1 تالر

معرفی و مشخصات سکه 1 تالر آنتون از زاکسن (One Thaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر تالر برابر با دویست هشتاد فینیگ و سه و نیم تالر برابر با یک دوکات می باشد. این سکه در 8 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 تالر - پادشاه نیمرخ جوان پادشاه-تیپ یک 

سکه 1 تالر آنتون - نیمرخ جوان پادشاه-تیپ یک

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT SEGNE SACHSEN به معنی «خداوند به زاکسن برکت دهد» نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Thaler Anton - Young King face side view-Type one
سکه 1 تالر آنتون - نیمرخ جوان پادشاه-تیپ یک
ANTON V.G.G. KOENIG VON SACHSEN - King face side view
آنتون به لطف خدا پادشاه زاکسن - نیمرخ پادشاه
ZEHN EINE FEINE MARK - Crowned arms within laurel wreath - Date - Mint mark
یک دهم فاین مارک - نشان تاجدار در تاج برگ بو - تاریخ - نشان ضرابخانه
1827 - 1828
1827 - 1828
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 تالر 1828
 • نقره
 • 28.06
 • 37

2) 1 تالر - پادشاه نیمرخ جوان پادشاه-تیپ دو 

سکه 1 تالر آنتون - نیمرخ جوان پادشاه-تیپ دو

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT SEGNE SACHSEN به معنی «خداوند به زاکسن برکت دهد» نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Thaler Anton - Young King face side view-Type two
سکه 1 تالر آنتون - نیمرخ جوان پادشاه-تیپ دو
ANTON V.G.G. KOENIG VON SACHSEN - King face side view
آنتون به لطف خدا پادشاه زاکسن - نیمرخ پادشاه
Crowned arms within laurel wreath - SEGEN DES BERGBAUS - X. EINE FEINE MARK - Date - Mint mark
نشان تاجدار در تاج برگ بو - به برکت معدن - یک دهم فاین مارک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1828
1828
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

3) 1 تالر - دانشگاه فرایبرگ 

سکه 1 تالر آنتون - دانشگاه فرایبرگ

توضیحات

دانشگاه فنی معدن فرایبرگ یک دانشگاه فنی در فرایبرگ، در ایالت زاکسن در شرق آلمان است. این دانشگاه در 1765 میلادی بنیان‌گذاری شده است.

ویژگی ها

1 Thaler Anton - Freiberg University
سکه 1 تالر آنتون - دانشگاه فرایبرگ
ANTON V.G.G.KOENIG VON SACHSEN - King face side view
آنتون به لطف خدا پادشاه زاکسن- نیمرخ پادشاه
K. S. BERGAKADEMIE ZU FREIBERG - Oak wreath - DEM FLEISSE - 2 Hammer - Date
دانشگاه فنی معدن فرایبرگ در منطقه پادشاهی زاکسن - تاج برگ بلوط - کوشش - 2 عدد چکش - تاریخ
1829
1829
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

4) 1 تالر - پادشاه نیمرخ پیر پادشاه-تیپ یک 

سکه 1 تالر آنتون - نیمرخ پیر پادشاه-تیپ یک

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT SEGNE SACHSEN به معنی «خداوند به زاکسن برکت دهد» نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Thaler Anton - Old King face side view-Type one
سکه 1 تالر آنتون - نیمرخ پیر پادشاه-تیپ یک
ANTON V.G.G. KOENIG VON SACHSEN - King face side view
آنتون به لطف خدا پادشاه زاکسن - نیمرخ پادشاه
ZEHN EINE FEINE MARK - Crowned arms within laurel wreath - Date - Mint mark
یک دهم فاین مارک - نشان تاجدار در تاج برگ بو - تاریخ - نشان ضرابخانه
1829 To 1836
از 1829 تا 1836
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 تالر 1830
 • نقره
 • 28.06
 • 37
 • 3
 • 1 تالر 1831
 • نقره
 • 28.06
 • 37
لیست کامل

5) 1 تالر - پادشاه نیمرخ پیر پادشاه-تیپ دو 

سکه 1 تالر آنتون - نیمرخ پیر پادشاه-تیپ دو

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT SEGNE SACHSEN به معنی «خداوند به زاکسن برکت دهد» نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Thaler Anton - Old King face side view-Type two
سکه 1 تالر آنتون - نیمرخ پیر پادشاه-تیپ دو
ANTON V.G.G. KOENIG VON SACHSEN - King face side view
آنتون به لطف خدا پادشاه زاکسن - نیمرخ پادشاه
Crowned arms within laurel wreath - SEGEN DES BERGBAUS - X. EINE FEINE MARK - Date - Mint mark
نشان تاجدار در تاج برگ بو - به برکت معدن - یک دهم فاین مارک - تاریخ - نشان ضرابخانه
1829 To 1836
از 1829 تا 1836
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 تالر 1830
 • نقره
 • 28.06
 • 37
 • 3
 • 1 تالر 1831
 • نقره
 • 28.06
 • 37
لیست کامل

6) 1 تالر - موسسه جنگلداری تارانت 

سکه 1 تالر آنتون - موسسه جنگلداری تارانت

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Thaler Anton - forest institute of Tharant
سکه 1 تالر آنتون - موسسه جنگلداری تارانت
ANTON V.G.G.KOENIG VON SACHSEN - King face side view
آنتون به لطف خدا پادشاه زاکسن- نیمرخ پادشاه
K. S. FORSTINSTITUT ZU THARANT - Oak wreath - DEM FLEISSE UND GESITTETEN BETRAGEN - Date
موسسه جنگلداری تارانت در منطقه پادشاهی زاکسن - تاج برگ بلوط - با سخت کوشی و شایستگی - تاریخ
1830
1830
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1399
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

7) 1 تالر - آنتون و فردریش آگوست 

سکه 1 تالر آنتون - آنتون و فردریش آگوست

توضیحات

این سکه به مناسبت تصویب قانون اساسی جدید ضرب شده و بر کنگره بیرونی آن عبارت ZEHN EINE FEINE MARK به معنی یک دهم فاین مارک نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Thaler Anton - Anton and Friedrich august
سکه 1 تالر آنتون - آنتون و فردریش آگوست
ANTON KOENIG UND FRIEDRICH AUGUST MITREGENT VON SACHSEN - Anton and Friedrich august face side view
پادشاه آنتون و فردریش آگوست معاون پادشاهی زاکسن- نیمرخ پادشاه آنتون و فردریش آگوست
VEREINTEN SICH MIT DEN GETREUEN STAENDEN ZU NEUER VERFASSUNG DES STAATS - AM 4. SEPTBR. 1831 - Star - Oak wreath - Mint mark
این ایالت وفادارانه و متحد به قانون اساسی جدید این کشور پیوست - در تاریخ 4 سپتامبر 1831 - ستاره - تاج برگ بلوط - نشان ضرابخانه
1831
1831
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

8) 1 تالر - مرگ شاه آنتون 

سکه 1 تالر آنتون - مرگ شاه آنتون

توضیحات

این سکه به مناسبت مرگ پادشاه آنتون ضرب شده  و دو واریته دارد که در نوشته کنگره بیرونی متفاوت می باشند. بر کنگره بیرونی واریته یک عبارت GOTT SEGNE SACHSEN به معنی «خداوند به زاکسن برکت دهد» نوشته شده و در واریته دوم عبارت SEGEN DES BERGBAUS به معنی «به برکت معدن» نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Thaler Anton - Death of king Anton
سکه 1 تالر آنتون - مرگ شاه آنتون
ANTON KOENIG * VON SACHSEN + DEN 6 IUNI 1836 - Star - King face side view
آنتون پادشاه زاکسن تا تاریخ 6 ژوئن 1836 - ستاره - نیمرخ پادشاه
Crowned arms within Oak wreath with two torches - ZEHN EINE FEINE MARK - Mint mark
نشان تاجدار در تاج برگ بو - به برکت معدن - یک دهم فاین مارک - نشان ضرابخانه
1836
1836
Silver 833
نقره با عیار 833
28.06 Grams
28.06 گرم
37 mm
37 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 تالر 1836 ، واریته دو
 • نقره
 • 28.06
 • 37