:: پیک اختصاصی ویژه شهر تهران :: اول ببینید و سپس پرداخت کنید!

:: لیست جدید ۵ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۳ :: اینجا ضربه بزنید

50 دلار

معرفی و مشخصات اسکناس 50 دلار (fifty dollars) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 50 دلار سری بهره دار - عقاب - سری یکم 

50 دلار سری بهره دار - عقاب

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - Interest Bearing - Eagle
اسکناس پنجاه دلار سری بهره دار - عقاب
Interest one cent per day - The united states - Eagle - Fifty dollars - Washington - Convertible in to 20 years 6 per cent us bonds
با بهره یک سنت برای هر روز - ایالات متحده - عقاب - 50 دلار - واشنگتن - قابل تبدیل بعد از 20 سال با بهره شش درصد
50 - The united states of America
عدد 50 - ایالات متحده آمریکا
1861
1861
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1861 سری بهره دار - عقاب
 • -
 • 1861

2) 50 دلار سری رایج - الکساندر همیلتون 

50 دلار سری رایج - الکساندر همیلتون

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - Legal tender - Alexander Hamilton
اسکناس پنجاه دلار سری رایج - الکساندر همیلتون
Act of Feb 25th 1862 or Act of March 3rd, 1863 - Series number - Serial number - Seal - Fifty dollars - Hamilton face side view - The United States Promise To Pay To The Bearer Fifty Dollars Payable At The Treasury of the United States At New York - Washington - March 10th 1863
مصوبه 25 فوریه 1862 یا مصوبه سوم مارس 1863 - شماره سری - شماره سریال - مُهر - پنجاه دلار - نیمرخ همیلتون - ایالات متحده متعهد شده است پنجاه دلار به حامل این اسکناس جهت مطالبات پرداخت نماید - واشنگتن - دهم مارس 1863
This Note Is A Legal Tender For All Debts Public And Private Except Duties On Imports And Interest On The Public Debt , And Is exchangeable for U.S. Six percent Twenty Year Bonds , redeemable at the pleasure of the U. States after Five Years And Is Receivable In Payment of All Loans Made To The United States - United States of America
این اسکناس پولی قانونی است که برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود و قابل تبدیل به اوراق قرضه با 6 درصد سود 20 ساله و قابل بازخرید پس از 5 سال در خزانه داری آمریکا - ایالات متحده آمریکا
1862 - 1863
1863 - 1862
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1862 سری رایج - الکساندر همیلتون
 • Chittenden & Spinner
 • 1862
 • 2
 • 50 دلار 1863 سری رایج - الکساندر همیلتون
 • Chittenden & Spinner
 • 1863

3) 50 دلار سری رایج خزانه داری - الکساندر همیلتون 

50 دلار سری رایج خزانه داری - الکساندر همیلتون

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Legal tender - Treasury Note - Hamilton
اسکناس پنجاه دلار سری رایج خزانه داری - الکساندر همیلتون
Act of March 3rd 1863 - This Note Is A Legal Tender For Fifty Dollars - Series number - Serial number - Seal - Hamilton's portrait - The female is represent loyalty - Fifty - The United States Will Pay The Bearer Fifty Dollars Washington - Treasury Note
مصوبه سوم مارس 1863 - پنجاه دلار سری رایج - سری 1869 - شماره سری - پرتره همیلتون - زنی که مظهر وفاداری است - عبارت پنجاه - ایالات متحده متعهد شده است تا پنجاه دلار به حامل آن پرداخت نماید - اسکناس خزانه داری
This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or 15 years imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1864
1864
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1864 سری رایج خزانه داری
 • Chittenden & Spinner
 • 1864

4) 50 دلار سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - همیلتون 

50 دلار سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - همیلتون

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Legal Tender - Compound Interest Treasury Note - Hamilton
اسکناس پنجاه دلار سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - همیلتون
This Note Is A Legal Tender For Fifty Dollars - Treasury Department - Act of June 30th 1864 - Series number - Serial number - Seal - Hamilton's portrait - The female is represent loyalty - Fifty - Three Years After Date The United States Will Pay The Bearer Fifty Dollars With Interest At The Rate Of Six Percent Interest Per Annum Compounded Semi-Annually - Treasury Note
پنجاه دلار سری رایج - وزارت خزانه داری - مصوبه سوم مارس 1864 - سری 1869 - شماره سری - پرتره همیلتون - زنی که مظهر وفاداری است - عبارت پنجاه - نرخ بهره بعد از سه سال قابل پرداخت خواهد شد و به ازای هر ده دلار به میزان شش درصد محاسبه می شود - اسکناس خزانه داری
By Act of Congress this Note is a Legal Tender for Fifty Dollars but bears Interest at six percent compounded every six months though payable only at maturity as follows
طبق قانون هر شش ماه برای هر دلار به میزان شش درصد سود مرکب تعلق می گیرد.
1864
1864
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1864 سری رایج خزانه داری با بهره مرکب
 • -
 • 1864
 • 2
 • 50 دلار 1864 سری رایج خزانه داری با بهره مرکب
 • -
 • 1864

5) 50 دلار سری بهره دار - عقاب - سری دوم 

50 دلار سری بهره دار - عقاب

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Interest bearing note - Eagle
اسکناس پنجاه دلار سری بهره دار - عقاب
Interest One Cent Per Day - Three Years After Date The United States Will Pay To The Order With 7 3/10 Percent Interest Fifty Dollars Payable With Interest - Act of March 3rd 1863 - Eagle - Serial number - Seal - Five Coupons Attached Last Six Months Interest Payable With Note. Prior Installments Payable Only On Presentation of Coupon Therefor - Washington
با بهره یک سنت برای هر روز - سه سال پس از تاریخ ، ایالات متحده به حامل آن با هفت و سه دهم درصد سود برای پنجاه دلار پرداخت خواهد کرد - مصوبه سوم مارس 1863 - عقاب - شماره سریال - مُهر - 5 کوپن بر این اسکناس برای دریافت بهره ضمیمه شده که دریافت آن بعد از گذشت 6 ماه میسر است و ارائه کوپن الزامی می باشد - واشنگتن
Pay to bearer At Maturity. Convertible at the option of the holder into Bonds Redeemable at the pleasure of the Government at any time after five years and payable twenty years from August 15th 1867 with interest at six per cent per annum payable semi-annually in coin
پرداخت به حامل آن در زمان سررسید و قابل تبدیل به اوراق قرضه دولتی بعد از 5 سال و تا 20 سال از تاریخ 15 آگوست 1867 با بهره شش درصد سالیانه برای هر نیم سال به صورت سکه پرداخت می شود.
1864 - 1865
1865 - 1864
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1864 سری بهره دار - عقاب
 • -
 • 1864
 • 2
 • 50 دلار 1865 سری بهره دار - عقاب
 • -
 • 1865

6) 50 دلار سری رایج خزانه داری - هنری کلی 

50 دلار سری رایج خزانه داری - هنری کلی

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Legal tender - Treasury Note - Henry Clay
اسکناس پنجاه دلار سری رایج خزانه داری - هنری کلی
Act of March 3rd 1863 - This Note Is A Legal Tender For Fifty Dollars - Series of 1869 - Henry Clay's portrait - The female is represent Peace - Serial number - Seal - The United States Will Pay The Bearer Fifty Dollars Washington - Treasury Note
مصوبه سوم مارس 1863 - پنجاه دلار سری رایج - سری 1869 - شماره سری - پرتره هنری کلی - زنی که مظهر وفاداری است - ایالات متحده متعهد شده است تا پنجاه دلار به حامل آن پرداخت نماید - اسکناس خزانه داری
This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or 15 years imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1869
1869
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1869 سری رایج خزانه داری - هنری کلی
 • -
 • 1869

7) 50 دلار سری رایج ایالات متحده - بنجامین فرانکلین 

50 دلار سری رایج ایالات متحده - بنجامین فرانکلین

توضیحات

این اسکناس تاریخ های 1874 و 1875 و 1878 در چاپخانه Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC چاپ شده و تاریخ 1880 در چاپخانه Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP به چاپ رسیده است.

ویژگی ها

Fifty dollars Legal tender - United States Note - Benjamin Franklin
اسکناس پنجاه دلار سری رایج ایالات متحده - بنجامین فرانکلین
Act of March 3rd 1863 - This Note Is A Legal Tender For Fifty Dollars - Series of 1880 - Franklin's Portrait - Liberty Woman - Seal - Serial number - The United States Will Pay To Bearer Fifty Dollars Washington D.C. - United States Note
مصوبه سوم مارس 1863 - پنجاه دلار سری رایج - سری 1880 - پرتره فرانکلین - زن آزادیخواه - مُهر - شماره سریال - ایالات متحده متعهد شده است تا پنجاه دلار به حامل آن پرداخت نماید - اسکناس ایالات متحده
United States of America - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or fifteen (15) years imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1880
1880
Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC - Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
چاپخانه اسکناس بانک کلمبیا - اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1800 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Bruce & Gilfillian
 • 1800
 • 2
 • 50 دلار 1800 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Bruce & Wyman
 • 1800
 • 3
 • 50 دلار 1800 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قرمز
 • Rosecrans & Jordan
 • 1800
لیست کامل

8) 50 دلار سری ملی - مسافران 

50 دلار سری ملی - مسافران

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - National Currency - Embarkation of the Pilgrims
اسکناس پنجاه دلار سری ملی - مسافران
National Currency - This Note Is Secured By United States Bonds Deposited With The U.S. Treasurer at Washington - Series 1882 - Will Pay Fifty Dollars To Bearer On Demand - Pictures - Serial number - Seal
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - سری 1882 - پرداخت توسط حامل آن در خزانه داری نیویورک - تصاویر - شماره سریال - مُهر
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - picture - Embarkation of the Pilgrims - eagle - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - تصویر - نقاشی مسافران - عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1881
1881
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1881 سری ملی - مسافران
 • Bruce & Jordan
 • 1881
 • 2
 • 50 دلار 1881 سری ملی - مسافران
 • Tillman & Roberts
 • 1881
 • 3
 • 50 دلار 1881 سری ملی - مسافران
 • Vernon & Treat
 • 1881
لیست کامل

9) 50 دلار سری گواهی طلا - سیلاس رایت 

50 دلار سری گواهی طلا - سیلاس رایت

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - Gold Certificate - Silas Wright
اسکناس پنجاه دلار سری گواهی طلا - سیلاس رایت
Gold Certificate - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Of America Fifty Dollars In Gold Coin Repayable To The Bearer On Demand Washington D.C. - Department Series - Silas Wright's Portrait - Seal - Serial number
گواهی طلا - این اسکناس گواهی می کند که پنجاه دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است. این مبلغ سکه طلا با تقاضا و ارائه این اسکناس در دفتر خزانه داری شهر نیویورک قابل پرداخت است - سری وزارت خانه - پرتره سیلاس رایت - مُهر - شماره سریال
Fifty Dollars United States Gold Certificate
پنجاه دلار ایالات متحده سری گواهی طلا
1882
1882
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1882 سری گواهی طلا - سیلاس رایت
 • -
 • 1882

10) 50 دلار سری گواهی سپرده نقره - ادوارد اورت - تیپ یک 

50 دلار سری گواهی سپرده نقره - ادوارد اورت - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - Silver Certificate of Deposit - Edward Everett - Type 1
اسکناس پنجاه دلار سری گواهی سپرده نقره - ادوارد اورت - تیپ یک
Series of 1880 - Certificate of Deposit - Act of February 28th 1878 - Edward Everett's portrait - Serial number - Seal - This Certifies That There Have Been Deposited With The Treasurer Of U.S. At Payable At His Office To The Bearer On Demand Fifty Silver Dollars
سری 1880 - گواهی سپرده - مصوبه 28 فوریه 1878 - پرتره ادوارد اورت - شماره سریال - مُهر - این گواهی قابل پرداخت به اندازه 20 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1878 - 1800
1880 - 1878
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1878 سری گواهی سپرده نقره
 • Scofield & Gilfillan
 • 1878
 • 2
 • 50 دلار 1878 سری گواهی سپرده نقره
 • Rosecrans & Huston
 • 1800

11) 50 دلار سری ملی - مُهر قهوه ای 

50 دلار سری ملی - مُهر قهوه ای

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - National Currency - Brown Seal
اسکناس پنجاه دلار سری ملی - مُهر قهوه ای
National Currency - This note is secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer at Washington. - Will Pay Fifty Dollars To Bearer on Demand - Washington Crossing the Delaware - Washington at Prayer - Serial number - Seal
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت توسط حامل آن در خزانه داری نیویورک - واشنگتن در حال عبور از دلاویر با قایق - واشنگتن در حال نیایش - شماره سریال - مُهر
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - Picture - Number - Eagle - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - تصویر - عدد - عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1885 - 1900
1900 - 1885
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1885 سری ملی - مُهر قهوه ای - عدد 1003 در پشت
 • Bruce & Wyman
 • 1885
 • 2
 • 50 دلار 1892 سری ملی - مُهر قهوه ای - عدد 4821 در پشت
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1892
 • 3
 • 50 دلار 1893 سری ملی - مُهر قهوه ای - عدد 4782 در پشت
 • Tillman & Morgan
 • 1893
لیست کامل

12) 50 دلار سری گواهی سپرده نقره - ادوارد اورت - تیپ دو 

50 دلار سری گواهی سپرده نقره - ادوارد اورت - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - Silver Certificate of Deposit - Edward Everett - Type 2
اسکناس پنجاه دلار سری گواهی سپرده نقره - ادوارد اورت - تیپ دو
Certificate of Deposit - Act of February 28th 1878 - Edward Everett's portrait - Serial number - Seal - This Certifies That There Have Been Deposited With The (Assistant) Treasurer Of U.S. At (cities vary) Payable At His Office To The Bearer On Demand Fifty Silver Dollars
گواهی سپرده - 28 فوریه 1878 - پرتره ادوارد اورت - شماره سریال - مُهر - این گواهی قابل پرداخت به اندازه 50 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1891
1891
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1891 سری گواهی سپرده نقره - ادوارد اورت - مُهر قرمز
 • Rosecrans and Nebecker
 • 1891
 • 2
 • 50 دلار 1891 سری گواهی سپرده نقره - ادوارد اورت - مُهر قرمز
 • Tillman and Morgan
 • 1891
 • 3
 • 50 دلار 1891 سری گواهی سپرده نقره - ادوارد اورت - مُهر قرمز
 • Bruce and Roberts
 • 1891
لیست کامل

13) 50 دلار سری رایج خزانه داری - ویلیام سیوارد 

50 دلار سری رایج خزانه داری - ویلیام اچ. سیوارد

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Legal Tender - Treasury Note - William H. Seward
اسکناس پنجاه دلار سری رایج خزانه داری - ویلیام اچ. سیوارد
Series of 1891 - Legal Tender Act July 14 1890 - Treasury Note - Serial number - Seal - Seward face side view - The United States Of America Will Pay To Bearer Fifty Dollars In Coin Washington, D.C
سری 1891 - سری رایج به مصوبه 14 جولای 1890 - اسکناس خزانه داری - شماره سریال - مُهر - نیمرخ سیوارد - ایالات متحده متعهد شده است تا پنجاه دلار به حامل آن پرداخت نماید
Fifty Dollars unite states Silver certificate - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt
پنجاه دلار سری گواهی نقره ایالات متحده - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد.
1891
1891
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1891 سری رایج خزانه داری - ویلیام اچ. سیوارد
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1891

14) 50 دلار سری ملی - مُهر آبی 

50 دلار سری ملی - مُهر آبی

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - National Currency - Blue Seal
اسکناس پنجاه دلار سری ملی - مُهر آبی
National Currency - This note is secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer at Washington. - Will Pay Fifty Dollars To Bearer on Demand - Washington Crossing the Delaware - Washington at Prayer - Serial number - Seal
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت توسط حامل آن در خزانه داری نیویورک - واشنگتن در حال عبور از دلاویر با قایق - واشنگتن در حال نیایش - شماره سریال - مُهر
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - Heraldic eagle - Date - Heraldic eagle - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - نشان عقاب - تاریخ - نشان عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1900 - 1901
1901 - 1900
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1900 سری ملی - مُهر آبی
 • -
 • 1900
 • 2
 • 50 دلار 1901 سری ملی - مُهر آبی
 • Lyons & Roberts
 • 1901

15) 50 دلار سری ملی - جان شرمان 

50 دلار سری ملی - جان شرمان

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - National Currency - John Sherman
اسکناس پنجاه دلار سری ملی - جان شرمان
National Currency - Secured By United States Bonds Deposited With The Treasurer Of The United States of America Will Pay To The Bearer On Demand Fifty Dollars - Series of 1902 - Serial number - Seal - John Sherman's portrait
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین شده و به حامل آن پنجاه دلار پرداخت می گردد - سری 1902 - شماره سریال - مُهر - پرتره جان شرمان
This note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by The United States to individuals corporations and associations within the United States except interest on the public debt - woman and man and train
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - تصویری از یک زن و مرد و قطار
1902 - 1928
1928 - 1902
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1904 سری ملی - جان شرمان - مُهر آبی
 • Lyons & Roberts
 • 1904
 • 2
 • 50 دلار 1904 سری ملی - جان شرمان - مُهر قرمز
 • Lyons & Roberts
 • 1904
 • 3
 • 50 دلار 1906 سری ملی - جان شرمان - مُهر آبی
 • Lyons & Treat
 • 1906
لیست کامل

16) 50 دلار سری گواهی طلا - یولیسیز گرانت 

50 دلار سری گواهی طلا - اولیسس گرانت

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - Gold Certificate - Ulysses S. Grant
اسکناس پنجاه دلار سری گواهی طلا - یولیسیز گرانت
Gold Certificate - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Of America Fifty Dollars In Gold Coin Payable To The Bearer On Demand - Act of July 12 1882 - Series of 1913 - Ulysses S. Grant's portrait - Seal - Serial number
گواهی طلا - این اسکناس گواهی می کند که پنجاه دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است. این مبلغ سکه طلا با تقاضا و ارائه این اسکناس در دفتر خزانه داری شهر نیویورک قابل پرداخت است - مصوبه 12 جولای 1882 - سری 1913 - پرتره اولیسس گرانت - مُهر - شماره سریال
The United States of America Fifty Dollars In Gold Coin
پنجاه دلار مطابق با سکه طلا ایالات متحده آمریکا
1913 - 1922
1922 - 1913
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1913 سری گواهی طلا - اولیسس گرانت
 • Teehee & Burke
 • 1913
 • 2
 • 50 دلار 1922 سری گواهی طلا - اولیسس گرانت
 • Parker & Burke
 • 1922

17) 50 دلار سری فدرال رزرو - یولیسیز گرانت 

50 دلار سری فدرال رزرو - اولیسس گرانت

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - Federal Reserve Note - Ulysses S. Grant
اسکناس پنجاه دلار سری فدرال رزرو - یولیسیز گرانت
Federal Reserve Note - Series of 1914 - Authorized by Federal Reserve Act of December 23, 1913 - The United States Will Pay To The Bearer On Demand Fifty Dollars - Washington D.C. - Ulysses S. Grant's portrait - Seal - Serial number - Fifty dollars
اسکناس سری فدارل رزرو - سری 1914 - ثبت شده توسط بانک فدرال رزرو طبق مصوبه 23 دسامبر 1913 - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 50 دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره اولیسس گرانت - مُهر - شماره سریال - پنجاه دلار
Federal Reserve Note - female - Ship - This note is receivable by all national and member banks and federal reserve banks for all taxes, customs and other public dues, it is redeemable in gold on demand at the treasury department of the United States in the city of Washington, District of Columbia, or in gold or lawful money at any federal reserve bank
اسکناس سری فدارل رزرو - تصویر یک زن - کشتی - این اسکناس قابل دریافت در تمام بانک های ملی و بانک های فدرال رزرو برای همه بدهی های عمومی و مالیات می باشد. قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری در شهر واشنگتن و ناحیه کلمبیامی باشد.همچنین علاوه بر طلا قابل تعویض با پول های قانونی در بانک های فدرال رزرو نیز می باشد
1914
1914
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1914 سری فدرال رزرو - اولیسس گرانت - مُهر قرمز
 • Burke & McAdoo
 • 1914
 • 2
 • 50 دلار 1914 سری فدرال رزرو - اولیسس گرانت - مُهر آبی
 • Burke & McAdoo
 • 1914

18) 50 دلار سری ملی - فدرال رزرو - یولیسیز گرانت 

50 دلار سری ملی فدرال رزرو - یولیسیز گرانت

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars National Currency - Federal Reserve Bank Note - Ulysses S. Grant
اسکناس پنجاه دلار سری ملی فدرال رزرو - یولیسیز گرانت
National Currency - Federal Reserve Bank Note - Series of 1918 - May 18, 1914 - Secured By United States Certificates Of Indebtedness Or United States One-Year Gold Notes, Deposited With The Treasurer Of The United States Of America - Will Pay To The Bearer On Demand Fifty Dollars - Ulysses S. Grant's portrait - Serial number - Seal - Authorized By The Acts Of Dec. 23, 1913, And April 23, 1918
سری ملی - اسکناس فدرال رزرو - سری 1918 - هجدهم می 1914 - تضمین شده توسط گواهی های بدهی ایالات متحده یا اسکناس های سری گواهی طلا برای یک سال - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 50 دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره یولیسیز گرانت - شماره سریال - مُهر - ثبت شده طبق مصوبه 23 دسامبر 1913 و یا 23 آوریل 1918
National Currency Federal Reserve Note - female - Ship - This note is receivable by all national and member banks and federal reserve banks for all taxes, customs and other public dues, it is redeemable in gold on demand at the treasury department of the United States in the city of Washington, District of Columbia, or in gold or lawful money at any federal reserve bank
اسکناس سری ملی فدارل رزرو - تصویر یک زن - کشتی - این اسکناس قابل دریافت در تمام بانک های ملی و بانک های فدرال رزرو برای همه بدهی های عمومی و مالیات می باشد. قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری در شهر واشنگتن و ناحیه کلمبیامی باشد.همچنین علاوه بر طلا قابل تعویض با پول های قانونی در بانک های فدرال رزرو نیز می باشد
1918
1918
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1918 سری ملی فدرال رزرو - اولیسس گرانت
 • -
 • 1918

19) 50 دلار سری ملی - فدرال رزرو - کاخ کنگره 

50 دلار سری ملی فدرال رزرو - کاخ کنگره

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars National Currency - Federal Reserve Bank Note - US Capitol Building
اسکناس پنجاه دلار سری ملی فدرال رزرو - کاخ کنگره
National Currency - Series number - secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer of the united states of america - Will Pay To The Bearer On Demand Fifty Dollars - Ulysses S. Grant's portrait - Serial number - Seal
سری ملی - شماره سری - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت 50 دلار به حامل آن در خزانه داری نیویورک - پرتره اولیسس گرانت - شماره سریال - مُهر
The United states of America - US Capitol Building - Fifty dollars
ایالات متحده آمریکا - کاخ کنگره - پنجاه دلار
1928
1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1928 سری ملی فدرال رزرو - کاخ کنگره
 • -
 • 1928

20) 50 دلار سری گواهی طلا - کاخ کنگره 

50 دلار سری گواهی طلا - کاخ کنگره

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - Gold Certificate - US Capitol Building
اسکناس پنجاه دلار سری گواهی طلا - کاخ کنگره
This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Of America Fifty Dollars In Gold Coin Payable To The Bearer On Demand - Gold Certificate - This certificate is legal tender in the amount there of in payment of all debts and dues public and private - Series number - Ulysses S. Grant's portrait - Seal - Serial number
این اسکناس گواهی می کند که پنجاه دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است. این مبلغ سکه طلا با تقاضا و ارائه این اسکناس در دفتر خزانه داری شهر نیویورک قابل پرداخت است - گواهی طلا - این گواهی پولی قانونی است که قابل پرداخت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی می باشد - شماره سری - پرتره اولیسس گرانت - مُهر - شماره سریال
The United states of America - US Capitol Building - Fifty dollars
ایالات متحده آمریکا - کاخ کنگره - پنجاه دلار
1928
1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1928 سری گواهی طلا - کاخ کنگره
 • Woods & Mellon
 • 1928

21) 50 دلار سری فدرال رزرو - کاخ کنگره 

50 دلار سری فدرال رزرو - کاخ کنگره

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - tip 23
اسکناس پنجاه دلار سری فدرال رزرو - کاخ کنگره
Federal Reserve Note - Series number - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private and is redeemable lawful money of the United States, at United States treasury or at any federal reserve bank - The United States Will Pay To The Bearer On Demand Ten Dollars - Ulysses S. Grant's portrait - Serial number - Seal
اسکناس سری فدارل رزرو - شماره سری - این اسکناس قابل دریافت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی است و همچنین قابل تعویض با تمام پول های قانونی ایالات متحده در شعب وزارت خزانه داری یا هر کدام از بانک های فدرال رزرو - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 50 دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره اولیسس گرانت - شماره سریال - مُهر
The United states of America - US Capitol Building - Fifty dollars
ایالات متحده آمریکا - کاخ کنگره - پنجاه دلار
1928 - 1993
1993 - 1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1928 سری فدرال رزرو - کاخ کنگره
 • -
 • 1928
 • 2
 • 50 دلار 1934 سری فدرال رزرو - کاخ کنگره
 • Julian & Morgenthau
 • 1934
 • 3
 • 50 دلار 1934 سری فدرال رزرو - کاخ کنگره
 • Julian & Vinson
 • 1934
لیست کامل

22) 50 دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک 

50 دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - Federal reserve note - Trust - Type 1
اسکناس پنجاه دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک
Federal reserve note - The united states of America - Series number - Ulysses S. Grant's portrait - Serial number - Seal - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private - Fifty dollars
سری فدرال رزرو - ایالات متحده آمریکا - شماره سری - پرتره اولیسس گرانت - شماره سریال - مُهر - این اسکناس پولی قانونی است برای همه بدهی های عمومی و خصوصی - پنجاه دلار
The united states of America - In God we trust - US Capitol Building - Fifty Dollars
ایالات متحده آمریکا - به خدایی که ایمان داریم - عمارت پارلمان آمریکا - پنجاه دلار
1996 - 2001
2001 - 1996
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 1996 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک
 • Withrow & Rubin
 • 1996
 • 2
 • 50 دلار 2001 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک
 • -
 • 2001

23) 50 دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو 

50 دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

Fifty dollars Banknote - Federal reserve note - Trust - Type 2
اسکناس پنجاه دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو
Federal reserve note - The united states of America - Series number - Ulysses S. Grant's portrait - Serial number - Seal - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private - Fifty dollars
سری فدرال رزرو - ایالات متحده آمریکا - شماره سری - پرتره اولیسس گرانت - شماره سریال - مُهر - این اسکناس پولی قانونی است برای همه بدهی های عمومی و خصوصی - پنجاه دلار
The united states of America - In God we trust - US Capitol Building - Fifty Dollars
ایالات متحده آمریکا - به خدایی که ایمان داریم - عمارت پارلمان آمریکا - پنجاه دلار
2013 - 2004
2004 - 2013
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 50 دلار 2004 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو
 • Marin & Snow
 • 2004
 • 2
 • 50 دلار 2006 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو
 • Anna Escobedo Cabral & Paulson
 • 2006
 • 3
 • 50 دلار 2009 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو
 • Rosa Gumataotao Rios & Geithner
 • 2009
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.