داری نیویورک - تصویر - تصویر یک زن - شماره سریال - مُهر
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - Heraldic eagle and shield - Date - Eagle - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - عقاب و سپر - تاریخ - عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1899
1899
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 100 دلار 1899 سری ملی - مُهر آبی
 • Rosecrans & Huston
 • 1899
 • 2
 • 100 دلار 1899 سری ملی - مُهر آبی
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1899
 • 3
 • 100 دلار 1899 سری ملی - مُهر آبی
 • Tillman & Morgan
 • 1899
 • 4
 • 100 دلار 1899 سری ملی - مُهر آبی
 • Tillman & Roberts
 • 1899
 • 5
 • 100 دلار 1899 سری ملی - مُهر آبی
 • Bruce & Roberts
 • 1899
 • 6
 • 100 دلار 1899 سری ملی - مُهر آبی
 • Lyons & Roberts
 • 1899
 • 7
 • 100 دلار 1899 سری ملی - مُهر آبی
 • Vernon & Treat
 • 1899
 • 8
 • 100 دلار 1899 سری ملی - مُهر آبی
 • Napier & McClung
 • 1899
100 دلار سری رایج خزانه داری - دیوید فارگوت - تیپ دو
100 دلار سری ملی - جان جی ناکس