20 رئال

معرفی و مشخصات سکه 20 رئال ایزابلای دوم (Twenty Reales) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک رئال اسپانیا معادل 34 ماراودی می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 20 رئال - دِ ولون - تیپ یک 

20 رئال ایزابل دوم - دِ ولون - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Reales Isabel II - de vellón - Type 1
سکه 20 رئال ایزابل دوم - دِ ولون - تیپ یک
ISABEL 2ª POR LA GRACIA DE DIOS. - Isabela face side view - Date
عبارت ایزابلای دوم به لطف خداوند - نیمرخ ایزابلای دوم - تاریخ
REYNA DE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS - Mint mark - 20 R - Crowned arms
ملکه اسپانیا و ایالات هند غربی و شرقی - نام اختصاری ضرابخانه - 20 رئال - نشان ملی اسپانیا با تاج
1834 To 1836
از 1834 تا 1836
Silver
نقره
26 Grams
26 گرم
35 mm
35 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 20 رئال 1834 ، M تاجدار ، DG
 • نقره
 • 26
 • 35
 • 2
 • 20 رئال 1834 ، M تاجدار ، NC
 • نقره
 • 26
 • 35
 • 3
 • 20 رئال 1835
 • نقره
 • 26
 • 35
لیست کامل

2) 20 رئال - دِ ولون - تیپ دو 

20 رئال ایزابل دوم - دِ ولون - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Reales Isabel II - de vellón - Type 2
سکه 20 رئال ایزابل دوم - دِ ولون - تیپ دو
ISABEL 2ª POR LA GRACIA DE DIOS Y LA CONSTITUCION - Isabela face side view - Date
عبارت ایزابلای دوم به لطف خداوند و بر اساس قانون اساسی - نیمرخ ایزابلای دوم - تاریخ
REYNA DE LAS ESPAÑAS - Mint mark - 20 R - Crowned arms
ملکه اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه - 20 رئال - نشان ملی اسپانیا با تاج
1837 To 1849
از 1837 تا 1849
Silver
نقره
26 Grams
26 گرم
35 mm
35 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 20 رئال 1837
 • نقره
 • 26
 • 35
 • 2
 • 20 رئال 1838
 • نقره
 • 26
 • 35
 • 3
 • 20 رئال 1839
 • نقره
 • 26
 • 35
لیست کامل

3) 20 رئال - ایزابلای نوجوان - دسیمال 

20 رئال ایزابل دوم - ایزابلای نوجوان - دسیمال

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Reales Isabel II - teenager Portrait - Decimal
سکه 20 رئال ایزابل دوم - ایزابلای نوجوان - دسیمال
ISABEL 2ª POR LA GRACIA DE DIOS Y LA CONST. - Isabela face side view - Date
عبارت ایزابلای دوم به لطف خداوند و بر اساس قانون اساسی - نیمرخ ایزابلای دوم - تاریخ
REINA DE LAS ESPAÑAS - 20 REALES - Plus ultra of Spain - 2 Stars
ملکه اسپانیا - 20 رئال - نشان ملی اسپانیا با تاج و ستون - 2 ستاره
1847 To 1855
از 1847 تا 1855
Silver
نقره
26.2910 Grams
26.2910 گرم
36 mm
36 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 20 رئال 1847
 • نقره
 • 26.29
 • 36
 • 2
 • 20 رئال 1850 ، نماد ضرابخانه : ستاره 8 پر
 • نقره
 • 26.29
 • 36
 • 3
 • 20 رئال 1850 ، نماد ضرابخانه : ستاره 6 پر
 • نقره
 • 26.29
 • 36
لیست کامل

4) 20 رئال - نشان ملی با زنجیر - دسیمال 

20 رئال ایزابل دوم - نشان ملی با زنجیر - دسیمال

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Reales Isabel II - Crowned arms with chain - Decimal
سکه 20 رئال ایزابل دوم - نشان ملی با زنجیر - دسیمال
ISABEL 2ª POR LA GRACIA DE DIOS Y LA CONST. - Isabela face side view - Date
عبارت ایزابلای دوم به لطف خداوند و بر اساس قانون اساسی - نیمرخ ایزابلای دوم - تاریخ
REINA DE LAS ESPAÑAS - 20 R - Crowned arms with chain - Mint mark
ملکه اسپانیا - 20 رئال - نشان ملی اسپانیا با تاج - نماد ضرابخانه
1850
1850
Silver
نقره
26.2910 Grams
26.2910 گرم
36 mm
36 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 20 رئال 1850 ، M تاجدار ، CL
 • نقره
 • 26.29
 • 36
 • 2
 • 20 رئال 1850 ، M تاجدار ، DG
 • نقره
 • 26.29
 • 36
 • 3
 • 20 رئال 1850 ، RD ، S
 • نقره
 • 26.29
 • 36
لیست کامل

5) 20 رئال - ایزابلای جوان با سربند - دسیمال 

20 رئال ایزابل دوم - ایزابلای جوان با سربند - دسیمال

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Reales Isabel II - Young Portrait - Laureate - Decimal
سکه 20 رئال ایزابل دوم - ایزابلای جوان با سربند - دسیمال
ISABEL 2ª POR LA G. DE DIOS Y LA CONST. - Isabela face side view - Date
عبارت ایزابلای دوم به لطف خداوند و بر اساس قانون اساسی - نیمرخ ایزابلای دوم - تاریخ
REINA DE LAS ESPAÑAS - 2 Stars - 20 REALES - Plus ultra of Spain
ملکه اسپانیا - نشان ملی اسپانیا با تاج و ستون - 20 رئال - نماد ضرابخانه
1856 To 1863
از 1856 تا 1863
Silver
نقره
26.2910 Grams
26.2910 گرم
37 mm
37 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 20 رئال 1856 ، نماد ضرابخانه : ستاره 6 پر
 • نقره
 • 26.29
 • 37
 • 2
 • 20 رئال 1856 ، نماد ضرابخانه : ستاره 7 پر
 • نقره
 • 26.29
 • 37
 • 3
 • 20 رئال 1857 ، نماد ضرابخانه : ستاره 7 پر
 • نقره
 • 26.29
 • 37
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.