:: مزایده جدید شماره 48 :: اینجا ضربه بزنید

1 تالر

معرفی و مشخصات سکه 1 تالر یوهان از زاکسن (One Thaler) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر تالر برابر با سیصد فینیگ یا سی نوی گروشن (گروشن جدید) بوده و یک دوکات برابر با سه و نیم تالر و یک کرون برابر با ده تالر می باشد. این سکه در 7 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 تالر - نشان ملی با شنل-تیپ یک 

سکه 1 تالر یوهان - نشان ملی با شنل-تیپ یک

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT SEGNE SACHSEN به معنی «خداوند به زاکسن برکت دهد» نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Thaler Johann - Coat of arms with Cape-Type one
سکه 1 تالر یوهان - نشان ملی با شنل-تیپ یک
IOHANN V.G.G.KOENIG V. SACHSEN - King face side view - Mint mark
یوهان به لطف خدا پادشاه زاکسن - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
SEGEN DES BERGBAUS - XIV EINE F. MARK - Coat of arms of Saxony with Cape - Date
به برکت معدن - یک چهاردهم فاین مارک - نشان ملی زاکسن با شنل - تاریخ
1854
1854
Silver 750
نقره با عیار 750
22.27 Grams
22.27 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

2) 1 تالر - نشان ملی با شنل-تیپ دو 

سکه 1 تالر یوهان - نشان ملی با شنل-تیپ دو

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT SEGNE SACHSEN به معنی «خداوند به زاکسن برکت دهد» نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Thaler Johann - Coat of arms with Cape-Type two
سکه 1 تالر یوهان - نشان ملی با شنل-تیپ دو
IOHANN V.G.G.KOENIG V. SACHSEN - King face side view - Mint mark
یوهان به لطف خدا پادشاه زاکسن - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
EIN THALER - XIV EINE F. M. - Coat of arms of Saxony with Cape - Date
یک تالر - یک چهاردهم فاین مارک - نشان ملی زاکسن با شنل - تاریخ
1854
1854
Silver 750
نقره با عیار 750
22.27 Grams
22.27 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

3) 1 تالر - نشان ملی با شنل-تیپ سه 

سکه 1 تالر یوهان - نشان ملی با شنل-تیپ سه

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT SEGNE SACHSEN به معنی «خداوند به زاکسن برکت دهد» نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Thaler Johann - Coat of arms with Cape-Type three
سکه 1 تالر یوهان - نشان ملی با شنل-تیپ سه
IOHANN V.G.G.KOENIG VON SACHSEN - King face side view - Mint mark
یوهان به لطف خدا پادشاه زاکسن - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
SEGEN DES BERGBAUS - XIV EINE F. M. - Coat of arms of Saxony with Cape - Date
به برکت معدن - یک چهاردهم فاین مارک - نشان ملی زاکسن با شنل - تاریخ
1855 - 1856
1855 - 1856
Silver 750
نقره با عیار 750
22.27 Grams
22.27 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 تالر 1856
 • نقره
 • 22.27
 • 34

4) 1 تالر - نشان ملی با شنل-تیپ چهار 

سکه 1 تالر یوهان - نشان ملی با شنل-تیپ چهار

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT SEGNE SACHSEN به معنی «خداوند به زاکسن برکت دهد» نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Thaler Johann - Coat of arms with Cape-Type four
سکه 1 تالر یوهان - نشان ملی با شنل-تیپ چهار
IOHANN V.G.G.KOENIG VON SACHSEN - King face side view - Mint mark
یوهان به لطف خدا پادشاه زاکسن - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
EIN THALER - XIV EINE F. M. - Coat of arms of Saxony with Cape - Date
یک تالر - یک چهاردهم فاین مارک - نشان ملی زاکسن با شنل - تاریخ
1855 - 1856
1855 - 1856
Silver 750
نقره با عیار 750
22.27 Grams
22.27 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 تالر 1856
 • نقره
 • 22.27
 • 34

5) 1 تالر - بازدید پادشاه 

سکه 1 تالر یوهان - بازدید پادشاه

توضیحات

این سکه به مناسبت بازدید پادشاه از ضرابخانه ضرب شده و بر کنگره بیرونی آن عبارت GOTT SEGNE SACHSEN به معنی «خداوند به زاکسن برکت دهد» نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Thaler Johann - Visit by King
سکه 1 تالر یوهان - بازدید پادشاه
IOHANN V.G.G. KOENIG V. SACHSEN - King face side view - Mint mark
یوهان به لطف خدا پادشاه زاکسن - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
EINE THALER - XIV EINE F.M. - Crown - Arabesque - GEPRAEGT IN GEGENWART S.M. DES KOENIGS DRESDEN D.24.APRIL 1855
یک تالر - یک چهاردهم فاین مارک - تاج - نقوش اسلیمی - بازدید پادشاه از ضرابخانه در تاریخ 24 آوریل 1855
1855
1855
Silver 750
نقره با عیار 750
22.27 Grams
22.27 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 تالر 1855 ، پروف
 • نقره
 • 22.27
 • 33

6) 1 تالر - نشان تاجدار با دو سرباز 

سکه 1 تالر یوهان - نشان تاجدار با دو سرباز

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT SEGNE SACHSEN به معنی «خداوند به زاکسن برکت دهد» نوشته شده است.این سکه سه واریته دارد که واریته اول مربوط به سال های 1858 تا 1861 میلادی با نوشته های بزرگ، واریته دوم مربوط به سال های 1861 تا 1867 میلادی با نوشته های متوسط و واریته سوم مربوط به سال های 1868 تا 1871 میلادی با نوشته های کوچک است.

ویژگی ها

1 Thaler Johann - Crowned arms with two soldiers
سکه 1 تالر یوهان - نشان تاجدار با دو سرباز
IOHANN V.G.G. KOENIG VON SACHSEN - King face side view - Mint mark
یوهان به لطف خدا پادشاه زاکسن - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
SEGEN DES BERGBAUS - EINE THALER - XXX EIN PFD. F. - Crowned arms with two soldiers - Date
به برکت معدن - یک تالر - یک سی ام فاین پوند - نشان تاجدار با دو سرباز - تاریخ
1858 To 1871
از 1858 تا 1871
Silver 900
نقره با عیار 900
18.52 Grams
18.52 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 تالر 1859 ، واریته یک
 • نقره
 • 18.52
 • 33
 • 3
 • 1 تالر 1860 ، واریته یک
 • نقره
 • 18.52
 • 33
لیست کامل

7) 1 تالر - پیروزی بر فرانسه 

سکه 1 تالر یوهان - پیروزی بر فرانسه

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت GOTT SEGNE SACHSEN به معنی «خداوند به زاکسن برکت دهد» نوشته شده است.این سکه به مناسبت پیروزی بر فرانسه ضرب شده است.

ویژگی ها

1 Thaler Johann - Victory over France
سکه 1 تالر یوهان - پیروزی بر فرانسه
IOHANN V.G.G. KOENIG VON SACHSEN - King face side view - Mint mark
یوهان به لطف خدا پادشاه زاکسن - نیمرخ پادشاه - نشان ضرابخانه
EINE THALER - XXX EIN PF. F. - St. Michael on a horseback triumphant - Date
یک تالر - یک سی ام فاین پوند - فرشته میکائیل پیروزمند سوار بر اسب - تاریخ
1871
1871
Silver 900
نقره با عیار 900
18.52 Grams
18.52 گرم
33 mm
33 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.