:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

5000 دلار

معرفی و مشخصات اسکناس 5000 دلار (five thousand dollars) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5000 دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان 

5000 دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Thousand dollars Banknote - Gold Certificate - Eagle
اسکناس پنج هزار دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان
It is Hereby Certified That five Thousand Dollars Have been Deposited in the United States Payable in Gold at this Office, to the order of - washingon - e pluribus unum - act of march 3 1883 - Vignettes of eagle with shield and female
به موجب این سند گواهی می شود که به دستور ... مبلغ پنج هزار دلار به عنوان پشتوانه توسط ایالات متحده به صورت طلا پرداخت می شود - واشنگتن - عبارتی به زبان لاتین - مصوبه سوم مارس 1833 - تصویری از عقاب و سپر و زن
Five Thousand Dollars
پنج هزار دلار
1863
1863
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5000 دلار 1863 سری گواهی طلا
 • Colby & Spinner
 • 1863

2) 5000 دلار سری رایج خزانه داری 

5000 دلار 5000 دلار سری رایج خزانه داری

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Thousand dollars Banknote - Legal tender -treasury note
اسکناس پنج هزار دلار 5000 دلار سری رایج خزانه داری
Legal tender for 5000 dollars - The United States - The Altar of Liberty - Five thousand dollars - act of march 3 1863 - treasury note
5000 دلار سری رایج - ایالات متحده - تصویر نمادین - پنج هزار دلار - مصوبه سوم مارس 1863 - اسکناس خزانه داری
-
-
1864
1864
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5000 دلار 1864 سری رایج خزانه داری
 • -
 • 1864

3) 5000 دلار سری رایج ایالات متحده - جیمز مدیسون 

5000 دلار سری رایج ایالات متحده - جیمز مدیسون

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Thousand dollars Banknote Legal Tender - United States note - James Madison
اسکناس پنج هزار دلار سری رایج ایالات متحده - جیمز مدیسون
United states note - Act of March 3th 1863 - 5000 - The united states will pay to bearer five thousand dollars - Series of 1878 - Washington D.C. - The note is legal tender for five thousand dollars - Madison's bust - Seal - Serial number
اسکناس سری رایج ایالات متحده - مصوبه سوم مارس 1863 - 5000 - پنج هزار دلار ایالات متحده - سری 1878 - واشنگتن دی.سی - این اسکناس ، پولی قانونی به ارزش پنج هزار دلار می باشد - نیم تنه مدیسون - مُهر - شماره سریال
This note is a Legal tender at its face value - for all debts public and private except duties on imports interest on the public dept - Heraldic eagle and Flag - The united states of America - Series of 1878
ارزش اسمی درج شده بر روی این اسکناس برابر با ارزش قانونی آن می باشد - برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی - عقاب و پرچم (نشان آمریکا) - ایالات متحده آمریکا - سری 1878
1878
1878
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5000 دلار 1878 سری رایج ایالات متحده
 • Scofield & Gilfillan
 • 1878

4) 5000 دلار سری گواهی طلا - جیمز مدیسون 

5000 دلار سری گواهی طلا - جیمز مدیسون

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Thousand dollars Banknote - Gold Certificate - James Madison
اسکناس پنج هزار دلار سری گواهی طلا - جیمز مدیسون
This certifies that five thousand dollars of gold coin have been deposited in the treasury of the united states. that sum is repayable in gold coin on demand on the presentation here of the office of the u.s assistant treasurer at new york city - Act of 12th 1882 - James Madison's Bust - Serial number - 5000 - Seal - Gold certificate
این اسکناس گواهی می کند که پنج هزار دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است. این مبلغ سکه طلا با تقاضا و ارائه این اسکناس در دفتر خزانه داری شهر نیویورک قابل پرداخت است - مصوبه دوازدهم جولای 1882 - نیم تنه جیمز مدیسون - شماره سریال - 5000 - مُهر - گواهی طلا
Five thousand dollars - United states - 5000 - Heraldic eagle and Flag - Gold Certificate
پنج هزار دلار - ایالات متحده - 5000 - عقاب و پرچم - گواهی طلا
1882
1882
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5000 دلار 1882 سری گواهی طلا - مُهر قهوه ای
 • Bruce & Gilfillan
 • 1882
 • 2
 • 5000 دلار 1882 سری گواهی طلا - مُهر قهوه ای - CS by Thomas C. Acton
 • Bruce & Gilfillan
 • 1882
 • 3
 • 5000 دلار 1882 سری گواهی طلا - مُهر قهوه ای
 • Bruce & Wyman
 • 1882
لیست کامل

5) 5000 دلار سری فدرال رزرو - مُهر آبی 

5000 دلار سری فدرال رزرو - مُهر آبی

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Thousand dollars - Federal reserve note - Blue Seal
اسکناس پنج هزار دلار سری فدرال رزرو - مُهر آبی
Federal Reserve Note - The United States of America Will Pay To The Bearer on Demand five Thousand Dollars - Authorized By Federal Reserve Act of December 23, 1913 As Amended By Act of September 26, 1918 - Series of 1918 - James Madison's portrait - Seal - five thousand dollars
اسکناس فدرال رزرو - ایالات متحده موظف به پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار پنج هزار دلار می باشد - مجاز شده توسط مصوبه 23 دسامبر 1913 ، اصلاح قانون در اصلاح 26 سپتامبر 1918 - سری 1918 - پرتره جیمز مدیسون - مُهر - پنج هزار دلار
Federal Reserve Note - Embarkation of the Pilgrims - This note is receivable by all national and member banks and federal reserve banks for all taxes, customs and other public dues, it is redeemable in gold on demand at the treasury department of the United States in the city of Washington, District of Columbia, or in gold or lawful money at any federal reserve bank
اسکناس فدرال رزرو - نقاشی مسافران (اثر رابرت والتر) - این اسکناس قابل دریافت در تمام بانک های ملی و بانک های فدرال رزرو برای همه بدهی های عمومی و مالیات می باشد. قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری در شهر واشنگتن و ناحیه کلمبیامی باشد.همچنین علاوه بر طلا قابل تعویض با پول های قانونی در بانک های فدرال رزرو نیز می باشد
1918
1918
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5000 دلار 1918 سری فدرال رزرو - مُهر آبی - بوستون - A
 • Burke and Glass
 • 1918
 • 2
 • 5000 دلار 1918 سری فدرال رزرو - مُهر آبی - نیویورک - B
 • Burke and Glass
 • 1918
 • 3
 • 5000 دلار 1918 سری فدرال رزرو - مُهر آبی - کلیوند - D
 • Burke and Glass
 • 1918
لیست کامل

6) 5000 دلار سری فدرال رزرو - مُهر سبز 

5000 دلار سری فدرال رزرو - مُهر سبز

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Thousand dollars - Federal reserve note - Green Seal
اسکناس پنج هزار دلار سری فدرال رزرو - مُهر سبز
Federal Reserve Note - The United States of America Will Pay To The Bearer on Demand five Thousand Dollars - redeemable in gold on demand at the united states treasury , or in gold or lawful money at any federal reserve bank - Series number - James Madison's portrait - Seal - five thousand dollars
اسکناس فدرال رزرو - ایالات متحده موظف به پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار پنج هزار دلار می باشد - قابل تبدیل به طلا برای مطالبات در وزارت خزانه داری و یا پول قانونی و طلا در تمام بانک های فدرال رزرو - شماره سری - پرتره جیمز مدیسون - مُهر - پنج هزار دلار
The United States of America - 5000 - Five Thousand dollars
ایالات متحده آمریکا - 5000 - پنج هزار دلار
1928 - 1934
1934 - 1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5000 دلار 1928 سری فدرال رزرو - مُهر سبز
 • -
 • 1928
 • 2
 • 5000 دلار 1934 سری فدرال رزرو - مُهر سبز
 • -
 • 1934

7) 5000 دلار سری گواهی طلا - جیمز مدیسون 

5000 دلار سری گواهی طلا - جیمز مدیسون

توضیحات

-

ویژگی ها

Five Thousand dollars Banknote - Gold Certificate - James Madison
اسکناس پنج هزار دلار سری گواهی طلا - جیمز مدیسون
The united states of America five thousand dollars in gold payable to bearer on demand - Series number - Serial number - Gold Certificate - This certificate is legal tender in the amount there of in payment of all debts and dues public and private - James Madison's portrait
طبق قانون ، ایالات متحده پنج هزار دلار طلا به حامل آن پرداخت می کند - شماره سری - شماره سریال - گواهی طلا - این گواهی پولی قانونی است که قابل پرداخت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی می باشد - پرتره جیمز مدیسون
The united states of America - 5000 - Five thousand dollars
ایالات متحده آمریکا - 5000 - پنج هزار دلار
1928
1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5000 دلار 1928 سری گواهی طلا - جیمز مدیسون
 • Woods & Mellon
 • 1928

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.