:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

4 رئال

معرفی و مشخصات سکه 4 رئال فردیناند هفتم (Four Reales) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک رئال اسپانیا معادل 34 ماراودی و 1 پزتا می باشد. این سکه در 7 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 4 رئال - نیم تنه بدون سربند - تیپ یک 

4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه بدون سربند - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

4 Reales Ferdinand VII - Bare Bust - Type 1
4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه بدون سربند - تیپ یک
FERDIN. - VII.DEI.G. - Ferdinand face side view - Date
عبارت فردیناند هفتم - مخفف عبارت به لطف خداوند - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
HISPANIARUM.REX. - Mint mark - 4 R - Crowned arms
پادشاه ایالات اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه - 4 رئال - نشان ملی اسپانیا با تاج
1809 To 1814
از 1809 تا 1814
Silver
نقره
13.54 Grams
13.54 گرم
32 mm
32 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 4 رئال 1809 ، SF ، C
 • نقره
 • 13.54
 • 32
 • 3
 • 4 رئال 1809 ، SG ، V
 • نقره
 • 13.54
 • 32
لیست کامل

2) 4 رئال - نیم تنه کوچک با سربند 

4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه کوچک با سربند

توضیحات

این سکه در دو تیپ به ضرب رسیده است ؛ تیپ اول پادشاه زره پوش است و تیپ دوم بدون زره می باشد.

ویژگی ها

4 Reales Ferdinand VII - Small Laureate Bust
سکه 4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه کوچک با سربند
FERDIN.VII. - DEI.GRATIA - Ferdinand face side view - Date
عبارت فردیناند هفتم - عبارت به لطف خداوند - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
HISPANIARUM.REX. - Mint mark - 4 R - Crowned arms
پادشاه ایالات اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه - 4 رئال - نشان ملی اسپانیا با تاج
1811 To 1813
از 1811 تا 1813
Silver
نقره
13.54 Grams
13.54 گرم
32 mm
32 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 4 رئال 1812 ، بدون زره
 • نقره
 • 13.54
 • 32
 • 3
 • 4 رئال 1813 ، بدون زره
 • نقره
 • 13.54
 • 32
لیست کامل

3) 4 رئال - نیم تنه بزرگ با سربند 

4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه بزرگ با سربند

توضیحات

-

ویژگی ها

4 Reales Ferdinand VII - Large Laureate Bust
سکه 4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه بزرگ با سربند
FERDIN.VII. - DEI.GRATIA - Ferdinand face side view - Date
عبارت فردیناند هفتم - عبارت به لطف خداوند - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
HISPANIARUM.REX. - Mint mark - 4 R - Crowned arms
پادشاه ایالات اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه - 4 رئال - نشان ملی اسپانیا با تاج
1812 To 1833
از 1812 تا 1833
Silver
نقره
13.54 Grams
13.54 گرم
32 mm
32 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 4 رئال 1812 ، C تاجدار ، CI
 • نقره
 • 13.54
 • 32
 • 3
 • 4 رئال 1814
 • نقره
 • 13.54
 • 32
لیست کامل

4) 4 رئال - نیم تنه بدون سربند - تیپ دو 

4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه بدون سربند - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

4 Reales Ferdinand VII - Bare Bust - Type 2
سکه 4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه بدون سربند - تیپ دو
FERDINANDUS VII.DEI GRATIA - Ferdinand face side view - Date
عبارت فردیناند هفتم - عبارت به لطف خداوند - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
HISPANIARUM.REX. - Mint mark - 4 R - Crowned arms
پادشاه ایالات اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه - 4 رئال - نشان ملی اسپانیا با تاج
1813 To 1814
از 1813 تا 1814
Silver
نقره
13.54 Grams
13.54 گرم
32 mm
32 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 4 رئال 1813 ، M تاجدار ، IJ
 • نقره
 • 13.54
 • 32
 • 3
 • 4 رئال 1814
 • نقره
 • 13.54
 • 32
لیست کامل

5) 4 رئال - دِ وِلون - تیپ یک 

4 رئال فردیناند هفتم - فردیناند پیر - دِ وِلون - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

4 Reales Ferdinand VII - Old Bust - de vellón - Type 1
سکه 4 رئال فردیناند هفتم - فردیناند پیر - دِ وِلون - تیپ یک
FERN 7º POR LA GRATIA DE DIOS Y LA CONST - Ferdinand face side view - Date
عبارت فردیناند هفتم به لطف خداوند و بر اساس قانون اساسی - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
REY DE LAS ESPAÑAS - Mint mark - Crowned arms
پادشاه ایالات اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه - نشان ملی اسپانیا با تاج
1822 To 1823
از 1822 تا 1823
Silver
نقره
5.416 Grams
5.146 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 4 رئال 1822 ، .SP ، .B
 • نقره
 • 27.07
 • 39
 • 2
 • 4 رئال 1822 ، M تاجدار ، SR
 • نقره
 • 27.07
 • 39
 • 3
 • 4 رئال 1823 ، M تاجدار ، SR
 • نقره
 • 27.07
 • 39
لیست کامل

6) 4 رئال - فردیناند پیر - دِ وِلون - تیپ دو 

4 رئال فردیناند هفتم - فردیناند پیر - دِ وِلون - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

4 Reales Ferdinand VII - Old Bust - de vellón - Type 2
سکه 4 رئال فردیناند هفتم - فردیناند پیر - دِ وِلون - تیپ دو
FERN 7º POR LA G. DE DIOS Y LA CONST - Ferdinand face side view - Date
عبارت فردیناند هفتم به لطف خداوند و بر اساس قانون اساسی - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
REY DE LAS ESPAÑAS - Mint mark - Crowned arms
پادشاه ایالات اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه - نشان ملی اسپانیا با تاج
1823
1823
Silver
نقره
5.416 Grams
5.416 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 4 رئال دِ وِلون- والنسیا 

4 رئال دِ وِلون فردیناند هفتم - والنسیا

توضیحات

سکه های دِ وِلون آلیاژی از مس و نقره هستند و ارزش آن ها نصف سکه های معمولی می باشد. به عبارتی سکه مذکور برابر با 2 رئال است.

ویژگی ها

4 Real de vellón Ferdinand VII - Valencia
سکه 4 رئال دِ وِلون فردیناند هفتم - والنسیا
FERN.7°.POR LA G. DE DIOS Y LA CONST. - Ferdinand face side view - Date
عبارت به لطف خداوند و بر اساس قانون اساسی فردیناند هفتم پادشاه - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
VAL. SITIADA POR LOS ENEMIGOS DE LA LIBERTAD - 4 R - Crowned arms of Valencia
عبارت والنسیا توسط دشمنان آزادی محاصره شده است - 4 رئال - نشان والنسیا با تاج
1823
1823
Silver
نقره
5.41 Grams
5.41 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.