جدیدترین ها » سکه خارجی

سکه 1 پنی 1921 جرج پنجم - VF35 - انگلستان
 • تخفیف 11%
28,000 تومان 25,000 تومان
012505
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012506
 
سکه 1 پنی 1935 جرج پنجم - EF40 - انگلستان
 • تخفیف 11%
28,000 تومان 25,000 تومان
012507
 
سکه 1 پنی 1936 جرج پنجم - EF45 - انگلستان
 • تخفیف 7%
30,000 تومان 28,000 تومان
012508
 
سکه 6 پنس 1922 جرج پنجم - MS62 - انگلستان
 • تخفیف 7%
290,000 تومان 270,000 تومان
012510
 
سکه 6 پنس 1922 جرج پنجم - EF40 - انگلستان
 • تخفیف 9%
170,000 تومان 155,000 تومان
012511
 
سکه 6 پنس 1924 جرج پنجم - AU58 - انگلستان
 • تخفیف 6%
170,000 تومان 160,000 تومان
012512
 
سکه 6 پنس 1924 جرج پنجم - F - انگلستان
 • تخفیف 6%
90,000 تومان 85,000 تومان
012513
 
سکه 6 پنس 1924 جرج پنجم - VG - انگلستان
 • تخفیف 7%
70,000 تومان 65,000 تومان
012514
 
سکه 6 پنس 1925 جرج پنجم - VF30 - انگلستان
 • تخفیف 6%
90,000 تومان 85,000 تومان
012515
 
سکه 6 پنس 1925 جرج پنجم - VF20 - انگلستان
 • تخفیف 6%
80,000 تومان 75,000 تومان
012516
 
سکه 6 پنس 1926 جرج پنجم - MS62 - انگلستان
 • تخفیف 4%
250,000 تومان 240,000 تومان
012517
 
سکه 6 پنس 1926 جرج پنجم - VF25 - انگلستان
 • تخفیف 7%
70,000 تومان 65,000 تومان
012518
 
سکه 6 پنس 1926 جرج پنجم - VF20 - انگلستان
 • تخفیف 8%
60,000 تومان 55,000 تومان
012519
 
سکه 6 پنس 1928 جرج پنجم - VF30 - انگلستان
 • تخفیف 8%
60,000 تومان 55,000 تومان
012520
 
سکه 6 پنس 1929 جرج پنجم - VF30 - انگلستان
 • تخفیف 17%
60,000 تومان 50,000 تومان
012543
 
سکه 6 پنس 1929 جرج پنجم - VF35 - انگلستان
 • تخفیف 14%
70,000 تومان 60,000 تومان
012544
 
سکه 6 پنس 1929 جرج پنجم - VF25 - انگلستان
 • تخفیف 10%
50,000 تومان 45,000 تومان
012545
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012546
 
سکه 6 پنس 1930 جرج پنجم - VF25 - انگلستان
 • تخفیف 11%
65,000 تومان 58,000 تومان
012547
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012548
 
سکه 6 پنس 1932 جرج پنجم - EF45 - انگلستان
 • تخفیف 7%
70,000 تومان 65,000 تومان
012549
 
سکه 6 پنس 1932 جرج پنجم - VF30 - انگلستان
 • تخفیف 9%
55,000 تومان 50,000 تومان
012550
 
سکه 6 پنس 1932 جرج پنجم - VF20 - انگلستان
 • تخفیف 11%
45,000 تومان 40,000 تومان
012551
 
سکه 6 پنس 1935 جرج پنجم - VF30 - انگلستان
 • تخفیف 10%
50,000 تومان 45,000 تومان
012552
 
سکه 6 پنس 1936 جرج پنجم - VF30 - انگلستان
 • تخفیف 10%
50,000 تومان 45,000 تومان
012553
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012555
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012556
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012557
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

012558
 
سکه 1 شیلینگ 1928 جرج پنجم - VF35 - انگلستان
 • تخفیف 6%
85,000 تومان 80,000 تومان
012559
 
سکه 1 شیلینگ 1928 جرج پنجم - VF35 - انگلستان
 • تخفیف 6%
85,000 تومان 80,000 تومان
012560